Poliaci sú na čele revolúcie v oblasti výroby zelenej energie. Vyvíjajú priehľadné solárne panely

Richard Vítkovský / 19. februára 2019 / Tech a inovácie

  • Ze­lená ener­gia je dnes v kurze. Naj­jed­no­duch­šiu mož­nosť ako vy­ro­biť ze­lenú ener­giu pred­sta­vujú so­lárne pa­nely
  • Tie sú dnes lacné, majú omnoho vyš­šiu účin­nosť a do­konca sú aj prie­hľadné
  • Práve ta­kéto prie­hľadné pa­nely vy­ví­jajú v Poľ­sku pod ve­de­ním ved­kyne Olgy Ma­lin­kie­wic­zo­vej
zdroj: Youtube SAULE Technologies
  • Ze­lená ener­gia je dnes v kurze. Naj­jed­no­duch­šiu mož­nosť ako vy­ro­biť ze­lenú ener­giu pred­sta­vujú so­lárne pa­nely
  • Tie sú dnes lacné, majú omnoho vyš­šiu účin­nosť a do­konca sú aj prie­hľadné
  • Práve ta­kéto prie­hľadné pa­nely vy­ví­jajú v Poľ­sku pod ve­de­ním ved­kyne Olgy Ma­lin­kie­wic­zo­vej

V sú­čas­nosti sto­jíme na hra­nici vý­znam­ných zmien. Ľud­stvo sa to­tiž ko­nečne uve­do­milo a za­čalo sa dí­vať do bu­dúc­nosti. Práve preto na­stáva boom v ob­lasti ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie. Naša pla­néta nám to­tiž ne­do­káže po­sky­to­vať všetko a zdroje raz vy­schnú. Ok­rem toho jej naša čin­nosť pri ume­lej vý­robe ener­gie škodí.

Práve preto všade po­čú­vame o so­lár­nych pa­ne­loch, ve­ter­ných elek­trár­ňach a au­to­mo­bi­loch na elek­trickú ener­giu. So­lárne pa­nely pat­ria v sú­čas­nosti me­dzi na­job­ľú­be­nej­šie zdroje ze­le­nej elek­tric­kej ener­gie. Prečo je tomu tak? V mi­nu­losti boli so­lárne pa­nely ex­trémne drahé a mali nízku účin­nosť. Dnes je to inak a na trhu sú pa­nely, ktoré majú účin­nosť vyš­šiu ako 23 per­cent.

So­lárne pa­nely sa však v prie­behu ro­kov tak­mer vô­bec ne­zme­nili a ne­pat­ria me­dzi es­te­ticky najk­raj­šie pro­dukty. Tento ne­dos­ta­tok sa však môže už čo­skoro zme­niť. Ši­kovní vedci z Poľ­ska to­tiž vy­mys­leli prie­hľadné so­lárne pa­nely, ktoré pri­po­mí­najú číre sklo.

Dnes už mnoho ved­cov tvrdí, že so­lárne pa­nely bu­dúc­nosti sa budú vy­rá­bať z ma­te­riálu s náz­vom pe­rov­skit. Tento re­vo­lučný ma­te­riál má via­cero vý­hod. Vý­roba so­lár­neho pa­nelu z pe­rov­skitu je to­tiž omnoho ľah­šia, a tým pá­dom aj lac­nej­šia ako je tomu v prí­pade kla­sic­kých so­lár­nych pa­ne­lov zo si­li­kónu, ktoré po­známe v sú­čas­nosti.

Lacné a prie­hľadné

Naj­väč­šia vý­hoda je však tá, že ta­kéto pa­nely môžu byť úplne prie­hľadné a do­konca sú ohybné. Vďaka ich prie­hľad­nosti a ohyb­nosti je možné umiest­niť ich tak­mer kde­koľ­vek. Tenká fó­lia tak môže po­krý­vať disp­lej no­te­bo­oku, mo­bil­ného te­le­fónu alebo sklá okien na bu­do­vách. Od­padne tak nut­nosť bu­do­vať so­lárne farmy.

So so­lár­nymi pa­nelmi no­vej ge­ne­rá­cie v Poľ­sku pra­cuje ved­kyňa Olga Ma­lin­kie­wic­zová so svo­jim tí­mom. Tá sa k ma­te­riálu do­stala v roku 2013 a za­čala od­ha­ľo­vať jeho mož­nosti. Ty­pický so­lárny pa­nel vy­rá­bala tak, že oba­lila ohybnú fó­liu pe­rov­ski­tom. Ne­skôr za­lo­žila firmu Saule Tech­no­lo­gies. Prvý pro­to­typ so­lár­neho pa­nelu, ktorý tu vy­tvo­rili bol do­konca schopný na­bí­jať mo­bilný te­le­fón za vy­uži­tia ume­lého osvet­le­nia. Ino­va­tív­nej spo­loč­nosti spo­čiatku nik ne­ve­ril, av­šak všetko sa zme­nilo po tom, čo sa in­for­má­cie ob­ja­vili v mé­diách.

Pe­rov­skit nie je vô­bec no­vým ma­te­riá­lom. Po­známe ho už od roku 1839. To, že je ho možné vy­užiť na vý­robu re­vo­luč­ných so­lár­nych pa­ne­lov sme však ob­ja­vili až v roku 2009. O ob­jav sa pri­či­nil ja­pon­ský ve­dec Tsu­tomu Mi­y­asaka.

zdroj: sve­tan­dro­ida.cz

Pridať komentár (0)