Pohľad do vnút­ra 60-mili­ó­no­vej jach­ty s obrov­ským bazé­nom a heli­pa­dom

Timotej Vančo / 11. októbra 2016 / Zaujímavosti

Super moder­ná a obrov­ská jach­ta Okto, kto­rá sa môže pýšiť luxu­som a vyba­ve­ním.

Okto je jed­na zo 46 super jácht, kto­ré boli pred­sta­ve­né na jed­nej z naj­väč­ších celo­sve­to­vých pre­zen­tá­cií jácht. Táto akcia sa volá Yacht Show a bola usku­toč­ne­ná v Mona­ku minu­lý týž­deň. Vnút­ro super jach­ty Okto je tvo­re­né tma­vým dre­vom v kom­bi­ná­cii s bie­lym nábyt­kom. Ak chceš vedieť viac o 60-mili­ó­no­vej super jach­te, na kto­rej si oddých­nuť musí byť neza­bud­nu­teľ­ný záži­tok, skro­luj ďalej:

Super jach­ta Okto má 5 poscho­dí a 6 kabín. V úpl­nom kom­for­te sa vie do nej uby­to­vať až 11 hos­tí a 17 čle­nov posád­ky.

the-okto-superyacht-has-five-decks-and-six-cabins-it-can-fit-a-total-of-11-guests-and-17-crew-members-onboard

Foto: businessinsider.com

Z kajút sa môžeš poze­rať na oce­án cez obrov­ské okná.

it-has-beautiful-wall-length-windows-that-provide-sweeping-views-of-the-ocean

Foto: businessinsider.com

Čo by to bolo za super jach­tu bez bazé­na. Táto obsa­hu­je obrov­ský pod­svie­te­ný bazén.

and-it-comes-with-a-massive-pool

Foto: businessinsider.com

A tak­tiež aj Jacuz­zi.

as-well-as-a-jacuzzi

Foto: businessinsider.com

Hlav­ná spál­ňa sa nachá­dza na samos­tat­nom poscho­dí.

the-master-bedroom-comes-with-its-own-private-deck

Foto: businessinsider.com

Obrov­ský a nád­her­ný šat­ník.

a-giant-walk-in-closet

Foto: businessinsider.com

Nesku­toč­ná kúpeľ­ňa s mra­mo­ro­vým obkla­dom.

and-a-stunning-bathroom-with-marble-counter

Foto: businessinsider.com

Ostat­né spál­ne sú tak­tiež veľ­mi veľ­ké. Kaž­dá z nich obsa­hu­je posteľ v krá­ľov­ských roz­me­roch.

the-other-bedrooms-onboard-also-have-plenty-of-space-this-one-features-a-king-sized-bed-and-personal-deck

Foto: businessinsider.com

Obý­vač­ka ale­bo spo­lo­čen­ská miest­nosť pri­chá­dza s veľ­kým gau­čom a ešte väč­šou tele­ví­zi­ou.

the-living-area-comes-with-a-large-couch-and-giant-flat-screen-tv

Foto: businessinsider.com

Ďal­ší pohľad do vnút­ra.

heres-a-closer-look-at-the-plush-couches-in-the-living-area

Foto: businessinsider.com

Dokon­ca aj pri veče­ri sa môžeš poze­rať na oce­án.

the-dining-table-gets-views-of-the-outside

Foto: businessinsider.com

V kuchy­ni náj­deš dokon­ca aj zbier­ku dob­rých vín.

the-yacht-also-has-a-kitchen-with-its-own-wine-rack

Foto: businessinsider.com

Pri­ro­dze­ne, ale všet­kých by nás to ťaha­lo von. Okto má tak­tiež veľ­kú časť poscho­dia bez stre­chy s kres­la­mi.

naturally-the-real-place-to-be-is-outside-on-the-deck

Foto: businessinsider.com

Na von­kaj­šej čas­ti poscho­dia sú sto­lí­ky, gau­če a veľ­ké čier­ne slneč­ní­ky.

the-deck-comes-with-tables-couches-and-giant-black-umbrellas

Foto: businessinsider.com

A samoz­rej­me, vpre­du super jach­ty je aj mies­to pre heli­kop­té­ru.

and-naturally-theres-room-to-land-a-helicopter

Foto: businessinsider.com

Zdroj člán­ku: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)