Poisťovňa sa pozrela na to, v ktorých značkách spôsobujú vodiči najviac dopravných priestupkov a nehôd

Richard Vitkovský / 11. októbra 2018 / Auto

  • Ve­del si, že ma­ji­te­lia jed­nej z naj­bez­peč­nej­ších zna­čiek au­to­mo­bi­lov spô­so­bujú naj­viac do­prav­ných ne­hôd?
  • Čím viac po­citu bez­pe­čia, tým viac člo­vek ris­kuje
zdroj: Unsplash
  • Ve­del si, že ma­ji­te­lia jed­nej z naj­bez­peč­nej­ších zna­čiek au­to­mo­bi­lov spô­so­bujú naj­viac do­prav­ných ne­hôd?
  • Čím viac po­citu bez­pe­čia, tým viac člo­vek ris­kuje

Prav­de­po­dobne každý je­den z nás už nie­kedy pre­kro­čil po­vo­lenú rých­losť. Ak v tom čase ne­bola na­blízku po­lí­cia, pre­behlo to po­merne jed­no­du­cho. Ni­kto nič ne­vi­del, ni­kto nič ne­po­čul. Ak si mal me­nej šťas­tia, mu­sel si nač­rieť do pe­ňa­ženky. Na ospra­vedl­ne­nie slúži to, že člo­vek nie je do­ko­nalý tvor a robí množ­stvo chýb. Je však roz­diel, ak pat­ríš k stred­nej triede a vlast­níš prie­merný au­to­mo­bil a je iné ak vlast­níš vý­kon­nejší au­to­mo­bil, ktorý ťa priam na­báda k po­ru­šo­va­niu do­prav­ných pred­pi­sov.

Čím vý­kon­nejší au­to­mo­bil vlast­níš, tým vyš­šia je šanca, že za­pla­tíš po­kutu alebo prí­deš o vo­dičský pre­ukaz. Toto tvr­de­nie pod­po­rila svo­jím pries­ku­mom aj ne­mecká po­is­ťovňa Check24. Jej pra­cov­níci sa to­tiž po­zreli na de­siatky ti­síc zá­zna­mov o do­prav­ných ne­ho­dách a prie­stup­koch. Na zá­klade týchto úda­jov vy­tvo­rila reb­rí­ček zna­čiek áut, v kto­rých vo­diči naj­viac po­ru­šujú do­pravné pred­pisy.

Zis­te­nia vô­bec ne­prek­va­pili, ma­ji­te­lia rých­lej­ších a vý­kon­nej­ších au­to­mo­bi­lov, ktoré sú vy­ba­vené mno­hými bez­peč­nost­nými vy­chy­táv­kami sa prav­de­po­dobne cí­tia omnoho bez­peč­nej­šie a majú teda po­cit, že si môžu do­vo­liť viac.

Poďme sa teda po­zrieť na sa­motné vý­sledky. Reb­rí­ček je roz­de­lený na dve časti. Prvá časť sa za­me­riava na po­kuty a tá druhá na ne­hody. Naj­viac po­kút do­stá­vajú vo­diči, ktorí se­dia za vo­lan­tom Pors­che. Druhé miesto ob­sa­dila značka Ja­guar a tre­tia priečka patrí Volvu, ktoré zá­ro­veň patrí me­dzi naj­bez­peč­nej­šie au­to­mo­bily na svete. Ešte zau­jí­ma­vej­šia je však druhá časť pries­kumu, ktorá sa týka ne­hôd. Tu sa Pors­che umiest­nilo až na 36. mieste. Na pr­vom mieste reb­ríčka s pre­hľa­dom kra­ľuje Volvo na­sle­do­vané Lan­ciou. Prvú „trojku“ s rov­na­kým vý­sled­kom ako Lan­cia uzat­vára Su­baru.

Značky, kto­rých vo­diči spô­so­bujú naj­viac do­prav­ných prie­stup­kov

Po­ra­die Značka au­to­mo­bilu Prie­mer
1. Pors­che 10,0%
2. Ja­guar 8,9%
3. Volvo 7,9%
4. BMW 7,6%
5. Audi 7,5%
5. Su­baru 7,5%
7. Land Ro­ver 7,4%
8. Le­xus 7,0%
9. Chrys­ler 6,9%
9. Jeep 6,9%
11. Seat 6,8%

Značky, kto­rých vo­diči spô­so­bujú naj­viac do­prav­ných ne­hôd

Po­ra­die Značka au­to­mo­bilu Prie­mer
1. Volvo 6,6%
2. Lan­cia 6,5%
2. Su­baru 6,5%
4. Da­cia 6,3%
4. Jeep 6,3%
6. Honda 6,1%
6. To­y­ota 6,1%
8. Le­xus 5,8%
8. Mit­su­bishi 5,8%
8. Seat 5,8%

zdroj: e-flo­tila.cz

Pridať komentár (0)