Pokiaľ robíš aspoň jednu z týchto 15 chýb, je jasné, prečo máš finančné prob­lémy

Dominika Kováčová / 23. júla 2016 / Business

Inšpi­ro­vaný legen­dár­nym pod­ni­ka­te­ľom Adre­wom Car­ne­giem, ktorý doká­zal nemožné so zopár cen­tami vo vačku, vyhľa­dal Napo­leon Hill v prie­behu 20 rokov viac ako 500 úspeš­ných mili­oná­rov, a v roku 1937 uvie­dol best­sel­ler Mysli a zbo­hatni. Uvie­dol v ňom aj 15 dôvo­dov, prečo ľudia nedo­sa­hujú bohat­stvo alebo sa im jed­no­du­cho finančne nedarí.

Nemáš vopred určený cieľ 

Pre člo­veka, ktorý nemá sta­no­vený ciel alebo nevie aký je jeho hlavný úmy­sel, neexis­tuje nádej na úspech,“ napí­sal Hill.

Pri budo­vaní bohat­stva si vizu­ali­zuj v akom roz­sahu by sa malo pohy­bo­vať. Potom vytvor finančný plán a sta­nov, kam presne by mali tvoje inves­tí­cie sme­ro­vať.

Defi­nuj presne, čo je tvo­jim cie­ľom a nasle­duj ho.

Si nedos­ta­točne ambi­ci­ózny

Musíš sa sna­žiť byť nad­prie­mer­ným. Hill hovorí: „Nedú­fajte v úspech, ak ste člo­vek, ktorý je ľahos­tajný hýbať sa v živote vpred a ktorý nie je ochotný za to zapla­tiť. ”

Bohat­stvo sa len tak neob­javí. Musíš na ňom pra­co­vať trpez­livo a vytrvalo. Dob­rým výcho­dis­ko­vým bodom je inves­to­vať peniaze (čím skôr, tým lep­šie). Nezo­be­rie ti to veľa času ani úsi­lia, vyža­duje si to len akciu.

Musíš to naozaj chcieť.

QQ2MIJ0NKO

foto:stocksnap.io

Nesprávne uplat­ňu­ješ svoje vzde­la­nie

Mať vyso­koš­kol­ský titul ešte nič nezna­mená. Vedo­mosti sú tvo­jou jedi­nou silou, ktorá sa stane zby­toč­nou, ak ju nevieš využiť pri budo­vaní bohat­stva a apli­ko­vať ju v živote. “zdô­raz­ňuje Hill.

Vzde­la­nie nespo­číva s tom, koľko veľa vedo­mostí máš, ale ako ich vieš efek­tívne a opa­ko­vane pou­žiť. Ľudia sú pla­tení nie len za to, čo vedia, ale kon­krét­nej­šie za to, čo robia s tým, čo vedia. ”

Nezmier sa len s tým, že máš titul. Tvo­jou pri­ori­tou by malo byť neus­tále uče­nie sa nových vecí. Toto je dôvod, prečo sú mnohí úspešní a bohatí ľudia nená­syt­nými čita­teľmi.

Využi svoje vedo­mosti a apli­kuj ich i mimo školy.

Máš nedos­ta­tok dis­cip­líny

Dis­cip­lína pochá­dza zo seba­kon­troly,“ píše Hill. „ To zna­mená, že jed­not­li­vec musí poznať všetky svoje nega­tívne stránky. Pred­tým ako budete vedieť kon­tro­lo­vať svoju situ­áciu, musíte vedieť kon­tro­lo­vať sami seba. Ak sa neviete dobyť , budete pora­zení sami sebou.“

Keď sa máš stať boha­tým, tvo­jou základ­nou for­mul­kou by sa malo stať: „ Šetri viac, míňaj menej.“ Nauč sa roz­poz­ná­vať a spra­vo­vať spúš­ťače, ktoré ťa nútia utrá­cať.

Staň sa maj­strom v seba­kon­trole.

FFFK9P5EI6

foto:stocksnap.io

Nesta­ráš sa dobre o svoje telo 

Nikto nedo­siahne mimo­riadny výsle­dok bez dob­rého zdra­via. Nie to náhoda, že väč­šina mili­oná­rov špor­tuje.

Ak si neos­vo­jíš návyk denne cvi­čiť, neho­vo­ríme ti žiadnu novinku, nebu­deš mať dobré zdra­vie. Pre­je­da­nie sa, nega­tívne myš­lienky a nedos­ta­tok pohybu- tieto fak­tory vedú k zly­ha­niu orga­nizmu.

Musíš mať svoju duševnú, ale i fyzickú kon­dí­ciu pod kon­tro­lou. Ak máš toho veľa, začni 20 minú­to­vými cvi­če­niami, časom ťa po pohltí a budeš zvlá­dať viac.

Vyhraď si čas na cvi­če­nie.

Prok­ras­ti­nu­ješ

Prok­ras­ti­ná­cia je naj­čas­tej­šou ces­tou k pádu. Veľa ľudí neus­peje, pre­tože stále čaká na ten správny čas. Neča­kaj, lebo nikdy nena­stane ten správny čas.

Začnite práve tam, kde ste a pra­cujte na tom s tým, čo máte práve po ruke, ten správny nástroj náj­dete za pochodu, “ dodal Hill.

Odlož ten tele­fón a začni makať.

V8C51LGSSB

foto:stocksnap.io

Nedos­ta­tok vytrva­losti

Je veľa dob­rých štar­té­rov, ale ešte viac úbo­hých dokon­čo­va­te­ľov! Hill píše: „Ľudia sú náchylní vzdať sa už pri prvých znám­kach porážky.“

Nepres­tá­vaj, až kým nedo­siah­neš to, čo chceš. Najús­peš­nejší ľudia majú ten­den­ciu pre­ko­nať zly­ha­nie. Nezá­leží na tom, koľ­ko­krát sa ti to nepo­da­rilo, dôle­žité je , že vsta­neš a začneš od znova.

Nepres­tá­vaj, kým nebu­deš mať to, čo chceš.

Nega­ti­vita

Nič nedo­siah­neš, keď budeš odpu­dzo­vať ľudí nega­tív­nym prí­stu­pom. Úspech pri­ťa­huje silnú osob­nosť a sila je dosia­hnutá spo­loč­ným úsi­lím via­ce­rých ľudí. S nepria­teľ­skými ľuďmi sa nedá vytvo­riť dobrá spo­lu­práca. “ Ak chceš byť bohatý, musia v tebe domi­no­vať pozi­tívne emó­cie.

Buď nápo­mocný dru­hým.

Si neroz­hodný

Ana­lý­zou sto­viek ľudí, ktorí nahro­ma­dili bohat­stvo som zis­til sku­toč­nosť, že každý z nich mal vo zvyku okam­žite pri­jí­mať dôle­žité roz­hod­nu­tia, “píše Hill.

Na dru­hej strane prí­zvu­kuje: „Ľudia, ktorí nedo­kážu hro­ma­diť maje­tok, majú bez výnimky vo zvyku dospieť k roz­hod­nu­tiu, ak vôbec, veľmi pomaly a potom rýchlo a často menia tieto roz­hod­nu­tia. ”

Roz­hod­nosť nie je len črta boha­tých, ale i jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších vlast­ností lídra, ktorú musíš mať. Ako sa hovorí, je lep­šie uro­biť zlé roz­hod­nu­tie, ako žiadne.

Roz­hodni sa a vydrž to.

Vybral si si zlého par­tnera

Hill podo­týka, že toto je jed­ným z naj­čas­tej­ších fak­to­rov zly­ha­nia. „Ak nie si v har­mo­nic­kom par­tner­stve, prav­de­po­dobne ťa čaká pád. Okrem toho je to forma zly­ha­nia, ktorá je pozna­čená trá­pe­ním sa a nešťas­tím a môže zni­čiť všetky ambí­cie. ”

Jeho tvr­de­nia sú pod­po­rené aj výsku­mom z Was­hing­ton Uni­ver­sity v St. Louis, ktorý doka­zuje, že mať sta­rost­li­vého par­tnera môže zvý­šiť tvoj plat až o 4 000 € za rok.

Nežeň sa do man­žels­tva len preto, že máš na to vek.

461713322

foto: businesscolective.com

Neris­ku­ješ

Člo­vek , ktorý sa nechytí ako prvý šance, sa musí uspo­ko­jiť s tým, že sa mu dostane len toho, čo ostalo, kým ostatní pred ním si mohli vybe­rať.,“ kon­šta­to­val Hill.

Keď príde na správu peňazí, môže byť lákavé nechať tvoje úspory sedieť “bez­pečne” na tvo­jom ban­ko­vom účte, aby si zabrá­nil pocitu straty. Avšak, inves­to­va­nie peňazí je spô­sob ako ich zís­kaš viac.

Byť opatrný s peniazmi je dobrá vec, ale prí­lišná opatr­nosť môže byť kon­tra­pro­duk­tívna.

Potĺkaš sa zlej spo­loč­nosti

Vyber si zamest­ná­va­teľa, ktorý bude inšpi­rá­ciou, je inte­li­gentný a úspešný,” radí Hill.

To isté platí aj o tých, kto­rými si obklo­pený. Mali by to byť talen­to­vaní jedinci , ktorí ťa poženú vopred. Vytvor si okolo seba takz­vanú Mas­ter Mind sku­pinu. Sta­neme sa takými ľuďmi, s akými sa stre­tá­vame.

Bohatí majú ten­den­ciu spá­jať sa s boha­tými.

Y01VDYAX63

foto:stocksnap.io

Máš prácu, ktorú nená­vi­díš

Nerob v práci, ktorá ťa stre­suje a si v nej nespo­kojný. Zane­chať zamest­na­nie, ak sa vieš zabez­pe­čiť inak, je neuve­ri­teľne obo­ha­cu­júce a vyplatí sa to v budúc­nosti. Možno konečne budeš mať čas začať robiť na pro­jekte vlast­nej spo­loč­nosti.

Je v poriadku pove­dať, že kon­číš.

Máš nedos­ta­tok vášne

Bez nad­še­nia člo­vek nemôže byť pre­sved­čivý,” píše Hill. “Okrem toho, nad­še­nie je nákaz­livé a osoba, ktorá ho má pod kon­tro­lou, je vše­obecne vítaná v kaž­dej sku­pine ľudí.”

Naj­bo­hatší ľudia využí­vajú svoje nad­še­nie a ener­giu, aby inšpi­ro­vali ostat­ných a tla­čili ich dopredu.

Miliar­dár Donald Trump raz pove­dal: „Bez vášne, nemáte ener­giu, bez ener­gie nemáte nič. Nič skvelé vo svete nebolo dosia­hnuté bez vášne!”

Entu­ziaz­mus roz­ho­duje o úspe­chu.

26-hipster-writer.w750.h560.2x

foto:nymag.com

Si uzav­retý

Buďte otvo­rení spo­lu­práci a novým nápa­dom,“ hovorí Hill. Musíš byť ochotný spo­lu­pra­co­vať s ostat­nými, pred­sta­viť nové nápady a ino­vá­cie. Naj­bo­hatší a najús­peš­nejší ľudia mys­lia inak. Ak chceš začať mys­lieť inak, vystav svoje vedo­mie rôz­nym vply­vom a oce­ňuj nápady dru­hých.

Buď otvo­rený spo­lu­práci a novým nápa­dom.

6EJBLMF3IA

foto: stocksnap.io

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: askmen.com

Pridať komentár (0)