Pohľad do živo­ta CEO Ube­ru, miliar­dá­ra Tra­vi­sa Kala­nic­ka

Dárius Polák / 31. decembra 2015 / Lifehacking

Pred pia­ti­mi rok­mi Tra­vis Kala­nick zalo­žil v San Fran­cis­cu star­tup menom Uber­Cab. Dnes je z neho naj­hod­not­nej­ší star­tup sve­ta a záro­veň naj­hod­not­nej­šia súkrom­ná tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť. Uber momen­tál­ne ope­ru­je vo viac ako 300 mes­tách v 58 kra­ji­nách a má pri­bliž­nú hod­no­tu $60 miliárd dolá­rov. Vďa­ka tomu­to sa jeho CEO zara­dil do zozna­mu sve­to­vých miliár­dá­rov pod­ľa For­bes, na zákla­de kto­ré­ho má 39 roč­ný pod­ni­ka­teľ údaj­ne maje­tok v hod­no­te $6 miliárd dolá­rov.

Vyras­tal v North­rid­ge, Kali­for­nia, pred­mes­tí Los Ange­les. Ako die­ťa, chcel byť špi­ó­nom.

1

Kala­nick nako­niec nasle­do­val pod­ni­ka­teľ­ské sto­py svo­jej mamy, malo­ob­chod­nej inze­rent­ky. Ako mla­dík cho­dil od dve­rí k dve­rám a pre­dá­val nože znač­ky Cut­co. Svoj prvý biz­nis zalo­žil v osem­nás­tich a bol to príp­rav­ný kurz na uni­ver­zi­tu s náz­vom New Way Aca­de­my.

2

Štu­do­val infor­mač­né tech­no­ló­gie na Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia v Los Ange­les. Ško­lu nedo­kon­čil pre dob­rý dôvod.

3

Začal pra­co­vať spo­lu s spo­lu­žiak­mi na Scour, peer-to-peer vyhľa­dá­va­či.

4

Scour skon­či­lo po hro­mad­nej žalo­be, kde bolo donú­te­né zapla­tiť $250 miliárd USD. Pri­ro­dze­ne, zban­kro­to­va­lo.

5

Kala­nick začal opäť pod­ni­kať a zalo­žil soft­vé­ro­vú spo­loč­nosť Red Swo­osh. V roku 2007 ju pre­dal za $23 mili­ó­nov dolá­rov.

6

Svoj prvý rok ako mili­onár strá­vil ces­to­va­ním po sve­te. Nav­ští­vil Špa­niel­sko, Japon­sko, Gréc­ko, Island, Grón­sko, Hawai (2x), Fran­cúz­sko (2x), Aus­trá­liu, Por­tu­gal­sko, Kap­ver­dy a Sene­gal.

7

V roku 2008, na tech­no­lo­gic­kej kon­fe­ren­cii LeWeb sa prvý­krát stre­tol s Ube­rom. Videl v ňom nádej, ako zní­žiť nákla­dy luxus­ných taxi slu­žieb.

8

Gar­rett Camp, Oscar Sala­zar, a Con­rad Whe­lan vyvi­nu­li prvú ver­ziu Ube­ru.

9

V roku 2010 sa Ryan Gra­ves stal CEO Ube­ru. V tom istom roku sa spus­til v San Fran­cis­cu. Stal sa z neho obrov­ský hit, hoci inves­to­ri spo­čiat­ku nek­lo­pa­li na dve­re.

10

V lete 2010 zís­kal Uber prvé penia­ze od inves­to­rov — $1.25 mili­ó­nov dolá­rov.

11

V decem­bri 2010 sa Kala­nick stal CEO a Gra­ves gene­rál­nym mana­žé­rom. Pod­ľa nich, zme­na vede­nia pre­beh­la v kama­rát­skom duchu.

12

Kala­nic­ko­va osob­nosť – popí­sa­ná tými, čo ho pozna­jú ako mies­ta­mi bez­o­hľad­ná a aro­gant­ná – je dôvod pre­čo sa Uber stal tak úspeš­ným.

13

Po San Fran­cis­cu, Uber rapíd­ne expan­do­val svo­je služ­by do ostat­ných miest v USA. V máji 2011 sa Uber spus­til v New Yor­ku – v súčas­nos­ti jed­no z miest, kde sa Ube­ru darí naj­viac.

14

Uber nedáv­no ozná­mil, že vyko­nal 30 mili­ó­nov jázd v New Yor­ku od roku 2011. To je viac ako 82 000 jázd za deň.

15

V decem­bri 2011 sa Uber prvý­krát spus­til mimo Spo­je­ných Štá­tov, v Parí­ži.

16

Zdá sa, že Uber kon­štan­te zbie­ra inves­tí­cie od ven­tu­re kapi­tá­lo­vých firiem. V decem­bri zís­kal inves­tí­ciu od čín­ske­ho vyhľa­dá­va­ča Bai­du, kto­rý mu môže poten­ciál­ne otvo­riť dve­re do Ázie.

17

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)