Pohľad do záku­li­sia života mega­ús­peš­ného inves­tora v Sili­con Val­ley, Marca Andre­es­sena

Ľudovít Nastišin / 20. decembra 2015 / Startupy

Marc Andre­es­sen je známy najmä vďaka cofoun­dingu Nets­cape a spus­te­nia Andre­es­sen Horo­witz, jed­nej z naj­zná­mej­ších VC firiem zo Sili­con Val­ley.

Dnes má vo svo­jich rukách 4,2 miliardy dolá­rov vo fonde. Bol jed­ným z prvých inves­to­rov do tech spo­loč­ností ako Face­book a Twit­ter a dohlia­dal aj na ich inves­tí­cie do hot star­tu­pov ako Airbnb.

Andre­es­se­nov maje­tok bol v roku 2012 odha­do­vaný na $600 mili­ó­nov a veľmi prav­de­po­dobne do dneš­ného dňa ešte narás­tol — cel­kom dobré na nie­koho, kto pochá­dza z ospa­lého mes­tečka vo Wis­con­sine, kde nemali ani sema­fór.

Mar­cov otec, Lowell, pra­co­val vo firme so seme­nami. Jeho mama, Pat, pra­co­vala na odde­lení zákaz­níc­kych slu­žieb v Lands´ End. Nerád hovorí o rodine. Podľa slov jeho kama­ráta ho jeho rodi­čia a bra­tia nemali radi a ani on nemal rád ich.marc-andreessen-grew-up-in-the-rural-town-of-new-lisbon-wisconsin-his-dad-lowell-worked-for-a-seed-company-his-mom-pat-worked-for-retailer-lands-end-in-customer-service

Keď mal 9 rokov, naučil sa základy BASIC prog­ra­mo­va­nia z knihy v kniž­nici. Keď sa dostal na strednú, vyrás­tol zo svojho TRS-80, pre­tože ho pre­stal baviť (hovo­ríme o ran­nej forme osob­ného počí­tača). when-he-was-9-years-old-andreessen-taught-himself-basic-programming-from-a-library-book-once-he-hit-high-school-hed-already-grown-bored-of-his-trs-80-an-early-personal-computer

Andre­es­sen cho­dil na Uni­ver­sity of Illi­nois v Cham­paign, kde štu­do­val počí­ta­čovú vedu. Teda len vtedy, ak práve na pred­náške nespal alebo tam vôbec bol. andreessen-went-to-the-university-of-illinois-at-champaign-where-he-studied-computer-science-when-he-wasnt-falling-asleep-in-lecture-or-skipping-class

Na škole strá­vil dva mesiace prá­cou v počí­ta­čo­vom labo­ra­tó­riu a to v režime 80 hodín týž­denne. Budo­val webový pre­hlia­dač s náz­vom Mosaic. On a jeho tím pre­pus­tili Mosaic 2 mili­ó­nom uží­va­te­ľov zadarmo.  in-college-andreessen-spent-two-months-working-80-hour-weeks-in-a-computer-lab-building-a-web-browser-he-called-mosaic-he-and-his-team-gave-away-mosaic-to-2-million-users-for-free

To zapô­so­bilo na Jamesa Clarka, zakla­da­teľa Sili­con Grap­hics. Spolu zalo­žili Nets­cape v roku 1994. this-caught-the-attention-of-james-clark-the-founder-of-silicon-graphics-he-and-andreessen-cofounded-netscape-in-1994

V auguste 1995 šiel Nets­cape na burzu a vo veku 24 rokov mal Andre­es­sen hod­notu razom $56 mili­ó­nov. O štyri roky neskôr, AOL kúpilo Nets­cape a Andre­es­sen nakrátko pre­vzal úlohu CTO, okrem toho sa pre­sťa­ho­val do domu vo Was­hing­tone, D.C. s roz­lo­hou 650 m2

Keď opus­til AOL, Andre­es­sen zalo­žil web-hos­tin­govú spo­loč­nosť s náz­vom Loudc­loud s Benom Horo­wit­zom a inými. Spo­loč­nosť zme­nila meno na Opsware a pre­dali ju HP v roku 2007 za $1,6 miliardy.  when-he-left-aol-andreessen-formed-a-web-hosting-company-called-loudcloud-with-ben-horowitz-and-others-the-company-changed-its-name-to-opsware-and-sold-to-hp-in-2007-for-16-billion

Andre­es­sen a Ben Horo­witz vytvo­rili VC firmu v Sili­con Val­ley v roku 2009. Začali s $300 mili­ónmi, o tri roky firma pre­rá­stla do čísel o hod­note $2,7 miliardy. Usku­toč­nili nie­koľko inves­tí­cií, ktoré sa opla­tili a to napr. Face­book, Airbnb, Git­Hub či Twit­ter. V roku 2006 si vzal Lauru Arril­laga, dcéru rea­lit­ného mag­náta Johna Arril­laga, ktorý je aj zakla­da­te­ľom Sili­con Val­ley Social Ven­ture Fund.  

in-2006-andreessen-married-laura-arrillaga-the-daughter-of-silicon-valley-real-estate-tycoon-john-arrillaga-and-the-founder-of-the-silicon-valley-social-venture-fund

Andre­es­sen bol zara­dený do Vanity Fair New Estab­lish­ment List za rok 2011, For­bes Midas List of tech´s top inves­tors a do Time 100.andreessen-has-been-named-to-vanity-fairs-2011-new-establishment-list-forbes-midas-list-of-techs-top-investors-and-the-time-100

V roku 2012, gene­rálni par­tneri Andre­es­sen Horo­witz vrá­tane samot­ného Marca veno­vali polo­vicu zo svojho život­ného príjmu z VC akti­vít cha­rite.  in-2012-andreessen-horowitzs-general-partners-including-marc-andreessen-pledged-to-donate-half-of-their-lifetime-income-from-venture-capital-activities-to-charity

Dnes má Andre­es­sen Horo­witz v rukách $4,2 miliardy. Firma inves­tuje do star­tu­pov ako Slack, Lyft, Airbnb a Pin­te­rest. today-andreessen-horowitz-has-42-billion-under-management-the-firm-invests-in-hot-startups-like-slack-lyft-airbnb-and-pinterest

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)