Podľa ved­cov exis­tuje smiešne jed­no­du­chý spô­sob, ako si lep­šie pamä­tať veci

/ 4. december 2015 / Tools a produktivita

V knihe „Flu­ent Fore­ver“ operný spe­vák Gab­riel Wyner tvrdí, že naj­lepší spô­sob ako sa naučiť nový jazyk je opa­ko­vane pre­cvi­čo­vať si ho.

Inými slo­vami, namiesto číta­nia a opä­tov­ného číta­nia slo­vi­čiek zo slov­níka, by ste si ich mali pre­čí­tať raz a potom sa opa­ko­vane skú­šať.

Rov­naká stra­té­gia platí pre všetko, čo si chcete zapa­mä­tať. Táto stra­té­gia je aj vedecky pod­lo­žená. Psy­cho­ló­go­via volajú tento feno­mén „tes­to­vací efekt“.

man-studying-at-the-library

V štú­dii z roku 2003 sa pokú­sili otes­to­vať tvr­de­nia Hen­ryho L. Roedi­gera III a Jeff­re­yho D. Kar­pic­keho o sile tes­to­va­nia pamäte. V štú­dii vedci vedení Mar­kom Whe­e­le­rom pove­dali účast­ní­kom, aby si pre­čí­tali zoznam 40 slov päť krát, alebo ich pre­čí­tali raz a potom si ich štyri krát zopa­ko­vali. Po pia­tich minú­tach a potom po jed­nom týždni si otes­to­vali koľko si toho pamä­tajú.

Výsled­kom bolo, že tí, ktorí si pre­čí­tali zoznam 5 krát, mali lep­šie výsledky po pia­tich minú­tach ako tí druhí. Na dru­hej strane tí účast­níci, ktorí si zoznam pre­čí­tali raz a 4 krát si ho zopa­ko­vali, mali lep­šie výsledky po jed­nom týždni. Inými slo­vami, opa­ko­va­nie, resp. tes­to­va­nie vašej pamäte, vám pomáha pamä­tať si veci dlh­šie.

bigstock-Young-Man-Doing-Homework-And-S-45525031

V naj­nov­šej štú­dii vedci zis­tili, že kom­bi­ná­cia opa­ko­va­nia s okam­ži­tou odoz­vou – zis­te­nie, či je odpo­veď správna – je efek­tív­nej­šia a teda dokáže efek­tívne povzbu­diť pamäť potom, čo bola infor­má­cia zapa­mä­taná.

V štú­dií vede­nej Caro­li­nou Wik­lund-Hor­nqvis­to­vou, 83 štu­den­tov psy­cho­ló­gie štu­do­valo sériu psy­cho­lo­gic­kých kon­cep­tov počas 4 minút. Účast­níci štu­do­vali tieto fakty tak, že každý fakt bol pre­zen­to­vaný na moni­tore iba 15 sekúnd.

Druhá polo­vica účast­ní­kov vyko­nala šesť tes­tov, pri kto­rých museli pome­no­vať fakty opí­sané na moni­tore. Naprí­klad ak videli „zlep­še­nie zapa­mä­ta­nia si infor­má­cií pre­zen­to­va­ných na začiatku zoznamu“ museli napí­sať „efekt dôle­ži­tosti“. A až potom videli správnu odpo­veď.

Na záver štú­dia robili všetci účast­níci test, v kto­rom museli ku kaž­dému faktu napí­sať koreš­pon­du­júcu odpo­veď. Rov­naký test vyko­nali o 18 dní a potom o 5 týž­dňov.

Účast­níci, ktorí robili testy, boli vo všet­kých troch prí­pa­doch lepší. Teda ich dlho­dobá pamäť bola lep­šie sti­mu­lo­vaná.

Suma sumá­rum, všetky tieto štú­die hovo­ria o tom, že naje­fek­tív­nej­šia stra­té­gia pre lep­šiu pamäť – či sa učíte nový jazyk alebo sa učíte na skúšku – je opa­ko­va­nie si dookola to čo ste si raz pre­čí­tali a vyskú­šali sa, či a ako si to pamä­táte. Je vedecky doká­zané, že je to oveľa efek­tív­nej­šie, ako skú­šať hus­tiť do hlavy fakty tým, že na nich budete čumieť hodiny.

mann mit laptop und unterlagen in seiner wohnung

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)