Podi­vu­hodný život Lar­ryho Page-a, zakla­da­teľa Google

Filip Mosnár / 18. marca 2016 / Tools a produktivita

Larry Page je pova­žo­vaný za jed­ného z naj­moc­nej­ších ľudí na svete. Tichý počí­ta­čový mág je co-foun­der spo­loč­nosti Google a aktu­álne je CEO spo­loč­nosti Alp­ha­bet. Ako dosia­hol toto všetko? Tu je jeho prí­beh.

Larry sa naro­dil 26 marca 1973 uči­te­ľom infor­mač­ných tech­no­ló­gii z Michi­gan­skej štát­nej uni­ver­zity. Ich domác­nosť bola plná počí­ta­čov, maga­zí­nov o tech­no­ló­giách a podobne, takže mladý Larry vyras­tal v pro­stredí, ktoré veľmi silne určo­valo sme­ro­va­nie jeho života.

larry a noviny

Rodi­čia ho zapí­sali na Mon­tes­sori. Známa je pre jej prog­ramy ktoré pomá­hajú v roz­voji kre­a­ti­vity a nezá­vis­losti, ako hovorí Page, tento tré­ning nedo­dr­žia­va­nia pra­vi­diel a poriad­kov, spolu s prí­stu­pom roz­voja seba­mo­ti­vá­cie a neus­tá­leho pýta­nia sa samého seba, čo sa deje vo svete, do znač­nej miery ovplyv­ňo­vali jeho postoje a prácu. Je zau­jí­mavé si všim­núť, že rov­naký postoj k “boju proti pra­vid­lám a poriad­kom”, sa v nás sna­žil vzbu­diť aj Steve Jobs, ale aj Arnold Sch­war­ze­ne­ger, aby sme uviedli prí­klad aj z úplne iného súdka.

Keby ťa však nepre­sved­čili títo traja, tak Mon­tes­sori prog­ra­mom si pre­šiel aj ďalší spo­lu­za­kla­da­teľ Google, Ser­gey Brin, ale aj CEO spo­loč­nosti Ama­zon, Jeff Bezos. Nebude to náhoda, že všetky tieto úspešné osob­nosti zastá­vajú ten istý názor. Odlíš sa. Think dif­fe­rent.

jeff a lary

Vo svo­jich dva­nás­tich rokoch, si pre­čí­tal bio­gra­fiu úžas­ného vyná­lezcu, ktorý zomrel v dlhoch a chu­dobe, napriek tomu, čo všetko pri­nie­sol ľud­stvu. Nikola Tesla, jeho odkaz a jeho životný prí­beh nechali mla­dého chlapca v slzách. Inšpi­ro­val ho ale k tomu, aby si uve­do­mil, že nestačí len tvo­riť úžasné veci, treba ich vedieť aj správne “pre­dať”. “Musíte ich dostať do sveta, musíte donú­tiť ľudí, aby ich pou­ží­vali, aby mali nejaký význam.” Hovorí Page.

Prí­beh a bio­gra­fia vyná­lezcu Nikola Tesla, zažíva v posled­nej dobe veľký úspech, určite sa ti oplatí pre­čí­tať si jeho životný prí­beh, je to nesmierne inšpi­ra­tívne číta­nie.

tesla

Počas svojho štu­dent­ského života na Michi­gan­skej uni­ver­zite, sa Larry zaobe­ral budúc­nos­ťou pre­pravy, čo je témou, ktorá ho fas­ci­nuje do dneš­ných dní. Pri­dal sa k tímu, kto­rého pro­jek­tom bolo solárne pohá­ňané auto. Pod­nie­til uni­ver­zitu k vytvo­re­niu rých­leho jad­no­ko­ľaj­ni­co­vého, osob­ného tran­zit­ného sys­tému, ktorý fun­go­val medzi fakul­tami na Michi­gane. Dnešná dcér­ska spo­loč­nosť Alp­ha­bet pra­cuje na self dri­ving auto­mo­bi­loch a dátami ria­de­ných tran­s­port­ných sys­té­moch, pre Side­walk Labs.

michigan

Po matu­rite si to Larry namie­ril na Stan­ford pre svoje PhD. Tam sa stal blíz­kym pria­te­ľom so Ser­ge­yom Bri­nom, kto­rého sme spo­mí­nali už vyš­šie. Našťas­tie sa Page pre­bu­dil zo svojho sní­va­nia o tom, či sa dá stia­huť celý web a začal sa veno­vať práci, pri kto­rej rie­šil, či by sa dali ran­ko­vať stránky podľa ich inbound lin­kov, namiesto toho, aby boli ran­ko­vané podľa toho, koľ­ko­krát obsa­hujú vyhľa­dá­vané slovo. Pri­jal pomoc od Ser­geya a začali pra­co­vať na vyhľa­dá­va­com zaria­dení, ktoré nazvali Back­Rub.

V roku 1997 regis­tro­vali doménu Google.com, s cie­ľom zor­ga­ni­zo­vať sve­tové infor­má­cie. Rok na to už vytvo­rili prvý Google Doodle, aby dali všet­kým vedieť, že sú mimo spo­loč­nosti, keďže sa obaja zúčast­nili fes­ti­valu Bur­ning­Man, ktorý pre­bieha v Nevad­skej púšti. A je to fes­ti­val, ktorý roz­hodne stojí za to.

doodle

Page sa vyjad­ril, že jeho strán­kou sú big-pic­ture ideas, manaž­mentu sa vyhýba, nakoľko sa nerád zaoberá ľuďmi. Ako lea­der sa sústre­ďuje na výsledky, má pria­zeň pre hyper ambi­ci­ózne plány. V dobe, kedy bol prvý­krát CEO, si spí­sal súbor pra­vi­diel, ktoré ho mali viesť.

Nede­le­guj úlohy, sprav sám všetko, čo môžeš, aby veci išli rých­lej­šie.

Neza­va­dzaj ak nepri­ná­šaš hod­notu, nechaj ľudí, ktorí pra­cujú nech dis­ku­tujú medzi sebou, ty si rob svoju prácu.

Nebuď byrok­rat.

Nápady sú dôle­ži­tej­šie ako vek, len preto, že nie­kto robí na pozí­cii junior, nezna­mená, že si neza­slúži rešpekt a spo­lu­prácu.

Naj­hor­šia vec, akú môžeš nie­komu spra­viť, je pove­dať mu: “Nie. Koniec.” Ak nie­komu povieš nie, musíš mu pomôcť nájsť rie­še­nie.

page

Omid Kor­des­tani, jeho blízky kolega, ho opi­suje ako zve­da­vého a ambi­ci­oz­ného, sústred­ného na to, ako zme­niť svet, pomo­cou tech­no­ló­gii. Dodáva, že sa nebojí veľých cie­ľov, ako naprí­klad digi­ta­li­zo­vať každú knihu, ktorá bola napí­saná, alebo zma­po­vať celú pla­nétu. Gene­rál­nym ria­de­i­te­ľom Google bol až do roku 2001, keď bol do čela spo­loč­nosti dosa­dený Erik Sch­midt, ako “adult super­vi­sion”, keďže zapa­dal ako do spo­loč­nosti. Síce sa Page spo­čiatku nete­šil, že bol nahra­dený, ale časom sa uspo­ko­jil, že sa nemusí potý­kať s denno den­nými mana­žér­skymi úlo­hami.

page schmidt

V roku 2007 mal Larry pocit, že trávi na mee­tin­goch pri­veľa času, tak sa zba­vil všet­kých asis­ten­tov, ak s ním nie­kto chcel niečo pre­vrať, musel ho nájsť. V tomto období sa Larry dosť zapá­jal do vízie a sme­ro­va­nia Google. Vie­dol pre­chod Andro­idu pod Google a Sch­midt o tom neve­del nič, až kým nebola pod­pí­saná posledná zmluva. Proste, Larry je kráľ.

larry2

Po desia­tich rokoch, v roku 2011, si pove­dal, že si vezme titul CEO späť. Pre­or­ga­ni­zo­val naj­vyšší manaž­ment spo­loč­nosti, do konca roku 2012 spo­loč­nosť ohlá­sila Google+, vlastný note­book menom Chro­me­book, Google glass, hyper­rýchly inter­net Fiber a mnoho ďal­ších vecí. CEO ostal až do roku 2015, keď sa úplne zme­nila štruk­túra spo­loč­nosti, odvtedy je Larry CEO mater­skej Google — spo­loč­nosti Alp­ha­bet.

larryrocks

Zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: bsinessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)