Pohľad do vnútra 60-mili­ó­no­vej jachty s obrov­ským bazé­nom a heli­pa­dom

Timotej Vančo / 11. októbra 2016 / Zaujímavosti

Super moderná a obrov­ská jachta Okto, ktorá sa môže pýšiť luxu­som a vyba­ve­ním.

Okto je jedna zo 46 super jácht, ktoré boli pred­sta­vené na jed­nej z naj­väč­ších celo­sve­to­vých pre­zen­tá­cií jácht. Táto akcia sa volá Yacht Show a bola usku­toč­nená v Monaku minulý týž­deň. Vnútro super jachty Okto je tvo­rené tma­vým dre­vom v kom­bi­ná­cii s bie­lym nábyt­kom. Ak chceš vedieť viac o 60-mili­ó­no­vej super jachte, na kto­rej si oddých­nuť musí byť neza­bud­nu­teľný záži­tok, skro­luj ďalej:

Super jachta Okto má 5 poschodí a 6 kabín. V úpl­nom kom­forte sa vie do nej uby­to­vať až 11 hostí a 17 čle­nov posádky.

the-okto-superyacht-has-five-decks-and-six-cabins-it-can-fit-a-total-of-11-guests-and-17-crew-members-onboard

Foto: businessinsider.com

Z kajút sa môžeš poze­rať na oceán cez obrov­ské okná.

it-has-beautiful-wall-length-windows-that-provide-sweeping-views-of-the-ocean

Foto: businessinsider.com

Čo by to bolo za super jachtu bez bazéna. Táto obsa­huje obrov­ský pod­svie­tený bazén.

and-it-comes-with-a-massive-pool

Foto: businessinsider.com

A tak­tiež aj Jacuzzi.

as-well-as-a-jacuzzi

Foto: businessinsider.com

Hlavná spálňa sa nachá­dza na samos­tat­nom poschodí.

the-master-bedroom-comes-with-its-own-private-deck

Foto: businessinsider.com

Obrov­ský a nád­herný šat­ník.

a-giant-walk-in-closet

Foto: businessinsider.com

Nesku­točná kúpeľňa s mra­mo­ro­vým obkla­dom.

and-a-stunning-bathroom-with-marble-counter

Foto: businessinsider.com

Ostatné spálne sú tak­tiež veľmi veľké. Každá z nich obsa­huje posteľ v krá­ľov­ských roz­me­roch.

the-other-bedrooms-onboard-also-have-plenty-of-space-this-one-features-a-king-sized-bed-and-personal-deck

Foto: businessinsider.com

Obý­vačka alebo spo­lo­čen­ská miest­nosť pri­chá­dza s veľ­kým gau­čom a ešte väč­šou tele­ví­ziou.

the-living-area-comes-with-a-large-couch-and-giant-flat-screen-tv

Foto: businessinsider.com

Ďalší pohľad do vnútra.

heres-a-closer-look-at-the-plush-couches-in-the-living-area

Foto: businessinsider.com

Dokonca aj pri večeri sa môžeš poze­rať na oceán.

the-dining-table-gets-views-of-the-outside

Foto: businessinsider.com

V kuchyni náj­deš dokonca aj zbierku dob­rých vín.

the-yacht-also-has-a-kitchen-with-its-own-wine-rack

Foto: businessinsider.com

Pri­ro­dzene, ale všet­kých by nás to ťahalo von. Okto má tak­tiež veľkú časť poscho­dia bez stre­chy s kres­lami.

naturally-the-real-place-to-be-is-outside-on-the-deck

Foto: businessinsider.com

Na von­kaj­šej časti poscho­dia sú sto­líky, gauče a veľké čierne slneč­níky.

the-deck-comes-with-tables-couches-and-giant-black-umbrellas

Foto: businessinsider.com

A samoz­rejme, vpredu super jachty je aj miesto pre heli­kop­téru.

and-naturally-theres-room-to-land-a-helicopter

Foto: businessinsider.com

Zdroj článku: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)