Poznáme najlepší, ale aj zrejme najhorší kebab

Redakcia / 21. októbra 2018 / Food biznis

Nové „ná­rodné“ jedlo, ktoré každý po­zná, hoci ste ni­kdy ne­mu­seli byť v arab­skom alebo mos­lim­skom svete.

Na Slo­ven­sku je ob­rov­ský boom re­štau­rá­cií či rých­lych ob­čerstvení, ktoré po­nú­kajú toto jedlo, a tak sme s Ju­rom vy­ra­zili do ulíc a vy­dali sa hľa­dať ten naj­lepší. Od úpl­nej kla­siky až po pre­vádzky, ktoré ne­poz­náš. Ak máš dobrý tip na su­per ke­bab, ur­čite to na­píš do ko­men­tá­rov. Bu­deme ti vďační. Po­kiaľ hľa­dáš len in­špi­rá­ciu, tak sle­duj opäť nový a vy­špič­ko­vaný Gour­me­tUP.

Pridať komentár (0)