Polyg­lotka Lýdia: Ovláda sedem jazy­kov a tvrdí, že žia­den extra talent na to netreba

Marianna Mikešová / 9. november 2016 / Rozhovory

V dneš­nom glo­ba­li­zo­va­nom svete sa bez cudzích jazy­kov neza­obíde tak­mer nik, no mno­hým robí prob­lémy aj základná anglič­tina. Sú však medzi nami aj géni­ovia, ktorí tých jazy­kov ovlá­dajú ply­nule nie­koľko. Hovo­ria si polyg­loti a pro­fe­si­onálna tlmoč­níčka Lydia Machová je jed­nou z nich. Nedávno roz­behla úspešný pro­jekt Jazy­kový men­to­ring, ktorý aj tebe môže pomôcť stať sa mul­ti­lin­gvál­nym maj­strom.

Ahoj Lydka, pre­zraď nám, koľ­kými jazykmi si dnes hovo­rila? :)

Práve dnes štyrmi :). Momen­tálne sa nachá­dzam v Grécku, kde bude o pár dní veľká polyg­lot­ská kon­fe­ren­cia. Anglič­tina a slo­ven­čina sú u mňa na bež­nom poriadku ako hlavné komu­ni­kačné jazyky, a okrem toho som sa bavila po špa­niel­sky so svo­jou hos­ti­teľ­kou z Airbnb, ktorá strá­vila istý čas v Špa­niel­sku a ešte som pre­ho­dila pár slov po rusky s pári­kom turis­tov v meste.

Nie každý si môže v 27 rokoch pove­dať, že sa doho­vorí sied­mimi jazykmi. Koľko vytrva­losti a voľ­ného času je na to treba?

Veru tak, no nie každý má uče­nie sa jazy­kov ako svoje naj­väč­šie hobby. Keby ma to tak neba­vilo, určite sa ich toľko neučím. S kaž­dým jazy­kom trá­vim zhruba dva roky a počas nich sa s pre­stáv­kami, často aj nie­koľko týž­dňov, učím zhruba pol hodinu až hodinu denne. Môže sa to zdať ako veľa času, ale ja veľmi rýchlo pre­chá­dzam na uče­nie sa z auten­tic­kých mate­riá­lov (ori­gi­nál knihy, seriály, audi­ok­nihy), takže po pár prvých mesia­coch mi ani nepríde, že sa ten jazyk učím, len si v ňom čítam pre­klad neja­kej knihy, ktorú by som si aj tak chcela pre­čí­tať.

Kedy si si uve­do­mila, že máš na jazyky zrejme talent a že svoje skills môžeš odo­vzdať ďalej?

Nemys­lím si, že mám veľký talent na jazyky. Ľudia to neradi počujú, lebo si hovo­ria, že nikto, kto vie toľko jazy­kov, nemôže byť bez talentu. Ja si však mys­lím, že keď to nie­koho tak veľmi baví a strávi s jazykmi toľko času ako ja, dospeje k rov­na­kým výsled­kom. Je to ako s pro­fe­si­onál­nymi špor­tov­cami – je otázne, nakoľko je Domi­nika Cibul­ková talen­to­vaná na tenis, a nakoľko je to o tých neko­neč­ných hodi­nách, ktoré v živote strá­vila na kur­toch. Ale to, že ma jazyky bavia, som si všimla, keď som sa začala učiť anglič­tinu na gym­ná­ziu. Pove­dala by som, že práve to je môj „talent“ – uče­nie sa jazy­kov ma vždy bavilo tro­chu viac ako ostat­ných.

14566400_1090648137656134_88842504840697925_oc

Takže byť polyg­lo­tom nie je super­sila, ale môže sa ním stať každý? 

Možno nie úplne každý, ale väč­šina určite áno. Háčik je, že väč­šina ľudí na to nemá dôvod. Člo­veku poväč­šine stačí jeden alebo dva cudzie jazyky, čo je úplne pocho­pi­teľné. Ak by to však nie­kto chcel, je na to treba pre­dov­šet­kým seba­dis­cip­línu a trpez­li­vosť. Stre­tá­vam ľudí, ktorí sa chcú stať polyg­lotmi, lebo im to príde veľmi pre­stížne, ale idú na to nesprávne. Chcú sa naučiť čo naj­viac jazy­kov čo naj­rých­lej­šie, no neuve­do­mujú si, že na to treba ísť postupne. Je zby­točné naučiť sa základy 5 jazy­kov počas 2 rokov, lebo o ďal­šie dva roky z nich už nič nebu­dete vedieť. S jazy­kom treba strá­viť dosta­točný čas, aby sa pre nás stal pri­ro­dzený a aby sme tie základy už nikdy neza­budli.

Vraví sa, že na to, aby sa člo­vek per­fektne naučil cudziu reč, musí žiť istý čas v zahra­ničí. Súhla­síš?

Vôbec nie, je to mýtus, ktorý pochá­dza z dôb, keď sme ešte nemali inter­net a všetky výhody, ktoré nám ponúka. V čom je pobyt v zahra­ničí taký úžasný? Ponúka nám mož­nosti počuť ten jazyk zo všet­kých strán a roz­prá­vať v ňom s mno­hými ľuďmi. To všetko môžem mať aj na Slo­ven­sku, keď tro­chu chcem. Viem sa obklo­piť nahráv­kami v danom jazyku a dohod­núť si roz­ho­vory s rode­nými hovo­ria­cimi aj viac­krát za deň. Je to len trošku nároč­nej­šie na orga­ni­zá­ciu, ale dá sa to, a ja to aj robím. Väč­ši­nou potom idem do zahra­ni­čia len na krátky pobyt a jazyk si tým maxi­málne zakti­vi­zu­jem. Nie je to nevy­hnutné, ale pomáha to, a mňa to navyše aj veľmi baví – ces­to­vať a pou­ží­vať novo naučený jazyk.

Niet pochýb, že s tvo­jou jazy­ko­vou pruž­nos­ťou by si sa v zahra­ničí uchy­tila ľahko. Napriek záľube v ces­to­vaní však stále však žiješ na Slo­ven­sku. Ako je to možné?

A čože nám tu na Slo­ven­sku chýba? Aj ja som si mys­lela, že pôj­dem žiť do zahra­ni­čia len čo skon­čím školu. Ale počas svo­jich počet­ných ciest som zis­tila, že to „tam vonku“ nie je o nič lep­šie ako u nás. Máme tu veľmi dobrý životný štýl, skvelú úro­veň býva­nia, dobré služby, dob­ro­sr­deč­ných ľudí, krásnu prí­rodu a mám tu všet­kých kamo­šov a rodinu. Nevy­lu­ču­jem, že budem žiť nie­kedy v zahra­ničí, ale pop­ravde som zatiaľ nenašla kra­jinu, kde by som si pove­dala: Tak tu sa chcem usa­diť. A to som ich nav­ští­vila mnoho.

13680225_1030422087012073_7154193106675581440_ob

Pred­stav si mla­dého stre­doš­ko­láka, ktorý má veľké ambí­cie, chce dobiť svet, no anglič­tina mu stále robí prob­lém. Čo by si mu pora­dila?

Začať na tom riadne makať. Stre­doš­ko­láci sa poväč­šine budú sťa­žo­vať na zlú uči­teľku, na blbý škol­ský sys­tém, na málo času a kadečo iné. Ale všetko sa to začína u nás samých. Ak sa roz­hod­neme na anglič­tine zama­kať a sta­no­víme si to ako svoju momen­tálnu pri­oritu, za pár mesia­cov sa dajú doká­zať divy. Je pri­tom tak­mer jedno, čo člo­vek robí, kým to robí efek­tívne a inten­zívne. Môže poze­rať seriály, čítať knihy, robiť si cvi­če­nia na gra­ma­tiku, učiť sa slo­víčka, cvi­čiť roz­prá­va­nie, pri­čom posledné je naje­fek­tív­nej­šie.

No nie­kedy je to naozaj práve sys­tém a uči­te­lia, ktorí žia­kov demo­ti­vujú. Dá sa proti tomu niečo robiť?

Mys­lím si, že celý náš škol­ský sys­tém uče­nia sa jazy­kov je zalo­žený na zlých zákla­doch. Uče­nie sa z jed­nej učeb­nice, ktorá vždy vyzerá rov­nako, je dnes už veľmi zasta­ralé. S inter­ne­tom máme tých mož­ností omnoho viac, ale do škôl sa zatiaľ nedos­tali. Mys­lím, že keby sa žia­kom uká­zala nut­nosť ovlá­da­nia jazy­kov vo svete, bolo by to jed­no­duch­šie. Bez toho berú žiaci anglič­tinu len ako ďalší pred­met – ako mate­ma­tiku alebo deje­pis, a nevi­dia v nej prak­tické využi­tie.

Veľa ľudí sa púšťa do rôz­nych jazy­ko­vých cer­ti­fi­ká­tov. Má to podľa teba výpo­vednú hod­notu a zmy­sel?

Majú zmy­sel, pokiaľ ich nie­kto od vás vyža­duje, naprí­klad na štú­dium alebo do práce alebo ešte ako moti­vačný fak­tor, aby sa člo­vek pri­nú­til učiť sa. Inak v nich zmy­sel nevi­dím. Veľa ľudí sa oháňa tým, že spra­vili cer­ti­fi­kát na B2, ale keď sa s nimi reálne poroz­prá­vam alebo vidím, aké prob­lémy majú s pocho­pe­ním neja­kého textu, tak mi je jasné, že na tej úrovni nie sú. Keď sa totiž nejaký jazyk vyže­nie nahor veľmi rýchlo, aby sa uro­bil cer­ti­fi­kát, zvy­čajne aj rov­nako rýchlo klesne, ak sa mu člo­vek po cer­ti­fi­káte pre­stane veno­vať. Ja chcem dosiah­nuť, aby som ten jazyk ovlá­dala na danej úrovni dlho­dobo, a na to žia­den cer­ti­fi­kát nepot­re­bu­jem.

unnamed

Okrem bež­ných rečí ovlá­daš aj espe­ranto, takz­vaný medzi­ná­rodný jazyk. Aké prak­tické využi­tie pre teba má?

Pre mňa osobne nemá až také prak­tické využi­tie, pre­tože som sa ho naučila ako svoj šiesty jazyk. Ale pre kaž­dého, kto by espe­ran­tom začal, by to malo obrov­ské výhody pri učení sa aké­ho­koľ­vek ďal­šieho jazyka. Espe­ranto je nesmierne uži­točné v tom, že člo­veku pomôže pocho­piť, ako fun­guje jazyk a gra­ma­tika. Je abso­lútne pra­vi­delné, nemá jedinú výnimku, a tak sa ho viete naučiť oveľa rých­lej­šie ako pri­ro­dzené jazyky. Je úžasné vidieť ľudí, ktorí sa nikdy neve­deli naučiť žia­den jazyk, ako v espe­rante bez prob­lé­mov komu­ni­kujú po pár týžd­ňoch. Pre dopl­ne­nie, ide o umelo vytvo­rený jazyk z roku 1887, ktorý vzni­kol za úče­lom, aby si ľudia na svete lep­šie roz­umeli, a aby žia­den jazyk pri takejto komu­ni­ká­cii nebol zvý­hod­nený. Viete sa ho zadarmo naučiť napr. cez www.lernu.net.

Mys­líš, že si nie­kedy povieš, že už vieš tých jazy­kov dosť? Je ešte vôbec nejaký, s kto­rým by si rada začala? 

Veľmi ma láka por­tu­gal­čina, ale mám pred ňou tro­chu rešpekt, lebo viem, že si ňou zrejme osla­bím aktu­álnu úro­veň špa­niel­činy. Stále som sa neroz­hodla, či sa do nej pus­tím. A dosta­točný počet jazy­kov… Mys­lím, že 7 je už cel­kom dosť :). Neučím sa preto, aby som vedela nejaký počet jazy­kov, ale preto, že ten pro­ces uče­nia sa je nesku­točne zau­jí­mavý. Na začiatku neviem vôbec nič a o rok si v tom jazyku čítam knihy a vediem roz­ho­vory s ľuďmi. Fas­ci­nuje ma, že sa to dá. Zhruba každé dva roky ma chytí nové nad­še­nie pre uče­nie sa jazyka od nuly, a tak postupne pri­be­rám nové. Mám výhodu oproti väč­šine ľudí v tom, že som si 100% istá, že uspe­jem a ten jazyk sa naučím. Uvi­díme, dokedy ma to bude baviť.

Zdá sa, že tvoj Jazy­kový men­to­ring sa už roz­be­hol a je z neho nádejný biz­nis…

Veru, uchy­tilo sa to veľmi dobre a veľmi rýchlo, až sa mi samej nechce veriť. Nie­ktorí ľudia z môjho oko­lia ma od toho tro­chu odho­vá­rali s tvr­de­ním, že ľuďom sa dnes nechce učiť, že potre­bujú rýchle rie­še­nia bez námahy. Lenže také žiaľ neexis­tujú a ja si mys­lím, že väč­šina ľudí to už po rokoch poku­sov a omy­lov pocho­pila. Jazy­kový men­to­ring veľmi oslo­vuje ľudí, ktorí sú ochotní na svo­jom jazyku zapra­co­vať, ale neve­dia ako. Ja im na to dávam detailný návod a pod­poru, a odme­nou za tú prácu sú im pomerne rýchle výsledky. Do budúcna mám veľké plány, ako to celé roz­viť a úspešný začia­tok mi dáva nádej, že to pôjde.

uknitrosvlajkoupochodb

Kam až by si sa s ním chcela dostať?

Mojím cie­ľom je zme­niť spô­sob, ako sa väč­šina ľudí na Slo­ven­sku učí jazyky. Chcem svetu uká­zať, že to ide aj inak ako len v škole, a že väč­šinu svojho jazy­ko­vého vzde­lá­va­nia dokážu zvlád­nuť sami. Učiť sa jazyk sám je podľa mňa naje­fek­tív­nejší spô­sob a sved­čia o tom aj tisíce a mili­óny polyg­lo­tov, ktorí na to išli presne takto. Mám v pláne posu­núť to neskôr aj do zahra­ni­čia, čo mi zrejme uľahčí fakt, že už teraz mám dobré meno medzi polyg­lotmi z celého sveta.

Vysta­číš si ešte na všetko sama alebo máš spo­lu­pra­cov­ní­kov?

Neviem si pred­sta­viť, že by som robila všetko sama. Mám troch skve­lých asis­ten­tov, ktorí pre mňa začali robiť zadarmo, lebo mi chceli pomôcť šíriť dobrú myš­lienku. Osved­čili sa ako šikovní a spo­ľah­liví, a tak teraz spo­lu­pra­cu­jeme aj for­málne. Môj tím sa bude v budúc­nosti isto roz­ras­tať, lebo ja sa chcem čím ďalej, tým viac zame­ria­vať na tvorbu obsahu a všetku admi­ni­stra­tívu a čin­nosti súvi­siace s cho­dom biz­nisu by som rada dele­go­vala. Zatiaľ via­cero fun­kcií zastá­vam ja sama, no je to aj preto, že sa tomu všet­kému učím a chcem tým pro­ce­som roz­umieť. Príde mi neuve­ri­teľné, čo všetko som sa za rok naučila o mar­ke­tingu a pre­daji, bez­po­chyby aj vďaka môjmu vyni­ka­jú­cemu biz­nis men­to­rovi. Pove­dala by som, že to je polo­vica úspe­chu. Dobrý pro­dukt je tá druhá polo­vica.

Vedela by si nako­niec dať našim čita­te­ľom tip na uži­točné apli­ká­cie, stránky či pomôcky na uče­nie sa jazy­kov?

Jasné. Je toho veľa, ale vybrala by som pod­casty na počú­va­nie a bilin­gválne knihy na číta­nie. Pod­casty si vie každý stiah­nuť zadarmo a legálne do tele­fónu, naprí­klad cez appku Pod­cast & Radio Addict alebo cez iTu­nes a počú­vať tak naozaj zau­jí­mavé texty o akej­koľ­vek téme, ktorá sa mu páči. A ak chce nie­kto začať robiť na cudzom jazyku, ale ešte nevie čítať ori­gi­nál knihy, odpo­rú­čam začať dvoj­ja­zyč­nými, ktoré sa dajú bežne kúpiť v kníh­ku­pec­tvách. Skúste to, je to fakt jed­no­du­ché.

dsc_1322b

Viac o pro­jekte Jazy­kový men­to­ring sa dozvieš tu

Zdroj foto­gra­fií: Jazy­kový mentoring/archív Lýdie Macho­vej

Pridať komentár (0)