Pod­ni­ka­teľ sa po pre­daji firmy roz­de­lil so svo­jimi zamest­nan­cami

Lukáš Dubovský / 2. februára 2016 / Business

Nevzat Aydin, šéf a zakla­da­teľ roz­náš­ko­vej online služby Yemeksepeti.com pre­dal svoju firmu a úspech sa roz­ho­dol oslá­viť spolu so svo­jimi ver­nými zamest­nan­cami. Dostali “na ruku” to, čo by si nemohli zaro­biť za 20 rokov.

Firmu Yemek­se­peti kúpila nemecká spo­loč­nosť Deli­very Hero za 589 mili­ó­nov dolá­rov. Šéf turec­kej firmy potom odme­nil svo­jich zamest­nan­cov 27 mili­ónmi dolá­rov.

Nevzat Aydin

foto: zete.com

Firma pri­tom nemala zmluvu o roz­de­lení zisku, ale podľa ria­di­teľa Nevzata Aydina si všetci vo firme zaslú­žili odmenu. Pre Hur­ri­yet Daily News pove­dal,:

Uro­bili sme to, pre­tože úspech je výsle­dok tímo­vej práce, zaslú­žili sme sa oň všetci”.

Nie­ktorí zamest­nanci sa rozp­la­kali, nie­ktorí kri­čali ako šia­lení a nie­ktorí mi poslali ďakovné listy,” pove­dal ďalej turecký filan­trop.

Bolo to veľmi emo­tívne, pre­tože sme tým ovplyv­nili životy ostatných.Zrazu si môžu kúpiť dom, autá. Okam­žite môžu uro­biť to, čo by nikdy nemohli so svo­jim nor­mál­nym pla­tom. Bola to vážne dobrá vec. Prial by som si, aby sme im mohli dať ešte viac.”


Každý zamest­na­nec si k svo­jej výplate mohol pri­po­čí­tať 200 tisíc dolá­rov. Prie­merná mesačná mzda v spo­loč­nosti pri­tom bola okolo 700 dolá­rov, teda dostali to, čo by si teore­ticky zará­bali zhruba 20 rokov.

Yemek­se­peti je roz­náš­ko­vej firma, ktorá začí­nala s kapi­tá­lom pod 75 000 dolá­rov a za svoj​úspech vďačí úspeš­nej cro­wd­fun­din­gové kam­pani na ser­ver Crunch­Base, kde vybrala 44 mili­ó­nov dolá­rov.

Pripravené v spolupráci s Vedelisteze.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)