Pohľad do záku­li­sia živo­ta mega­ús­peš­né­ho inves­to­ra v Sili­con Val­ley, Mar­ca Andre­es­se­na

Ľudovít Nastišin / 20. decembra 2015 / Lifehacking

Marc Andre­es­sen je zná­my naj­mä vďa­ka cofoun­din­gu Nets­ca­pe a spus­te­nia Andre­es­sen Horo­witz, jed­nej z naj­zná­mej­ších VC firiem zo Sili­con Val­ley.

Dnes má vo svo­jich rukách 4,2 miliar­dy dolá­rov vo fon­de. Bol jed­ným z prvých inves­to­rov do tech spo­loč­nos­tí ako Face­bo­ok a Twit­ter a dohlia­dal aj na ich inves­tí­cie do hot star­tu­pov ako Airb­nb.

Andre­es­se­nov maje­tok bol v roku 2012 odha­do­va­ný na $600 mili­ó­nov a veľ­mi prav­de­po­dob­ne do dneš­né­ho dňa ešte narás­tol — cel­kom dob­ré na nie­ko­ho, kto pochá­dza z ospa­lé­ho mes­teč­ka vo Wis­con­si­ne, kde nema­li ani sema­fór.

Mar­cov otec, Lowell, pra­co­val vo fir­me so seme­na­mi. Jeho mama, Pat, pra­co­va­la na odde­le­ní zákaz­níc­kych slu­žieb v Lands´ End. Nerád hovo­rí o rodi­ne. Pod­ľa slov jeho kama­rá­ta ho jeho rodi­čia a bra­tia nema­li radi a ani on nemal rád ich.marc-andreessen-grew-up-in-the-rural-town-of-new-lisbon-wisconsin-his-dad-lowell-worked-for-a-seed-company-his-mom-pat-worked-for-retailer-lands-end-in-customer-service

Keď mal 9 rokov, naučil sa zákla­dy BASIC prog­ra­mo­va­nia z kni­hy v kniž­ni­ci. Keď sa dostal na stred­nú, vyrás­tol zo svoj­ho TRS-80, pre­to­že ho pre­stal baviť (hovo­rí­me o ran­nej for­me osob­né­ho počí­ta­ča). when-he-was-9-years-old-andreessen-taught-himself-basic-programming-from-a-library-book-once-he-hit-high-school-hed-already-grown-bored-of-his-trs-80-an-early-personal-computer

Andre­es­sen cho­dil na Uni­ver­si­ty of Illi­no­is v Cham­paign, kde štu­do­val počí­ta­čo­vú vedu. Teda len vte­dy, ak prá­ve na pred­náš­ke nespal ale­bo tam vôbec bol. andreessen-went-to-the-university-of-illinois-at-champaign-where-he-studied-computer-science-when-he-wasnt-falling-asleep-in-lecture-or-skipping-class

Na ško­le strá­vil dva mesia­ce prá­cou v počí­ta­čo­vom labo­ra­tó­riu a to v reži­me 80 hodín týž­den­ne. Budo­val webo­vý pre­hlia­dač s náz­vom Mosaic. On a jeho tím pre­pus­ti­li Mosaic 2 mili­ó­nom uží­va­te­ľov zadar­mo.  in-college-andreessen-spent-two-months-working-80-hour-weeks-in-a-computer-lab-building-a-web-browser-he-called-mosaic-he-and-his-team-gave-away-mosaic-to-2-million-users-for-free

To zapô­so­bi­lo na Jame­sa Clar­ka, zakla­da­te­ľa Sili­con Grap­hics. Spo­lu zalo­ži­li Nets­ca­pe v roku 1994. this-caught-the-attention-of-james-clark-the-founder-of-silicon-graphics-he-and-andreessen-cofounded-netscape-in-1994

V augus­te 1995 šiel Nets­ca­pe na bur­zu a vo veku 24 rokov mal Andre­es­sen hod­no­tu razom $56 mili­ó­nov. O šty­ri roky neskôr, AOL kúpi­lo Nets­ca­pe a Andre­es­sen nakrát­ko pre­vzal úlo­hu CTO, okrem toho sa pre­sťa­ho­val do domu vo Was­hing­to­ne, D.C. s roz­lo­hou 650 m2

Keď opus­til AOL, Andre­es­sen zalo­žil web-hos­tin­go­vú spo­loč­nosť s náz­vom Loudc­loud s Benom Horo­wit­zom a iný­mi. Spo­loč­nosť zme­ni­la meno na Opswa­re a pre­da­li ju HP v roku 2007 za $1,6 miliar­dy.  when-he-left-aol-andreessen-formed-a-web-hosting-company-called-loudcloud-with-ben-horowitz-and-others-the-company-changed-its-name-to-opsware-and-sold-to-hp-in-2007-for-16-billion

Andre­es­sen a Ben Horo­witz vytvo­ri­li VC fir­mu v Sili­con Val­ley v roku 2009. Zača­li s $300 mili­ón­mi, o tri roky fir­ma pre­rá­stla do čísel o hod­no­te $2,7 miliar­dy. Usku­toč­ni­li nie­koľ­ko inves­tí­cií, kto­ré sa opla­ti­li a to napr. Face­bo­ok, Airb­nb, Git­Hub či Twit­ter. V roku 2006 si vzal Lau­ru Arril­la­ga, dcé­ru rea­lit­né­ho mag­ná­ta Joh­na Arril­la­ga, kto­rý je aj zakla­da­te­ľom Sili­con Val­ley Social Ven­tu­re Fund.  

in-2006-andreessen-married-laura-arrillaga-the-daughter-of-silicon-valley-real-estate-tycoon-john-arrillaga-and-the-founder-of-the-silicon-valley-social-venture-fund

Andre­es­sen bol zara­de­ný do Vani­ty Fair New Estab­lish­ment List za rok 2011, For­bes Midas List of tech´s top inves­tors a do Time 100.andreessen-has-been-named-to-vanity-fairs-2011-new-establishment-list-forbes-midas-list-of-techs-top-investors-and-the-time-100

V roku 2012, gene­rál­ni par­tne­ri Andre­es­sen Horo­witz vrá­ta­ne samot­né­ho Mar­ca veno­va­li polo­vi­cu zo svoj­ho život­né­ho príj­mu z VC akti­vít cha­ri­te.  in-2012-andreessen-horowitzs-general-partners-including-marc-andreessen-pledged-to-donate-half-of-their-lifetime-income-from-venture-capital-activities-to-charity

Dnes má Andre­es­sen Horo­witz v rukách $4,2 miliar­dy. Fir­ma inves­tu­je do star­tu­pov ako Slack, Lyft, Airb­nb a Pin­te­rest. today-andreessen-horowitz-has-42-billion-under-management-the-firm-invests-in-hot-startups-like-slack-lyft-airbnb-and-pinterest

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)