Porov­najte si svoj plat so zamest­nan­cami Google

Šandi / 18. august 2014 / Tools a produktivita

Google miluje svo­jich inži­nie­rov. Preto nie je vôbec prek­va­pe­ním, že sú soft­ware engi­ne­ers jední z naj­lep­šie pla­te­ných zamest­nan­cov v spo­loč­nosti. No v Google je ešte množ­stvo ďal­ších pozí­cií a veľa z nich má mzdu o kto­rej sa vám môže sní­vať. Uve­dená výška pla­tov je za rok.

20. Asso­ciate, online sales and ope­ra­ti­ons

Mzda: $50,200

Jedná sa o naj­niž­šiu pozí­ciu v zamest­na­nec­kej hie­rar­chii (samoz­rejme okrem upra­to­va­čiek :))

19. AdWords asso­ciate

Mzda: $56,400

18. Account mana­ger

Mzda: $71,080

17. Soft­ware engi­neer intern

Mzda: od $70,000 do $90,000

16. Senior account mana­ger

Mzda: $93,237

15. Data­base admi­ni­stra­tor

Mzda: $100,327

14. Finan­cial ana­lyst

Mzda: $103,244

13. Busi­ness ana­lyst

Mzda: $104,389

12. User inter­face desig­ner

Mzda: $105,474

11. Network engi­neer

Mzda: $107,534

10. User expe­rience rese­ar­cher

Mzda: $112,536

9. Pro­duct mar­ke­ting mana­ger

Mzda: $118,217

8. Soft­ware engi­neer

Mzda: $118,994

7. Sales engi­neer

Mzda: $119,603

6. Site relia­bi­lity engi­neer

Mzda: $124,194

5. Soft­ware rese­arch engi­neer

Mzda: $126,916

4. Pro­duct mana­ger

Mzda: $138,951

3. Rese­arch engi­neer

Mzda: $140,039

2. Rese­arch scien­tist

Mzda: $135,785

1. Senior Soft­ware engi­neer

Mzda: $152,985

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)