Pod­ni­ka­teľ sa po pre­da­ji fir­my roz­de­lil so svo­ji­mi zamest­nan­ca­mi

Lukáš Dubovský / 2. februára 2016 / Business

Nevzat Aydin, šéf a zakla­da­teľ roz­náš­ko­vej onli­ne služ­by Yemeksepeti.com pre­dal svo­ju fir­mu a úspech sa roz­ho­dol oslá­viť spo­lu so svo­ji­mi ver­ný­mi zamest­nan­ca­mi. Dosta­li “na ruku” to, čo by si nemoh­li zaro­biť za 20 rokov.

Fir­mu Yemek­se­pe­ti kúpi­la nemec­ká spo­loč­nosť Deli­ve­ry Hero za 589 mili­ó­nov dolá­rov. Šéf turec­kej fir­my potom odme­nil svo­jich zamest­nan­cov 27 mili­ón­mi dolá­rov.

Nevzat Aydin

foto: zete.com

Fir­ma pri­tom nema­la zmlu­vu o roz­de­le­ní zis­ku, ale pod­ľa ria­di­te­ľa Nevza­ta Aydi­na si všet­ci vo fir­me zaslú­ži­li odme­nu. Pre Hur­ri­y­et Dai­ly News pove­dal,:

Uro­bi­li sme to, pre­to­že úspech je výsle­dok tímo­vej prá­ce, zaslú­ži­li sme sa oň všet­ci”.

Nie­kto­rí zamest­nan­ci sa rozp­la­ka­li, nie­kto­rí kri­ča­li ako šia­le­ní a nie­kto­rí mi posla­li ďakov­né lis­ty,” pove­dal ďalej turec­ký filan­trop.

Bolo to veľ­mi emo­tív­ne, pre­to­že sme tým ovplyv­ni­li živo­ty ostatných.Zrazu si môžu kúpiť dom, autá. Okam­ži­te môžu uro­biť to, čo by nikdy nemoh­li so svo­jim nor­mál­nym pla­tom. Bola to váž­ne dob­rá vec. Prial by som si, aby sme im moh­li dať ešte viac.”


Kaž­dý zamest­na­nec si k svo­jej výpla­te mohol pri­po­čí­tať 200 tisíc dolá­rov. Prie­mer­ná mesač­ná mzda v spo­loč­nos­ti pri­tom bola oko­lo 700 dolá­rov, teda dosta­li to, čo by si teore­tic­ky zará­ba­li zhru­ba 20 rokov.

Yemek­se­pe­ti je roz­náš­ko­vej fir­ma, kto­rá začí­na­la s kapi­tá­lom pod 75 000 dolá­rov a za svoj​úspech vďa­čí úspeš­nej cro­wd­fun­din­go­vé kam­pa­ni na ser­ver Crunch­Ba­se, kde vybra­la 44 mili­ó­nov dolá­rov.

Pripravené v spolupráci s Vedelisteze.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)