Pomôžme mla­dému Slo­vá­kovi dostať sa na Yale!

Martin Bohunický / 2. mája 2016 / Zo Slovenska

Matúš Kopu­nec je 17-ročný Slo­vák, kto­rého pri­jali na letnú školu na Yale Uni­ver­sity, jed­nej z najp­res­tíž­nej­ších sve­to­vých uni­ver­zít.

Yale Young Glo­bal Scho­lars je pre­stížny prog­ram pre mla­dých ľudí, zame­raný na tech­no­ló­gie, ino­vá­cie a pod­ni­ka­nie. Žiaľ, ako to už život občas zariadi, veci sa môžu skom­pli­ko­vať. Hoci škola ponúka Matú­šovi šti­pen­dium, ktoré mu pokryje viac ako tre­tinu nákla­dov, Matúš nemá dosť peňazí na to, aby sa mohol prog­ramu zúčast­niť.

Preto na plat­forme Gofundme slušne žiada o pod­poru v hod­note 3000 dolá­rov, ktorá mu pomôže spl­niť celo­ži­votný sen. Za 8 dní Matú­šovi pris­pelo 10 ľudí a vyzbie­ral cel­kovo 225 dolá­rov. 

BL0048

foto: yale.edu

Ľudí ako Matúš je treba pod­po­ro­vať — práve od takých ako on môžeme v budúc­nosti oča­ká­vať naj­väčší prí­nos pre našu kra­jinu. Ak môže niečo Slo­ven­sko posu­núť vpred, tak sú to ľudia, ktorí zís­kajú obrov­ské skú­se­nosti v zahra­ničí a následne prídu s mno­hými rie­še­niami späť domov, na Slo­ven­sko.

Čo je Matú­šo­vým cie­ľom do budúc­nosti? V komen­tá­roch ku kam­pani pre­zra­dil, že ho zau­jíma prob­le­ma­tika plas­to­vých fliaš — resp. ich dopad na životné pro­stre­die. A tiež to, že sa chce časom vrá­tiť na Slo­ven­sko a pomôcť našej kra­jine.

Ak chceš pod­po­riť ambi­ci­óz­neho a per­spek­tív­neho štu­denta, môžeš tak uro­biť na tomto odkaze!

titulná foto: gofundme.com

Pridať komentár (0)