I. Úvod­né usta­no­ve­nia

 1. Pre­vádz­ko­va­te­ľom webo­vé­ho por­tá­lu Startitup.sk je Star­ti­tup s.r.o., so síd­lom na Gal­va­ni­ho 17/B, 821 04 Bra­ti­sla­va, IČO: 47759089, zapí­sa­ná v Obchod­nom regis­tri Okres­né­ho súdu Bra­ti­sla­va I, oddiel Sro, vl.č.98800/B (ďalej len „Startitup.sk“).
 2. Pre­vádz­ko­va­teľ je vlast­ní­kom dome­ny, ochran­nej znám­ky, gra­fi­ky, samot­nej www strán­ky a tech­nic­kej rea­li­zá­cie.
 3. Inter­ne­to­vý por­tál Startitup.sk je urče­ný na súkrom­né a v obme­dze­nej mie­re aj na komerč­né úče­ly.
 4. Služ­by pre čita­te­ľov a náv­štev­ní­kov na Startitup.sk sú posky­to­va­né bez­plat­ne, pokiaľ nie je výslov­ne uve­de­né inak.
 5. Pod­mien­kou využí­va­nia slu­žieb na Startitup.sk je bez­výh­rad­ný súhlas uží­va­te­ľa s tými­to Pod­mien­ka­mi. V prí­pa­de, ak uží­va­teľ s Pod­mien­ka­mi nesú­hla­sí, nie je opráv­ne­ný služ­by využí­vať.

II. Ochra­na súkro­mia

 1. Startitup.sk rešpek­tu­je súkro­mie uží­va­te­ľov Startitup.sk a potre­bu ochra­ny a spra­co­va­nia všet­kých infor­má­cií umož­ňu­jú­cich osob­nú iden­ti­fi­ká­ciu uží­va­te­ľov. Poj­mom osob­né úda­je ozna­ču­je­me infor­má­cie, kto­ré môžu byť pou­ži­té na iden­ti­fi­ká­ciu jed­not­liv­ca, ako napr. meno, priez­vis­ko, adre­sa, email ako aj iné kon­takt­né osob­né a pra­cov­né úda­je. Pou­ží­va­teľ posky­tu­je pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi úda­je, súkrom­né úda­je vrá­ta­ne osob­ných úda­jov pod­ľa ust. záko­na č. 122/2013 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov v plat­nom zne­ní (ďalej len “osob­né úda­je” a “zákon o ochra­ne osob­ných úda­jov”)
 2. Vo vše­obec­nos­ti môže uží­va­teľ nav­ští­viť Startitup.sk bez toho, aby posky­tol aké­koľ­vek úda­je. Nie­kto­ré zo strá­nok na por­tá­li môžu využí­vať cookies ale­bo a iné tech­no­ló­gie sle­do­va­nia, kto­ré umož­ňu­jú ucho­va­nie infor­má­cií, kto­ré pou­ží­va­teľ pred­tým zadal. Väč­ši­na strá­nok sa dá nasta­viť tak, aby pri pri­ja­tí cookie upo­zor­ni­li, prí­pad­ne je mož­né pou­ží­va­nie cookies úpl­ne zaká­zať. V tom prí­pa­de však môžu byť nie­kto­ré fun­kcie por­tá­lu nedo­stup­né. Tech­no­ló­gie sle­do­va­nia môžu zazna­me­ná­vať naprí­klad infor­má­cie o inter­ne­to­vých domé­nach, ver­ziách webo­vých pre­hlia­da­čov a náz­voch počí­ta­čov, IP adre­sách, dátu­moch a časoch prí­stu­pu na domé­ny Startitup.sk. Pou­ží­va­nie cookies a iných tech­no­ló­gií sle­do­va­nia umož­ňu­je zlep­šiť webo­vú loka­li­tu a služ­by por­tá­lu.
 3. Všet­ky infor­má­cie zís­ka­né z cookies, resp. od náv­štev­ní­kov, môže Startitup.sk využí­vať na úče­ly šta­tis­ti­ky.
 4. Startitup.sk sa zavä­zu­je nepos­ky­to­vať súkrom­né úda­je a IP pou­ží­va­te­ľa žiad­nej tre­tej stra­ne. Okrem prí­pa­dov, keď to usta­no­vu­je vše­obec­ne záväz­ný práv­ny pred­pis a/alebo na zákla­de opráv­ne­nej žia­dos­ti orgá­nu verej­nej sprá­vy.
 5. Regis­trá­cia na Startitup.sk je abso­lút­ne dob­ro­voľ­ná.

III. Prá­va a povin­nos­ti por­tá­lu Startitup.sk

 1. Startitup.sk posky­tu­je služ­by v sta­ve v akom sa nachá­dza­jú , t.j. so všet­ký­mi prí­pad­ný­mi vada­mi a nepos­ky­tu­je záru­ku, pokiaľ ide o vhod­nosť pre urči­tý účel využi­tia. Startitup.sk nepos­ky­tu­je pou­ží­va­te­ľom záru­ku nepretr­ži­tej funkč­nos­ti, bez­chyb­nej čin­nos­ti a zabez­pe­če­nia ser­ve­ru. Startitup.sk tiež nezod­po­ve­dá za akú­koľ­vek ško­du, kto­rá by moh­la byť uží­va­te­ľo­vi spô­so­be­ná v súvis­los­ti s pou­ží­va­ním slu­žieb na Startitup.sk.
 2. Startitup.sk nezod­po­ve­dá za obsah prís­pev­kov v dis­ku­siách a akti­vi­ty uží­va­te­ľov. Prís­pev­ky do dis­ku­sií a na násten­kách ako aj pro­fi­ly uží­va­te­ľov vyjad­ru­jú názo­ry uží­va­te­ľov a Startitup.sk nepre­be­rá zod­po­ved­nosť a nemu­sí sa sto­tož­ňo­vať s pre­zen­to­va­ný­mi názor­mi, obsa­hom prís­pev­kov a dis­ku­sií v komu­ni­ká­cií medzi uží­va­teľ­mi. Aký­koľ­vek prís­pe­vok z dis­ku­sie má prá­vo pre­vádz­ko­va­teľ por­tá­lu Startitup.sk vyma­zať bez pred­chá­dza­jú­ce­ho upo­zor­ne­nia. Auto­ma­tic­ky budú vyma­za­né prís­pev­ky, kto­ré obsa­hu­jú nesluš­né výra­zy, narú­ša­jú súkro­mie osôb. Rov­na­ko budú vyma­za­né prís­pev­ky, kto­ré by akým­koľ­vek spô­so­bom moh­li porú­šať plat­né záko­ny v Slo­ven­skej repub­li­ke.
 3. Ak sa uží­va­teľ dom­nie­va, že nie­kto­rý z prís­pev­kov z uve­rej­ne­ných prís­pev­kom poru­šu­je tie­to pra­vid­lá, pro­sím oznám­te nám túto sku­toč­nosť na[email protected].
 4. Startitup.sk má prá­vo kedy­koľ­vek, a to aj bez uve­de­nia dôvo­du pre­ru­šiť posky­to­va­nie slu­žieb dočas­ne ale­bo natrva­lo, v celom roz­sa­hu ale­bo len čias­toč­ne. Startitup.sk má prá­vo kedy­koľ­vek vyko­nať tech­nic­kú odstáv­ku Startitup.sk, a to aj bez aké­ho­koľ­vek pred­chá­dza­jú­ce­ho upo­zor­ne­nia.
 5. Startitup.sk sa zavä­zu­je posky­to­vať súčin­nosť na opráv­ne­né výzvy štát­nych orgá­nov a iných opráv­ne­ných fyzic­kých a práv­nic­kých osôb. V prí­pa­de ulo­že­nia poku­ty ale­bo vzni­ku inej peňaž­nej ale­bo nepe­ňaž­nej ujmy vznik­nu­tej v dôsled­ku akti­vít uží­va­te­ľa na por­tá­li Startitup.sk sa uží­va­teľ zavä­zu­je nahra­diť tak­to vznik­nu­tú ško­du v celom roz­sa­hu.
 6. Startitup.sk upo­zor­ňu­je náv­štev­ní­kov, že za mate­riá­ly ozna­če­né ako PR sprá­va ale­bo rekla­ma, nesie zod­po­ved­nosť zadá­va­teľ.

IV. Prá­va a povin­nos­ti uží­va­te­ľa

 1. Uží­va­teľ je povin­ný dodr­žia­vať tie­to pra­vid­lá a súčas­ne aj kon­krét­ne pra­vid­lá, ako aj usta­no­ve­nia vše­obec­ne záväz­ných práv­nych pred­pi­sov Slo­ven­skej repub­li­ky.
 2. Uží­va­te­ľom slu­žieb na Startitup.sk je zaká­za­né:
  1. pou­ží­vať vul­ga­riz­my, slov­né spo­je­nia ale­bo iné slov­né ale­bo zna­ko­vé výra­zy, kto­rých pria­my ale­bo nepria­my význam je v roz­po­re so vše­obec­ne akcep­to­va­teľ­nou spo­lo­čen­skou morál­kou a eti­kou,
  2. uvá­dzať neprav­di­vé, neove­re­né, zavá­dza­jú­ce, uráž­li­vé ale­bo klam­li­vé infor­má­cie o inej oso­be,
  3. pro­pa­go­vať nási­lie a otvo­re­ne ale­bo skry­tou for­mou pod­ne­co­vať k nená­vis­ti na zákla­de pohla­via, rasy, far­by ple­ti, jazy­ka, vie­ry a nábo­žen­stva, poli­tic­ké­ho či iné­ho zmýš­ľa­nia, národ­né­ho ale­bo sociál­ne­ho pôvo­du, prí­sluš­nos­ti k národ­nos­ti ale­bo k etnic­kej sku­pi­ne,
  4. pro­pa­go­vať voj­nu ale­bo opi­so­vať kru­té ale­bo inak neľud­ské kona­nie spô­so­bom, kto­rý je ich nevhod­ným zľah­čo­va­ním, ospra­vedl­ňo­va­ním ale­bo sch­va­ľo­va­ním,
  5. otvo­re­ne ale­bo skry­tou for­mou pro­pa­go­vať alko­hol, alko­ho­liz­mus, faj­če­nie, uží­va­nie omam­ných látok, jedov a pre­kur­zo­rov ale­bo zľah­čo­vať násled­ky uží­va­nia uve­de­ných látok,
  6. ohro­zo­vať fyzic­ký, psy­chic­ký, ale­bo morál­ny vývin malo­le­tých, ale­bo narú­šať ich dušev­né zdra­vie a emo­ci­onál­ny stav,
  7. pro­pa­go­vať por­no­gra­fiu,
  8. otvo­re­ne ale­bo skry­tou for­mou pro­pa­go­vať poli­tic­ké stra­ny ale­bo hnu­tia, ale­bo jej pred­sta­vi­te­ľov,
  9. otvo­re­ne ale­bo skry­tou for­mou posky­to­vať rekla­mu, a to akej­koľ­vek fyzic­kej ale­bo práv­nic­kej oso­be, akým­koľ­vek výrob­kom ale­bo služ­bám.
 3. Uží­va­teľ nesie zod­po­ved­nosť za svo­je prís­pev­ky a akti­vi­ty na Startitup.sk a súhla­sí s tým, že nebu­de pou­ží­vať služ­by na úče­ly, kto­ré sú v roz­po­re so vše­obec­ne záväz­ný­mi práv­ny­mi pred­pis­mi Slo­ven­skej repub­li­ky a v roz­po­re s tými­to pod­mien­ka­mi a pod­mien­ka­mi kon­krét­nej služ­by.
 4. Pou­ží­va­teľ súhla­sí s tým, že mu bude zobra­zo­va­ná rekla­ma a môžu mu byť posie­la­né reklam­né a news­lett­ro­vé mai­ly.

V. Pra­vid­lá pou­ží­va­nia a pri­dá­va­nia obsa­hu

 1. Obsah na Startitup.sk je chrá­ne­ný autor­ským záko­nom. Pre­pis, šíre­nie ale­bo ďal­šie sprí­stup­ňo­va­nie toh­to obsa­hu ale­bo jeho čas­ti verej­nos­ti, a to akým­koľ­vek spô­so­bom, je bez pred­chá­dza­jú­ce­ho súhla­su Startitup.sk zaká­za­né. Autor­ské prá­va sú vyhra­de­né a vyko­ná­va ich Startitup.sk. Aké­koľ­vek pou­ži­tie čas­tí ale­bo cel­ku, naj­mä roz­mno­žo­va­nie a šíre­nie tex­tov, foto­gra­fií či gra­fov akým­koľ­vek mecha­nic­kým ale­bo elek­tro­nic­kým spô­so­bom aj v inom než slo­ven­skom jazy­ku bez písom­né­ho povo­le­nia je zaká­za­né.
 2. Uží­va­teľ, kto­rý zve­rej­ňu­je na Startitup.sk svo­je slov­né, zvu­ko­vé, obra­zo­vé ale­bo zvu­ko­vo­ob­ra­zo­vé prís­pev­ky, naj­mä člán­ky, videá, nahráv­ky ale­bo foto­gra­fie, nemá za jeho prís­pev­ky zve­rej­ne­né na Startitup.sk nárok na žiad­nu autor­skú odme­nu.
 3. Žiad­ny uží­va­teľ por­tá­lu Startitup.sk nesmie pred pred­chá­dza­jú­ce­ho písom­né­ho súhla­su kopí­ro­vať obráz­ky, ani tex­ty správ a zara­ďo­vať ich do svo­jich data­báz, resp. ich šíriť ďalej, či už za komerč­ným, ale­bo neko­merč­ným úče­lom. V prí­pa­de poru­še­nia toh­to bodu sa pou­ží­va­teľ zavä­zu­je uhra­diť pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi por­tá­lu zmluv­nú san­kciu vo výš­ke 500 € za kaž­dý tak­to využi­tý text, jeho časť, ale­bo obrá­zok. Toto usta­no­ve­nie nepla­tí pri šíre­ní titul­kov, zmen­še­ni­ny obráz­kov a ano­tá­cii a lin­ku na celý člá­nok pro­stred­níc­tvom RSS kaná­lov.
 4. Uží­va­teľ pri­dá­va­jú­ci prís­pev­ky vyhla­su­je, že je opráv­ne­ný prís­pev­ky zve­rej­niť a prí­pad­ne, že zís­kal všet­ky opráv­ne­nia na také­to nakla­da­nie s prís­pev­kom od opráv­ne­ných osôb.
 5. Zve­rej­ne­ním svo­jich prís­pev­kov na Startitup.sk uží­va­teľ súhla­sí s verej­ným šíre­ním a pou­ži­tím prís­pev­kov vrá­ta­ne vlast­nej foto­gra­fie uží­va­te­ľa.

VI. Záve­reč­né usta­no­ve­nia

 1. Startitup.sk si vyhra­dzu­je prá­vo kedy­koľ­vek pod­ľa vlast­né­ho uvá­že­nia zme­niť pod­mien­ky a roz­sah slu­žieb posky­to­va­ných na Startitup.sk. Zme­na je plat­ná a účin­ná a pre uží­va­te­ľa záväz­ná dňom zve­rej­ne­nia na webo­vej strán­ke Startitup.sk Uží­va­teľ je povin­ný pra­vi­del­ne sa obo­zna­mo­vať so zme­na­mi pod­mie­nok. Ak bude uží­va­teľ pokra­čo­vať v pou­ží­va­ní slu­žieb po vyko­na­ní zmien tých­to pod­mie­nok, má sa za to, že so zme­nou bez výhrad súhla­sí.
 2. Tie­to Pod­mien­ky nado­bú­da­jú plat­nosť dňom 20. feb­ru­ára 2014.