Pohľad do života CEO Uberu, miliar­dára Tra­visa Kala­nicka

Dárius Polák / 31. decembra 2015 / Tools a produktivita

Pred pia­timi rokmi Tra­vis Kala­nick zalo­žil v San Fran­ciscu star­tup menom Uber­Cab. Dnes je z neho naj­hod­not­nejší star­tup sveta a záro­veň naj­hod­not­nej­šia súkromná tech­no­lo­gická spo­loč­nosť. Uber momen­tálne ope­ruje vo viac ako 300 mes­tách v 58 kra­ji­nách a má pri­bližnú hod­notu $60 miliárd dolá­rov. Vďaka tomuto sa jeho CEO zara­dil do zoznamu sve­to­vých miliár­dá­rov podľa For­bes, na základe kto­rého má 39 ročný pod­ni­ka­teľ údajne maje­tok v hod­note $6 miliárd dolá­rov.

Vyras­tal v North­ridge, Kali­for­nia, pred­mestí Los Ange­les. Ako dieťa, chcel byť špi­ó­nom.

1

Kala­nick nako­niec nasle­do­val pod­ni­ka­teľ­ské stopy svo­jej mamy, malo­ob­chod­nej inze­rentky. Ako mla­dík cho­dil od dverí k dve­rám a pre­dá­val nože značky Cutco. Svoj prvý biz­nis zalo­žil v osem­nás­tich a bol to príp­ravný kurz na uni­ver­zitu s náz­vom New Way Aca­demy.

2

Štu­do­val infor­mačné tech­no­ló­gie na Uni­ver­sity of Cali­for­nia v Los Ange­les. Školu nedo­kon­čil pre dobrý dôvod.

3

Začal pra­co­vať spolu s spo­lu­žiakmi na Scour, peer-to-peer vyhľa­dá­vači.

4

Scour skon­čilo po hro­mad­nej žalobe, kde bolo donú­tené zapla­tiť $250 miliárd USD. Pri­ro­dzene, zban­kro­to­valo.

5

Kala­nick začal opäť pod­ni­kať a zalo­žil soft­vé­rovú spo­loč­nosť Red Swo­osh. V roku 2007 ju pre­dal za $23 mili­ó­nov dolá­rov.

6

Svoj prvý rok ako mili­onár strá­vil ces­to­va­ním po svete. Nav­ští­vil Špa­niel­sko, Japon­sko, Grécko, Island, Grón­sko, Hawai (2x), Fran­cúz­sko (2x), Aus­trá­liu, Por­tu­gal­sko, Kap­verdy a Sene­gal.

7

V roku 2008, na tech­no­lo­gic­kej kon­fe­ren­cii LeWeb sa prvý­krát stre­tol s Ube­rom. Videl v ňom nádej, ako zní­žiť náklady luxus­ných taxi slu­žieb.

8

Gar­rett Camp, Oscar Sala­zar, a Con­rad Whe­lan vyvi­nuli prvú ver­ziu Uberu. 

9

V roku 2010 sa Ryan Gra­ves stal CEO Uberu. V tom istom roku sa spus­til v San Fran­ciscu. Stal sa z neho obrov­ský hit, hoci inves­tori spo­čiatku nek­lo­pali na dvere.

10

V lete 2010 zís­kal Uber prvé peniaze od inves­to­rov — $1.25 mili­ó­nov dolá­rov.

11

V decem­bri 2010 sa Kala­nick stal CEO a Gra­ves gene­rál­nym mana­žé­rom. Podľa nich, zmena vede­nia pre­behla v kama­rát­skom duchu.

12

Kala­nic­kova osob­nosť – popí­saná tými, čo ho poznajú ako mies­tami bez­o­hľadná a aro­gantná – je dôvod prečo sa Uber stal tak úspeš­ným.

13

Po San Fran­ciscu, Uber rapídne expan­do­val svoje služby do ostat­ných miest v USA. V máji 2011 sa Uber spus­til v New Yorku – v súčas­nosti jedno z miest, kde sa Uberu darí naj­viac.

14

Uber nedávno ozná­mil, že vyko­nal 30 mili­ó­nov jázd v New Yorku od roku 2011. To je viac ako 82 000 jázd za deň.

15

V decem­bri 2011 sa Uber prvý­krát spus­til mimo Spo­je­ných Štá­tov, v Paríži. 

16

Zdá sa, že Uber kon­štante zbiera inves­tí­cie od ven­ture kapi­tá­lo­vých firiem. V decem­bri zís­kal inves­tí­ciu od čín­skeho vyhľa­dá­vača Baidu, ktorý mu môže poten­ciálne otvo­riť dvere do Ázie.

17

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)