Poriadne si ich zapamätaj: 12 vecí, ktoré nerobia len psychicky silní ľudia

Beyourself.sk / 9. júla 2018 / Lifehacking

zdroj: unsplash.com
  • Je­diný, kto vie ovplyv­niť svoju bu­dúc­nosť, si ty
  • Ako roz­mýš­ľaš, tak ko­náš

Dnešná doba ne­praje sla­bo­chom. Ľu­ďom, ktorí sa zrú­tia pred pr­vou pre­káž­kou, ktorí všade vi­dia ne­pria­zeň “osudu”, či vždy stoja na ne­správ­nej strane na­bi­tej zbrane.

Psy­chicky silní ľu­dia si pes­tujú a po­sil­ňujú zdravé ná­vyky. Zvlá­dajú svoje emó­cie, myš­lienky a sprá­va­nie tak, aby mohli byť v ži­vote úspešní, aby sa cí­tili šťastne, či spo­kojne.

1. Ne­strá­caj čas ľu­to­va­ním sa

Men­tálne silné osob­nosti sa ne­utá­pajú v se­ba­ľú­tosti kvôli tomu ako žijú, či ako sa k nim os­tatní sprá­vajú. Na­miesto toho pre­be­rajú zod­po­ved­nosť za svoj ži­vot a chápu, že ži­vot nie jed­no­du­chý a ne­dos­tanú nič za­darmo. Za­budni na “čo by bolo keby” a ne­plač nad roz­lia­tym mlie­kom.

2. Ne­ne­chaj sa ovlá­dať

Ne­do­voľ os­tat­ným, aby ťa ovlá­dali, ani im nad se­bou ne­dá­vaj moc. Ne­zva­ľuj vinu za to, s čím nie si v ži­vote spo­kojný na nie­koho iného, pre­tože komu dá­vaš vinu, tomu dá­vaš moc. Ty drž v ruke op­raty svojho ži­vota. Po­raď sa s inými, ale ko­nečné roz­hod­nu­tie je tvoje.

3. Ne­boj sa zmeny

Silní ľu­dia sa ne­sna­žia vy­hý­bať zme­nám. Ve­dia, že je to ne­možné. Na­opak, sú fle­xi­bilní a chápu, že zmeny pat­ria k ži­votu a pri­ná­šajú nové prí­le­ži­tosti. Strach z ne­poz­na­ného vy­meň za oča­ká­va­nie ne­do­sia­hnu­tého.

4. Ne­plyt­vaj si­lami na sku­toč­nosti, ktoré ne­ovp­lyv­níš

Nie všetko, čo sa nás týka, do­ká­žeme ovplyv­niť. Ži­jeme ob­klo­pení inými ľuďmi a ich oča­ká­va­niami, sme sú­čas­ťou ko­mu­nity, spo­lo­čen­stva. Naše zá­ujmy zla­ďu­jeme s po­tre­bami tých, ktorí sú okolo nás. No po­ča­sie, do­pravná si­tu­ácia a sprá­va­nie sa hlu­pá­kov je mimo našu schop­nosť ho zme­niť, či pred­ví­dať.

5. Ne­snaž sa všet­kým vy­ho­vieť

Aser­ti­vita patrí k zá­klad­nej vý­bave člo­veka v tomto sto­ročí. Schop­nosť po­ve­dať nie, ne­ne­chať sa zne­uží­vať a ne­sna­žiť sa za­pá­čiť všet­kým, je oslo­bo­dzu­júca. Po­môž, keď mô­žeš a keď to nejde na úkor teba a tvo­jich po­trieb. Ni­kto si ne­váži obete vlast­nej sla­bosti.

6. Ne­boj sa ris­ko­vať

Ne­pod­stu­puj ne­zmy­selné, hlúpe ri­ziko. Ale ne­boj sa po­ru­šo­vať ob­vyklé po­stupy, či už myš­lien­kové alebo pra­covné, ak podľa teba sme­rujú k cieľu. Buď od­vážny, vy­stúp z boxu, pre­kroč svoj tieň a ne­ne­chaj sa uná­šať prú­dom prie­mer­nosti.

7. Neži v mi­nu­losti

Ne­strá­caj čas spo­mien­kami na mi­nu­losť a sní­va­ním o tom, čo bolo. Na mi­nu­losť však ne­treba za­bú­dať. Pouč sa z toho, čo sa ti ne­vy­da­rilo a čer­paj ener­giu z toho, čo ťa po­te­šilo. Ži v prí­tom­nosti a teš sa na to, čo ti pri­ne­sie bu­dúc­nosť.

8. Ne­opa­kuj svoje chyby

Uro­biť chybu do­káže každý. Od­po­rú­čam sa z nej po­u­čiť. Ak nie na prvý krát, tak as­poň na druhý, či tretí. Náš ži­vot nie je ne­ko­nečný, aby sme si mohli do­vo­liť opa­ko­vať do­okola tie isté chyby. Ne­os­tal by nám tak čas na nové :-).

9. Ni­komu ne­zá­viď úspech

Zá­visť je pre­ja­vom ma­losti du­cha. Ak je nie­kto lepší, do­ká­zal niečo viac ako ty…to, čo s te­bou musí lom­co­vať, je ob­div a snaha in­špi­ro­vať sa. Po­zo­ruj úspeš­ných, uč sa od nich a sám sa staň ob­jek­tom zá­visti.

10. Ne­maj po­cit, že ti svet niečo dlží

Ne­vďač­nosť vládne svetu. Ak niečo ro­bíš z dô­vodu, aby sa ti to vrá­tilo, bu­deš často skla­maný. Ko­naj ne­zištne a bu­deš prí­jemne prek­va­pený. Za to, že si dobrý člo­vek, ti v po­tra­vi­nách rožky ne­pre­dajú. Dá­vaj a do­sta­neš.

11. Ne­oča­ká­vaj okam­žité vý­sledky

Veľa sníl­kov a na­iv­ných ľudí žije v pred­stave, že sa stačí roz­hod­núť, stačí sní­vať a po­zi­tívna zmena “sa” stane. Nie, ne­stane. To, čo môže prísť rýchlo, je aku­rát tak skla­ma­nie. Ne­vzdá­vaj sa po pr­vom, či dru­hom, či x-tom ne­ús­peš­nom po­kuse.

12. Ne­boj sa byť sám

Zna­kom psy­chic­kej sily a vy­rov­na­nosti je schop­nosť byť sám. Ne­obá­vaj sa zo­stať sám so se­bou, so svo­jimi myš­lien­kami. Sa­motu vy­uži na re­lax, re­ge­ne­rá­ciu psy­chiky, do­bi­tie ener­gie a na zvá­že­nie ďal­ších kro­kov. Ne­buď zá­vislý na prí­tom­nosti iných ľudí. Ne­buď ne­us­tále ob­klo­pený cu­dzími po­tre­bami, prí­va­lom prázd­nych slov a ne­ča­kaj vzru­chy zvonku.

To, čo má na tvoj ži­vot naj­väčší vplyv si TY sám a všetky zdroje máš v sebe. Zbav sa okov vlast­nej mysle, oslo­boď svojho du­cha a NEF­LÁ­KAJ TO.

zdroj: Be­y­our­self.sk

Pridať komentár (0)