Poslal si email, ktorý si nech­cel? Žiadny prob­lém

Lukáš Timko / 19. jún 2015 / Tools a produktivita

Teraz s pomo­cou star­tupu Crip­text môžeš aký­koľ­vek email vrá­tiť spať, aj keď si ho dotyčná osoba už pre­čí­tala. Crip­text-u sa naj­nov­šie poda­rilo zís­kať inves­tí­ciu, takže o jeho rast je na teraz posta­rané.

Crip­text je bez­pečný spô­sob posie­la­nia vašich správ a momen­tálne je dostupný ako apli­ká­cia či roz­ší­rená mož­nosť (plu­gin) v pre­hlia­da­čoch Gmail a Out­look.

Ako­náhle je Crip­text aktívny, začína fun­go­vať už vo vnútri vašej správy, ktorú vytvá­rate v Gmaili alebo Out­lo­oku. Pomo­cou Crip­textu viete sle­do­vať kedy, kde a kto otvo­ril alebo stia­hol prí­lohy z vášho emailu, odvo­lať poslaný email alebo auto­ma­ticky nasta­viť pre­dur­čený čas, za ktorý by sa mal email vrá­tiť späť. Pou­ží­va­te­lia môžu poslať zakó­do­vané správy komu­koľ­vek, bez ohľadu na to či pri­jí­ma­teľ správy pou­žíva Crip­text.

Takže takto to vyzerá, keď chcete “poslať späť” správu v Gmaili pomo­cou Crip­textu. Viete zis­tiť sta­tus všet­kých vašich posla­ných správ vrá­tane sle­do­va­nia, či email už bol otvo­rený.

Crip­text nari­so­val už 500,000 USD od súkrom­ných inves­to­rov, vrá­tane firmy ICD Group Limi­ted. Tieto zdroje budú pou­žité na roz­ší­re­nie zákaz­níc­kej základne a zlep­še­nie celého pro­duktu.

CEO Mayer Miz­ra­chi sa vždy zau­jí­mal o tex­tové apli­ká­cie – v roku 2011 spus­til apli­ká­ciu Jigl, ktorá beží na Face­bo­oko­vej plat­forme. Neskôr však Miz­ra­chi roz­vi­nul tento nápad do novej apli­ká­cie HASH, apli­ká­cia pre pro­fe­si­oná­lov, ktorí chcú posie­lať svoje tajné správy.

Minulý mesiac na výstave TechC­runch Dis­rupt NY pred­sta­vil Miza­chi a jeho tím beta ver­ziu pod­ni­ko­vej apli­ká­cie – Crip­text.

Crip­text, okrem samot­ného pod­ni­ko­vého emailu, ponúka aj tex­tovú apli­ká­ciu. Podľa Miz­ra­chiho výni­moč­nosť jeho apli­ká­cie spo­číva v patente na „dôka­zový scre­ens­hot“. V nasta­ve­niach Crip­textu si uží­va­teľ môže nasta­viť či sa jeho meno objaví na hla­vičke chatu na tele­fóne dru­hého uží­va­teľa. Ak by druhý uží­va­teľ spra­vil scre­ens­hot obra­zovky s cha­tom, vaše meno by sa na ňom neob­ja­vilo.

Podľa Miz­ra­chiho je Crip­text určený spo­loč­nos­tiam, ktoré posie­lajú veľa cit­li­vých infor­mácii – hlavne tie, ktoré sa sta­rajú o maje­tok svo­jich kli­en­tov, zdra­vot­nícke firmy a práv­nické spo­loč­nosti. Pri nedáv­nych úni­koch cit­li­vých infor­má­cií – ako bol naprí­klad hac­ker­ský útok na SONY – sa Crip­text snaží pomôcť fir­mám kon­tro­lo­vať svoju elek­tro­nickú koreš­pon­den­ciu.

Zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)