Podvodníčka a šéfka jednej z najkontroverznejších spoločností sa nevzdáva. Chystá sa založiť novú spoločnosť

Richard Vitkovský / 12. júna 2018 / Biznis

zdroj: flickr
  • Je len otáz­kou času, kedy v mi­nu­losti pre­lo­mová spo­loč­nosť The­ra­nos upadne do za­bud­nu­tia
  • Jej šéfka, kto­rej sa po­da­rilo okla­mať celý me­di­cín­sky svet a za­ro­biť ob­rov­ské pe­niaze sa však ne­vzdáva
  • Aj na­priek od­sú­de­niu ce­lého sveta a okla­ma­niu in­ves­to­rov sa chystá za­lo­žiť novú spo­loč­nosť

Eli­za­beth Hol­mes je mladá žena, kto­rej sa po­da­ril ob­rov­ský úspech. Do­ká­zala to­tiž pre­sved­čiť množ­stvo in­ves­to­rov a ve­rej­nosť o tom, že pro­dukt jej spo­loč­nosti je je­di­nečný. Spo­loč­nosť The­ra­nos vznikla v roku 2003, keď Eli­za­beth štu­do­vala na uni­ver­zite. Pri za­kla­daní spo­loč­nosti jej cen­nými ra­dami po­má­hal pro­fe­sor Chan­nin­g Ro­bert­so­n.

Pro­duk­tom ino­va­tív­nej firmy mal byť re­vo­lučný test na od­ber krvi. Sta­čilo iba malé pic­hnu­tie a z mi­nia­túr­nej kvapky krvi sa dalo vy­čí­tať tak­mer všetko. Test mal ok­rem iného do­ká­zať od­ha­liť ra­ko­vinu alebo vy­soký cho­les­te­rol. Ve­rej­nosť bola vo vy­tr­žení. Nízka cena, tak­mer bez­bo­lestné pic­hnu­tie a schop­nosť zis­tiť mnohé diag­nózy. Znelo to veľmi dobre a zá­u­jem in­ves­to­rov na seba ne­ne­chal dlho ča­kať. Spo­loč­nosť vy­zbie­rala re­kord­ných 700 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Sa­motná šéfka bola pri­tom veľmi taj­nos­tkár­ska a ob­lie­kala si čierny ro­lák po­dobne ako jej veľký vzor Steve Jobs.

Niet sa čomu ču­do­vať, že ju k nemu pra­vi­delne pri­rov­ná­vali. Jej po­pu­la­rita na­ras­tala, ale k ma­sív­nemu na­sa­de­niu pro­duktu za­tiaľ ne­do­chá­dzalo. K spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou sa hlá­silo množ­stvo le­kární a kli­ník, ktoré chceli po­sky­to­vať re­vo­lučné testy. So za­kla­da­teľky sa me­dzi­ča­som stala mi­liar­dárka. Po tom, čo sa vy­no­rilo množ­stvo po­doz­rení z fal­šo­va­nia po­kus­ných tes­tov sa spo­loč­nosti na zú­bok po­zrela agen­túra na správu po­tra­vín a lie­čiv.


Po­doz­re­nia sa po­tvr­dili. Testy sa vy­hod­no­co­vali na kla­sic­kých prí­stro­joch po­u­ží­va­ných v am­bu­lan­ciách a nie na re­vo­luč­nom prí­stroji Edi­son, ktorý ne­fun­go­val podľa pred­stáv. Šéfka to však pred ve­rej­nos­ťou za­ta­jila. Po od­ha­lení na­stal strmý pád. Eli­za­beth v spo­loč­nosti os­tala na po­zí­cii šéfky, ale mu­sela sa vzdať tak­mer všet­kých ak­cií a roz­ho­do­va­cích práv, ktoré si do­vtedy úz­kost­livo strá­žila. Spo­loč­nosť na hli­ne­ných no­hách za­čala ná­sledne pre­púš­ťať svo­jich za­mest­nan­cov vo veľ­kom.

Eli­za­beth sa cíti ne­vinná

Aj na­priek tomu, že má za­kla­da­teľka zá­kaz za­lo­žiť ve­rejne ob­cho­do­va­teľnú spo­loč­nosť pod dobu de­sia­tich ro­kov, ne­spí na vav­rí­noch. Podľa naj­nov­ších in­for­má­cií ju často ví­da­vať v Si­li­con Val­ley na stret­nu­tiach s in­ves­tormi. Chce to­tiž vy­zbie­rať pe­niaze na úplne nový pro­jekt a za­čať od nuly. Nie každý in­ves­tor v The­ra­nose ju však za­tra­cuje. Prí­kla­dom je Tim Dra­per, ktorý do spo­loč­nosti in­ves­to­val me­dzi pr­vými. „Po­zrite, čo uro­bila, vy­tvo­rila užasnú prí­le­ži­tosť,“ po­ve­dal Dra­per.

Je tak možné, že pe­niaze na štart no­vého pro­jektu sa jej na­ozaj po­darí zís­kať. Iný ná­zor má in­ves­ti­ga­tívny no­vi­nár John Car­re­y­rou, ktorý pris­pel k od­ha­le­niu pod­vodu. Podľa neho je so­ci­opat­kou a pa­to­lo­gic­kou kla­már­kou. Sa­motná šéfka sa sta­via do roly obete a tvrdí, že ju z cesty zviedli nie­ktorí jej za­mest­nanci a hlav­ným vin­ní­kom v páde The­ra­nosu je práve John Car­re­y­rou.

zdroj: giz­modo.com

Pridať komentár (0)