Popu­lárny WordP­ress ovládne Bra­ti­slavu už 18. apríla

TS Wordcamp / 11. apríl 2015 / Tools a produktivita

Aktu­álne viac ako 23 % inter­ne­to­vých strá­nok a viac ako 60 mili­ó­nov ľudí po celom svete pou­žíva redakčný sys­tém WordP­ress. V sobotu 18. apríla 2015 sa v Bra­ti­slave usku­toční už štvrtý roč­ník otvo­re­nej kon­fe­ren­cie veno­va­nej WordP­ress. Táto kon­fe­ren­cia s náz­vom Word­Camp Slo­ven­sko 2015 sa odo­hrá v pries­to­roch Fakulty infor­ma­tiky a infor­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zity.

Webový soft­vér WordP­ress vyví­jajú stovky dob­ro­voľ­ní­kov, ktorí vytvo­rili silnú komu­nitu. Na kon­fe­ren­ciách Word­Camp, ktoré orga­ni­zujú po celom svete, sa delia so svo­jimi vedo­mos­ťami a skú­se­nos­ťami. Tento slo­bodný a otvo­rený soft­vér ponúka jed­no­du­chú mož­nosť zria­de­nia funkč­nej web stránky alebo blogu aj bez zna­lostí prog­ra­mo­va­nia.

Cie­ľom Word­Camp je nefor­málne stret­nu­tie ľudí z komu­nity WordP­ress a zdie­ľa­nie ich skú­se­ností z pou­ží­va­nia a vývoja redakč­ného sys­tému. Vítaný je každý – či už začí­na­júci blo­ger hľa­da­júci inšpi­rá­ciu alebo pokro­čilý prog­ra­má­tor zve­davý na tech­nic­kej­šie pred­nášky,“ hovorí orga­ni­zá­tor a člen slo­ven­ského Word­Camp tímu Peter Nemčok, ktorý bude mať na kon­fe­ren­cii pred­nášku na tému – Čo stojí za úspe­chom slo­ven­ských WordP­ress strá­nok.

Word­Camp Slo­ven­sko bude tvo­rený 45 minú­to­vými blokmi 12 pred­ná­šok. Účast­níci budú mať viac pries­toru na komu­ni­ká­ciu s reč­níkmi ako aj medzi sebou. Pôjde o 6 pou­ží­va­teľ­sky lade­ných pre­zen­tá­cií a 6 tech­nic­kých pred­ná­šok pre vývo­já­rov.

Ján Bočí­nec, hlavný orga­ni­zá­tor Word­Camp Slo­ven­sko 2015: „Tento rok sme do príp­ravy Word­Camp zapo­jili viac ľudí, vďaka kto­rým plá­nu­jeme uro­biť kon­fe­ren­ciu ešte lep­šou ako po minulé roky. Hlav­nou témou toh­to­roč­nej kon­fe­ren­cie je – WordP­ress mi pomo­hol. Ako môžem JA pomôcť WordP­ress?

Na kon­fe­ren­cii vystú­pia reč­níci zo Slo­ven­ska ako aj zo zahra­ni­čia. Michal Kopecký povie o naj­čas­tej­ších chy­bách, ktoré sa vysky­tujú na WordP­ress strán­kach. Ale­xan­dra Ková­čová pre­zradí, ako vytvo­rila jeden zo 100 najús­peš­nej­ších ces­to­va­teľ­ských blo­gov. Marek Šulik poroz­práva o zme­nách, ktoré im pomohli stroj­ná­so­biť náv­štev­nosť blogu. Na pred­náške Aleca Kin­ne­ara zo spo­loč­nosti Foli­ovi­sion sa dozviete, kde je hra­nica medzi funkč­nos­ťou plu­ginu a roz­bi­tou webo­vou strán­kou.

Juraj Han­ták z firmy Webg­lobe-Yegon povie, ako zvlád­nuť rast webu. O kon­trole kva­lity webo­vého pro­jektu vám poroz­práva Ivan Potan­čokMar­tin Krcho vám povie o WordP­ress a „cacho­vaní“. Pavol Dra­xler pre­zradí, čo je achi­lov­kou WordP­ress. O tom, ako môžete aj vy pris­pieť do WordP­ress povie Jenny Wong. O pro­duk­ti­vite na ces­tách poroz­práva Petya Ray­kov­ska a ako kódiť pre veľké pro­jekty vám pre­zradí Den­nis Snell.

Viac infor­má­cií o Word­Camp, ako aj o regis­trá­cii náj­dete na ofi­ciál­nej web stránke Word­Camp Slo­ven­sko 2015.

Pridať komentár (0)