Pokiaľ robíš aspoň jed­nu z tých­to 15 chýb, je jas­né, pre­čo máš finanč­né prob­lé­my

Dominika Kováčová / 23. júla 2016 / Business

Inšpi­ro­va­ný legen­dár­nym pod­ni­ka­te­ľom Adre­wom Car­ne­giem, kto­rý doká­zal nemož­né so zopár cen­ta­mi vo vač­ku, vyhľa­dal Napo­le­on Hill v prie­be­hu 20 rokov viac ako 500 úspeš­ných mili­oná­rov, a v roku 1937 uvie­dol best­sel­ler Mys­li a zbo­hat­ni. Uvie­dol v ňom aj 15 dôvo­dov, pre­čo ľudia nedo­sa­hu­jú bohat­stvo ale­bo sa im jed­no­du­cho finanč­ne neda­rí.

Nemáš vopred urče­ný cieľ 

Pre člo­ve­ka, kto­rý nemá sta­no­ve­ný ciel ale­bo nevie aký je jeho hlav­ný úmy­sel, neexis­tu­je nádej na úspech,“ napí­sal Hill.

Pri budo­va­ní bohat­stva si vizu­ali­zuj v akom roz­sa­hu by sa malo pohy­bo­vať. Potom vytvor finanč­ný plán a sta­nov, kam pres­ne by mali tvo­je inves­tí­cie sme­ro­vať.

Defi­nuj pres­ne, čo je tvo­jim cie­ľom a nasle­duj ho.

Si nedos­ta­toč­ne ambi­ci­óz­ny

Musíš sa sna­žiť byť nad­prie­mer­ným. Hill hovo­rí: „Nedú­faj­te v úspech, ak ste člo­vek, kto­rý je ľahos­taj­ný hýbať sa v živo­te vpred a kto­rý nie je ochot­ný za to zapla­tiť. ”

Bohat­stvo sa len tak neob­ja­ví. Musíš na ňom pra­co­vať trpez­li­vo a vytrva­lo. Dob­rým výcho­dis­ko­vým bodom je inves­to­vať penia­ze (čím skôr, tým lep­šie). Nezo­be­rie ti to veľa času ani úsi­lia, vyža­du­je si to len akciu.

Musíš to naozaj chcieť.

QQ2MIJ0NKO

foto:stocksnap.io

Nespráv­ne uplat­ňu­ješ svo­je vzde­la­nie

Mať vyso­koš­kol­ský titul ešte nič nezna­me­ná. Vedo­mos­ti sú tvo­jou jedi­nou silou, kto­rá sa sta­ne zby­toč­nou, ak ju nevieš využiť pri budo­va­ní bohat­stva a apli­ko­vať ju v živo­te. “zdô­raz­ňu­je Hill.

Vzde­la­nie nespo­čí­va s tom, koľ­ko veľa vedo­mos­tí máš, ale ako ich vieš efek­tív­ne a opa­ko­va­ne pou­žiť. Ľudia sú pla­te­ní nie len za to, čo vedia, ale kon­krét­nej­šie za to, čo robia s tým, čo vedia. ”

Nezmier sa len s tým, že máš titul. Tvo­jou pri­ori­tou by malo byť neus­tá­le uče­nie sa nových vecí. Toto je dôvod, pre­čo sú mno­hí úspeš­ní a boha­tí ľudia nená­syt­ný­mi čita­teľ­mi.

Využi svo­je vedo­mos­ti a apli­kuj ich i mimo ško­ly.

Máš nedos­ta­tok dis­cip­lí­ny

Dis­cip­lí­na pochá­dza zo seba­kon­tro­ly,“ píše Hill. „ To zna­me­ná, že jed­not­li­vec musí poznať všet­ky svo­je nega­tív­ne strán­ky. Pred­tým ako bude­te vedieť kon­tro­lo­vať svo­ju situ­áciu, musí­te vedieť kon­tro­lo­vať sami seba. Ak sa nevie­te dobyť , bude­te pora­ze­ní sami sebou.“

Keď sa máš stať boha­tým, tvo­jou základ­nou for­mul­kou by sa malo stať: „ Šet­ri viac, míňaj menej.“ Nauč sa roz­poz­ná­vať a spra­vo­vať spúš­ťa­če, kto­ré ťa nútia utrá­cať.

Staň sa maj­strom v seba­kon­tro­le.

FFFK9P5EI6

foto:stocksnap.io

Nesta­ráš sa dob­re o svo­je telo 

Nikto nedo­siah­ne mimo­riad­ny výsle­dok bez dob­ré­ho zdra­via. Nie to náho­da, že väč­ši­na mili­oná­rov špor­tu­je.

Ak si neos­vo­jíš návyk den­ne cvi­čiť, neho­vo­rí­me ti žiad­nu novin­ku, nebu­deš mať dob­ré zdra­vie. Pre­je­da­nie sa, nega­tív­ne myš­lien­ky a nedos­ta­tok pohy­bu- tie­to fak­to­ry vedú k zly­ha­niu orga­niz­mu.

Musíš mať svo­ju dušev­nú, ale i fyzic­kú kon­dí­ciu pod kon­tro­lou. Ak máš toho veľa, začni 20 minú­to­vý­mi cvi­če­nia­mi, časom ťa po pohl­tí a budeš zvlá­dať viac.

Vyhraď si čas na cvi­če­nie.

Prok­ras­ti­nu­ješ

Prok­ras­ti­ná­cia je naj­čas­tej­šou ces­tou k pádu. Veľa ľudí neus­pe­je, pre­to­že stá­le čaká na ten správ­ny čas. Neča­kaj, lebo nikdy nena­sta­ne ten správ­ny čas.

Začni­te prá­ve tam, kde ste a pra­cuj­te na tom s tým, čo máte prá­ve po ruke, ten správ­ny nástroj náj­de­te za pocho­du, “ dodal Hill.

Odlož ten tele­fón a začni makať.

V8C51LGSSB

foto:stocksnap.io

Nedos­ta­tok vytrva­los­ti

Je veľa dob­rých štar­té­rov, ale ešte viac úbo­hých dokon­čo­va­te­ľov! Hill píše: „Ľudia sú náchyl­ní vzdať sa už pri prvých znám­kach poráž­ky.“

Nepres­tá­vaj, až kým nedo­siah­neš to, čo chceš. Najús­peš­nej­ší ľudia majú ten­den­ciu pre­ko­nať zly­ha­nie. Nezá­le­ží na tom, koľ­ko­krát sa ti to nepo­da­ri­lo, dôle­ži­té je , že vsta­neš a začneš od zno­va.

Nepres­tá­vaj, kým nebu­deš mať to, čo chceš.

Nega­ti­vi­ta

Nič nedo­siah­neš, keď budeš odpu­dzo­vať ľudí nega­tív­nym prí­stu­pom. Úspech pri­ťa­hu­je sil­nú osob­nosť a sila je dosia­hnu­tá spo­loč­ným úsi­lím via­ce­rých ľudí. S nepria­teľ­ský­mi ľuď­mi sa nedá vytvo­riť dob­rá spo­lu­prá­ca. “ Ak chceš byť boha­tý, musia v tebe domi­no­vať pozi­tív­ne emó­cie.

Buď nápo­moc­ný dru­hým.

Si neroz­hod­ný

Ana­lý­zou sto­viek ľudí, kto­rí nahro­ma­di­li bohat­stvo som zis­til sku­toč­nosť, že kaž­dý z nich mal vo zvy­ku okam­ži­te pri­jí­mať dôle­ži­té roz­hod­nu­tia, “píše Hill.

Na dru­hej stra­ne prí­zvu­ku­je: „Ľudia, kto­rí nedo­ká­žu hro­ma­diť maje­tok, majú bez výnim­ky vo zvy­ku dospieť k roz­hod­nu­tiu, ak vôbec, veľ­mi poma­ly a potom rých­lo a čas­to menia tie­to roz­hod­nu­tia. ”

Roz­hod­nosť nie je len črta boha­tých, ale i jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších vlast­nos­tí líd­ra, kto­rú musíš mať. Ako sa hovo­rí, je lep­šie uro­biť zlé roz­hod­nu­tie, ako žiad­ne.

Roz­hod­ni sa a vydrž to.

Vybral si si zlé­ho par­tne­ra

Hill podo­tý­ka, že toto je jed­ným z naj­čas­tej­ších fak­to­rov zly­ha­nia. „Ak nie si v har­mo­nic­kom par­tner­stve, prav­de­po­dob­ne ťa čaká pád. Okrem toho je to for­ma zly­ha­nia, kto­rá je pozna­če­ná trá­pe­ním sa a nešťas­tím a môže zni­čiť všet­ky ambí­cie. ”

Jeho tvr­de­nia sú pod­po­re­né aj výsku­mom z Was­hing­ton Uni­ver­si­ty v St. Lou­is, kto­rý doka­zu­je, že mať sta­rost­li­vé­ho par­tne­ra môže zvý­šiť tvoj plat až o 4 000 € za rok.

Nežeň sa do man­žels­tva len pre­to, že máš na to vek.

461713322

foto: businesscolective.com

Neris­ku­ješ

Člo­vek , kto­rý sa nechy­tí ako prvý šan­ce, sa musí uspo­ko­jiť s tým, že sa mu dosta­ne len toho, čo osta­lo, kým ostat­ní pred ním si moh­li vybe­rať.,“ kon­šta­to­val Hill.

Keď prí­de na sprá­vu peňa­zí, môže byť láka­vé nechať tvo­je úspo­ry sedieť “bez­peč­ne” na tvo­jom ban­ko­vom účte, aby si zabrá­nil poci­tu stra­ty. Avšak, inves­to­va­nie peňa­zí je spô­sob ako ich zís­kaš viac.

Byť opatr­ný s peniaz­mi je dob­rá vec, ale prí­liš­ná opatr­nosť môže byť kon­tra­pro­duk­tív­na.

Potĺkaš sa zlej spo­loč­nos­ti

Vyber si zamest­ná­va­te­ľa, kto­rý bude inšpi­rá­ci­ou, je inte­li­gent­ný a úspeš­ný,” radí Hill.

To isté pla­tí aj o tých, kto­rý­mi si obklo­pe­ný. Mali by to byť talen­to­va­ní jedin­ci , kto­rí ťa pože­nú vopred. Vytvor si oko­lo seba takz­va­nú Mas­ter Mind sku­pi­nu. Sta­ne­me sa taký­mi ľuď­mi, s aký­mi sa stre­tá­va­me.

Boha­tí majú ten­den­ciu spá­jať sa s boha­tý­mi.

Y01VDYAX63

foto:stocksnap.io

Máš prá­cu, kto­rú nená­vi­díš

Nerob v prá­ci, kto­rá ťa stre­su­je a si v nej nespo­koj­ný. Zane­chať zamest­na­nie, ak sa vieš zabez­pe­čiť inak, je neuve­ri­teľ­ne obo­ha­cu­jú­ce a vypla­tí sa to v budúc­nos­ti. Mož­no koneč­ne budeš mať čas začať robiť na pro­jek­te vlast­nej spo­loč­nos­ti.

Je v poriad­ku pove­dať, že kon­číš.

Máš nedos­ta­tok váš­ne

Bez nad­še­nia člo­vek nemô­že byť pre­sved­či­vý,” píše Hill. “Okrem toho, nad­še­nie je nákaz­li­vé a oso­ba, kto­rá ho má pod kon­tro­lou, je vše­obec­ne víta­ná v kaž­dej sku­pi­ne ľudí.”

Naj­bo­hat­ší ľudia využí­va­jú svo­je nad­še­nie a ener­giu, aby inšpi­ro­va­li ostat­ných a tla­či­li ich dopre­du.

Miliar­dár Donald Trump raz pove­dal: „Bez váš­ne, nemá­te ener­giu, bez ener­gie nemá­te nič. Nič skve­lé vo sve­te nebo­lo dosia­hnu­té bez váš­ne!”

Entu­ziaz­mus roz­ho­du­je o úspe­chu.

26-hipster-writer.w750.h560.2x

foto:nymag.com

Si uzav­re­tý

Buď­te otvo­re­ní spo­lu­prá­ci a novým nápa­dom,“ hovo­rí Hill. Musíš byť ochot­ný spo­lu­pra­co­vať s ostat­ný­mi, pred­sta­viť nové nápa­dy a ino­vá­cie. Naj­bo­hat­ší a najús­peš­nej­ší ľudia mys­lia inak. Ak chceš začať mys­lieť inak, vystav svo­je vedo­mie rôz­nym vply­vom a oce­ňuj nápa­dy dru­hých.

Buď otvo­re­ný spo­lu­prá­ci a novým nápa­dom.

6EJBLMF3IA

foto: stocksnap.io

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: askmen.com

Pridať komentár (0)