Pomôžeme vám podnikať, no platiť za služby nemusíte. Vie o tom už celé Slovensko

Redakcia/PR / 6. decembra 2018 / Biznis

Vďaka Ná­rod­nému pod­ni­ka­teľ­skému cen­tru ne­pot­re­bu­ješ ani cent a mô­žeš sa zú­čast­niť se­mi­ná­rov, pred­ná­šok, dis­kus­ných fór, ne­twor­kin­go­vých stret­nutí alebo works­ho­pov, ktoré ti po­môžu roz­be­hnúť biz­nis.

Vďaka Ná­rod­nému pod­ni­ka­teľ­skému cen­tru ne­pot­re­bu­ješ ani cent a mô­žeš sa zú­čast­niť se­mi­ná­rov, pred­ná­šok, dis­kus­ných fór, ne­twor­kin­go­vých stret­nutí alebo works­ho­pov, ktoré ti po­môžu roz­be­hnúť biz­nis.

Za úspeš­ným pod­ni­ka­ním stoja nie­len dobré ná­pady, ale aj mnoho vy­na­lo­že­ného úsi­lia a roky driny. Ale čo keď máte dobrý ná­pad, no ne­viete ako ho pre­me­niť na dobrý biz­nis. Alebo vám pod­ni­ka­nie nejde podľa pred­stáv? Čo s tým? In­špi­ra­tív­nym a na­vyše aj bez­plat­ným rie­še­ním je pro­fe­si­onálna po­moc Ná­rod­ného pod­ni­ka­teľ­ského cen­tra.

Ne­pot­re­bu­jete ani cent a mô­žete sa zú­čast­niť se­mi­ná­rov, pred­ná­šok, dis­kus­ných fór, ne­twor­kin­go­vých stret­nutí alebo works­ho­pov. Vaše prob­lémy v biz­nise mô­žete vy­rie­šiť s po­mo­cou lek­tora v rámci krát­ko­do­bého, alebo dl­ho­do­bého po­ra­den­stva. Mô­žete tiež od­ces­to­vať na od­borné po­du­ja­tia a stáže do za­hra­ni­čia, po­žia­dať o pod­poru pri za­pá­janí sa do ko­mu­ni­tár­nych prog­ra­mov EÚ, alebo sa na­učiť pra­co­vať s no­vými tech­no­ló­giami. V Bra­ti­slave mô­žete zís­kať aj svoje pra­covné miesto v Co­wor­kingu a člen­stvo v kla­sic­kom alebo vir­tu­ál­nom pod­ni­ka­teľ­skom in­ku­bá­tore. Toto všetko váš môže po­su­núť o „le­vel“ vyš­šie k vy­sne­nému biz­nisu.

Na­šou bez­kon­ku­renč­nou vý­ho­dou je, že spo­lu­pra­cu­jeme s tými naj­lep­šími od­bor­níkmi. S úspeš­nými ľuďmi z praxe, do­konca s tými, ktorí ke­dysi za­čí­nali svoju ka­ri­éru u nás, s po­mo­cou Ná­rod­ného pod­ni­ka­teľ­ského cen­tra (NPC).

Služby môže čer­pať jed­not­li­vec, sku­piny, exis­tuje mož­nosť vý­beru vlast­ného lek­tora, služby ušité na mieru podľa po­žia­da­viek kli­enta. Všetky služby po­núka NPC pro­stred­níc­tvom via­ce­rých prog­ra­mov. Stačí klik­núť na www.npc.sk, alebo www.sba­gency.sk a vy­brať si.

Prvý kon­takt, prvý krok k vášmu biz­nisu 

Pod­poru tých, ktorí o pod­ni­kaní ešte len uva­žujú, má v Bra­ti­slav­skom kraj na sta­rosti kli­ent­ske cen­trum Front Of­fice, ktoré sídli v NPC v pries­to­roch Bu­si­ness Cen­tra Twin City A na Ka­ra­dži­čo­vej ulici 2 v Bra­ti­slave.

V sied­mich re­gi­ó­noch Slo­ven­ska kon­tak­tujte jed­not­livé tímy – Ban­sko­bys­trický kraj: [email protected], Ko­šický kraj: [email protected], Nit­rian­sky kraj: [email protected], Pre­šov­ský kraj: [email protected], Tren­čian­sky kraj: [email protected], Tr­nav­ský kraj: [email protected], Ži­lin­ský kraj: [email protected].

Cez bra­ti­slav­ský Front Of­fice a re­gi­onál­nych od­bor­ných ko­or­di­ná­to­rov zís­kate in­for­má­cie tý­ka­júce sa pod­ni­ka­teľ­ských za­čiat­kov a roz­behu pod­ni­ka­nia, čím ušet­ríte množ­stvo času a ener­gie, a zá­ro­veň bez­platne zís­kate od­borné po­ra­den­stvo. No od­po­vede na svoje otázky a dô­le­žité in­for­má­cie zís­kajú pro­stred­níc­tvom NPC aj skú­se­nejší a za­be­hnutí malí a strední pod­ni­ka­te­lia.

Ne­pod­ni­ka­te­lia – skúste to s nami!

Ná­rodné pod­ni­ka­teľ­ské cen­trum po­sky­tuje svoje služby pro­stred­níc­tvom nie­koľ­kých prog­ra­mov. O ne­pod­ni­ka­te­ľov sa dobre po­stará Ak­ce­le­račný prog­ram, ktorý po­núka od­borné sku­pi­nové i in­di­vi­du­álne po­ra­den­stvo, alebo letnú školu, na kto­rej sa po­čas jed­ného týždňa od lek­to­rov do­zviete to naj­dô­le­ži­tej­šie pre za­čia­tok pod­ni­ka­nia.

V Bra­ti­slav­skom kraji je veľmi lá­kavá služba co­wor­king, v rámci kto­rej môžu zá­u­jem­co­via zís­kať non-stop prí­stup do co­wor­kin­go­vého cen­tra a pra­co­vať na svo­jich pod­ni­ka­teľ­ských ná­pa­doch.

„Vý­zva na zís­ka­nie miesta v co­wor­kingu je ot­vo­rená prie­bežne po­čas roka, takže pri­hlá­siť sa dá ke­dy­koľ­vek do na­pl­ne­nia ka­pa­city. Bu­dúci pod­ni­ka­te­lia zís­kajú až 4-me­sačné člen­stvo v pries­to­roch NPC v Bra­ti­slave,“ ho­vorí Mar­tina Pi­roš­ková, ve­dúca ma­na­žérka Ak­ce­le­rač­ného prog­ramu, za­me­ra­ného vý­lučne na ne­pod­ni­ka­te­ľov.

K dis­po­zí­cii majú vlastný pra­covný stôl, uza­my­ka­teľnú skrinku, prí­stup k mul­ti­funkč­nému za­ria­de­niu, pri­po­je­nie na wifi.

Pod­ni­ka­te­lia, po­mô­žeme vám rásť!

Me­dzi naj­po­pu­lár­nej­šie služby Ras­to­vého prog­ramu pre pod­ni­ka­te­ľov pat­ria in­for­mačné od­borné sku­pi­nové ak­ti­vity, v rámci kto­rých sa v NPC po ce­lom Slo­ven­sku or­ga­ni­zujú od­borné se­mi­náre, works­hopy, pred­nášky, ne­twor­kin­gové stret­nu­tia pod ve­de­ním skú­se­ných lek­to­rov na tie na­jak­tu­ál­nej­šie pod­ni­ka­teľ­ské témy.

V rámci krát­ko­do­bého, alebo dl­ho­do­bého po­ra­den­stva mô­žete vy­užiť služby od­bor­níka. Ten po­môže s akým­koľ­vek va­šim prob­lé­mom v biz­nise, stačí si len zvo­liť tému. Zú­čast­nite sa aj sku­pi­no­vého po­ra­den­stva on­line for­mou pro­stred­níc­tvom nášho e-le­ar­ningu.

V Stá­žo­vom prog­rame majú pod­ni­ka­te­lia do 3 ro­kov od za­lo­že­nia firmy zasa mož­nosť nav­ští­viť kon­fe­ren­ciu či works­hop v rámci Európ­skej únie. „Zá­u­jem­co­via si často vy­be­rajú veľké kon­fe­ren­cie so zvuč­ným me­nom, ale aj pri­vát­nej­šie vzde­lá­va­cie kurzy v zná­mych, či me­nej zná­mych európ­skych des­ti­ná­ciách,“ ho­vorí Ka­ta­rína Ze­le­ní­ková, ve­dúca ma­na­žérka Stá­žo­vého prog­ramu.

In­ku­bačný prog­ram zasa pod­po­ruje na za­čiatku pod­ni­ka­nia ži­vo­ta­schopné pod­ni­ka­teľ­ské pro­jekty.

Zo­známte sa s no­vými tech­no­ló­giami

Firmy a fy­zické osoby – ne­pod­ni­ka­te­lia môžu vy­užiť aj po­ten­ciál bra­ti­slav­skej tvo­ri­vej dielne Cre­a­tive Po­int. „Tvo­rivá dielňa po­sky­tu­júca nové tech­no­ló­gie – ob­rá­ba­cie stroje, 3D tla­čiarne, la­ser, elek­tro­nické, diag­nos­tické prí­stroje a za­ria­de­nia slú­žiace na roz­voj zruč­ností a tvo­ri­vých ná­pa­dov. Takže ak vám nie je cu­dzie di­gi­tálne mo­de­lo­va­nie či pro­to­ty­po­va­nie, radi prog­ra­mu­jete po­mo­cou Ar­du­ina, Rasp­berry PI, alebo ste nad­še­nec, ktorý rád kom­bi­nuje tech­no­ló­gie 3D tlače, la­sera, CNC frézy, ste u nás na správ­nej ad­rese,“ vy­svet­ľuje Na­tá­lia Vaj­dová, prog­ra­mová ma­na­žérka pre Cre­a­tive Po­int.

S no­vými tech­no­ló­giami sa však môžu zo­zná­miť aj pod­ni­ka­te­lia v re­gi­ó­noch, a to pro­stred­níc­tvom mno­hých tvo­ri­vých works­ho­pov, or­ga­ni­zo­va­ných jed­not­li­vými re­gi­onál­nymi ma­na­žérmi. Po­zvánky a pri­hlášky na po­du­ja­tia nájdu zá­u­jem­co­via na www.sba­gency.sk.

Zau­jali vás naše služby? Zís­kajte ešte viac pod­rob­ných in­for­má­cií a majte pre­hľad o tom, čo plá­nu­jeme! Sle­dujte nás na na­šich we­boch, ale aj na so­ciál­nych sie­ťach:

Sle­dujte nás na so­ciál­nych sie­ťach:

Fa­ce­book 

Ins­ta­gram

Twit­ter

Lin­ke­din

Pridať komentár (0)