Poznáme víťazov Digital PIE 2019. Víťaznou agentúrou je TRIAD Advertising

TS / 11. marca 2019 / Marketing/Sketcher

  • V pia­tok 8. marca sa ko­nal v bra­ti­slav­skom DPOH 3. roč­ník sú­ťaže di­gi­tál­nych mar­ke­té­rov Di­gi­tal PIE
  • Pri­ná­šame ti zo­znam ví­ťaz­ných agen­túr, ktoré v uply­nu­lom roku naj­viac ovplyv­nili slo­ven­skú scénu di­gi­tál­neho mar­ke­tingu
zdroj: Digital Pie
  • V pia­tok 8. marca sa ko­nal v bra­ti­slav­skom DPOH 3. roč­ník sú­ťaže di­gi­tál­nych mar­ke­té­rov Di­gi­tal PIE
  • Pri­ná­šame ti zo­znam ví­ťaz­ných agen­túr, ktoré v uply­nu­lom roku naj­viac ovplyv­nili slo­ven­skú scénu di­gi­tál­neho mar­ke­tingu

Gra­tu­lu­jeme Di­gi­tal PIE Agency 2019, kto­rou sa stal TRIAD Ad­ver­ti­sing. Za ňou sa na ďal­ších prieč­kach umiest­nili agen­túry Za­ra­guza, Wik­tor Leo Bur­nett, Is­tro­po­li­tana Ogilvy a Elite So­lu­ti­ons. Tieto agen­túry zís­kali naj­väčší po­čet bo­dov vo všet­kých 3 ka­te­gó­riách.

Po­rota vy­brala zo 156 pri­hlá­se­ných prác od 43 agen­túr ví­ťa­zov Di­gi­tal PIE v 3 ka­te­gó­riách, ktorí si do­mov od­niesli kúsky di­gi­tál­neho ko­láča. Cenu Di­gi­tal PIE zís­kalo spo­ločne 16 kam­paní a bolo ude­le­ných spolu 20 cien No­mi­nee.

V ka­te­gó­rii Per­for­mance zís­kalo cenu Di­gi­tal PIE 6 prác a 6 zís­kalo ti­tul No­mi­nee. Na­jús­peš­nej­šími agen­tú­rami v rámci tejto ka­te­gó­rie sú DI­GI­LINE, Elite So­lu­ti­ons, RIE­SE­NIA.com, TRIAD Ad­ver­ti­sing, Mi­ku­láš Pro­kop a Za­ra­guza s rov­na­kým po­čtom bo­dov 100 za zís­ka­nie Di­gi­tal PIE.

Ví­ťazi Di­gi­tal PIE v ka­te­gó­rii Per­for­mance

DI­GI­LINE – Pre­ko­na­nie na­vý­še­ných cie­ľov pre­daja pau­šá­lov cez e-shop v dru­hom pol­roku 2018

Elite So­lu­ti­ons – Zvý­še­nie po­čtu pra­vi­del­ných dar­cov o 327% s kam­pa­ňou Adop­tuj si po­steľ

RIE­SE­NIA.com – Svet ná­po­jov ras­tie s nami

TRIAD Ad­ver­ti­sing – AB­SO­LUT – Slo­ven­sko žije všet­kými far­bami

Mi­ku­láš Pro­kop (Fre­e­lance SEO Con­sul­tant) – SEO pre SME.sk

Za­ra­guza – Ta­jom­stvo ká­vič­kára

Čo sa týka oce­ne­nia ná­padu v ka­te­gó­rii IDEA po­rota ude­lila 4 di­gi­tálne ko­láče a 5 cien No­mi­nee. Na­jús­peš­nej­šou agen­tú­rou v rámci ka­te­gó­rie Idea sa stala Is­tro­po­li­tana Ogilvy, za ňou TRIAD Ad­ver­ti­sing a na 3. priečke sa umiest­nil Wik­tor Leo Bur­nett.

Ví­ťazi Di­gi­tal PIE v ka­te­gó­rii Idea

Wik­tor Leo Bur­nett – Ne­pres­pite MS Ju­ni­orov

TRIAD Ad­ver­ti­sing – Tváre slo­body

Is­tro­po­li­tana Ogilvy – To ne­dám!

Is­tro­po­li­tana Ogilvy – Sto­ries, ktoré ne­smú zmiz­núť

Cenu Di­gi­tal PIE za cel­kovú exe­kú­ciu v ka­te­gó­rii Exe­cu­tion si za­slú­žilo 6 prác a No­mi­nee zís­kalo 9 pri­hlá­se­ných kam­paní. Na­jús­peš­nej­šou agen­tú­rou, čo sa týka exe­kú­cie, sa stal TRIAD Ad­ver­ti­sing, za ním Za­ra­guza a na 3. priečke Wik­tor Leo Bur­nett.

Ví­ťazi Di­gi­tal PIE v ka­te­gó­rii Exe­cu­tion

THIS IS LOCCO – Ume­lecké dielo fa­ce­bo­oku: Fatra

Wik­tor Leo Bur­nett – Ne­pres­pite MS Ju­ni­orov

TRIAD Ad­ver­ti­sing – AB­SO­LUT – Slo­ven­sko žije všet­kými far­bami

TRIAD Ad­ver­ti­sing – Všetko bude .on­line s Web­Sup­por­tom

Za­ra­guza – Ta­jom­stvo ká­vič­kára

Basta Di­gi­tal – Ako sme zdvoj­ná­so­bili mieru kon­ver­zie na webe Hy­un­dai

Di­gi­tal Spe­cial Award, oce­ne­nie za vý­ni­močný prí­nos v di­gi­tál­nom mar­ke­tingu, si od­nie­sol Di­gi­tal Mar­ke­ting Club, ktorý ce­lo­ročne or­ga­ni­zuje eventy a vzde­láva ši­rokú ve­rej­nosť v ob­lasti di­gi­tál­neho mar­ke­tingu.

Špe­ciálne oce­ne­nie DI­GI­TAL Ri­sing Stars pre malé prog­re­sívne agen­túry za­hviez­dili Mi­ku­láš Pro­kop a Echo Ad­ver­ti­sing.

Všet­kým ví­ťa­zom sr­dečne gra­tu­lu­jeme, ďa­ku­jeme im za pilnú kre­a­tívnu prácu, ktorú vy­ko­ná­vajú a kaž­do­ročne tak zvy­šujú úro­veň di­gi­tál­neho mar­ke­tingu na Slo­ven­sku.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)