Pozri si novú budovu spo­loč­nosti Intuit

Michaela Líšková / 27. november 2016 / Business

Spo­loč­nosť dokonca prišla na to, ako vytvo­riť budovu, do kto­rej nevrazí vtác­tvo.

Intuit je soft­vé­rová spo­loč­nosť, ktorá na trhu fun­guje už 33 rokov. Ak si nie­kedy počul o Quick­Bo­oks alebo Tur­bo­Tax, ide o rov­nakú spo­loč­nosť, ktorá ti tieto pro­dukty pri­niesla.

Možno práve o to prek­va­pi­vejší môže byť dizajn ich novej budovy. Budova 20, ktorá bola dokon­čená v októbri, pri­náša moderný štýl a záro­veň ide tiež zele­nou ces­tou. Doka­zujú tak nie len to, že soft­vér a eko­lo­gic­kosť môžu ísť ruka v ruke, ale záro­veň všet­kým uka­zujú, že sa nestra­tia ani medzi takými menami ako je Google, Lin­ke­dIn či Quora.

k

foto: businessinsider.com

Pozri sa dovnútra budovy a žasni nad špe­ciál­nymi oknami, ktoré zabrá­nia vtác­tvu nara­ziť do budovy.

Intuit posta­vil pre­vádzku v kali­forn­skom Moun­tain View, srdci Sili­con Val­ley, pred viac ako 20 rokmi. Odvtedy tento soft­vé­rový gigant posta­vil nie­koľko budov.

intuit-set-up-shop-in-mountain-view-california-the-heart-of-silicon-valley-more-than-20-years-ago-the-tech-giant-has-grown-building-by-building-since-then

foto: businessinsider.com

4-poscho­dové átrium je už na pohľad zau­jí­mavé.

nuk

foto: businessinsider.com

Kon­fe­renčné miest­nosti vyni­kajú zo strán átria.

kk

foto: businessinsider.com

Obrov­ské scho­disko nabáda zamest­nan­cov aj náv­štev­ní­kov k jeho využí­va­niu namiesto toho, aby sa každý vozil výťa­hom.

l

foto: businessinsider.com

Intuit sa zavia­zal k tomu, že pomôže malým spo­loč­nos­tiam a inte­riér zariadi ich výrob­kami. Takže tu môžeš vidieť pro­dukty od spo­loč­ností Ohio Fur­ni­ture, HD But­ter­cup či 2b Design.

dg

foto: businessinsider.com

Dokonca tu náj­deš aj kuchyn­ský stôl, za kto­rým zakla­da­teľ spo­loč­nosti, Scott Cook, po prvý raz pri­šiel s myš­lien­kou pre Quic­ken. Cook tu dote­raz vedie mnohé neoh­lá­sené mítingy.

nij

foto: businessinsider.com

Ako každá správna moderná firma, aj tu majú zamest­nanci mož­nosť oddy­chu.

unm

foto: businessinsider.com

Záh­radka, kde môžu zamest­nanci oddy­cho­vať, medi­to­vať či roz­jí­mať, bola vytvo­rená umel­com zo Santa Fe v Novom Mexiku.

tzu

foto: businessinsider.com

A v prí­pade, že sa chcú zamest­nanci pre­vet­rať aj počas pra­cov­ných hodín, stále majú mož­nosť pre­miest­niť sa na von­kaj­šiu terasu.

fzubn

foto: businessinsider.com

V Intuit štú­diu zamest­nanci pozo­rujú beta tes­te­rov naj­mo­der­nej­ších soft­vé­rov. Kamery sú všade, aby sa mohlo sle­do­vať via­cero tes­te­rov naraz. Vďaka prí­jem­nému osvet­le­niu a pohodl­nému kreslu je ale táto akti­vita prí­jem­nej­šia.

bun

foto: businessinsider.comvj

foto: businessinsider.com

Strešné solárne panely vyrá­bajú 25% ener­gie potreb­nej na chod budovy, vďaka čomu si zaslú­žili naj­vyš­šie hod­no­te­nie od Green Buil­ding Coun­cil.

bu

foto: businessinsider.com

Sklené steny posky­tujú dosta­tok pri­ro­dze­ného svetla. A hoci sa to na pohľad nezdá, tieto okná zabrá­nia vtác­tvu vle­tieť do tejto budovy.

bjk

foto: businessinsider.com

Tenké čiary, ktoré sú pozdĺž oken­ných tabúľ, sú ale dosta­točne vidi­teľné na odvrá­te­nie kolí­zie s ope­ren­cami. Ituit na tomto smart rie­šení pra­co­val s Audu­bon Society.

nj

foto: businessinsider.com

Tráva ras­tie všade okolo budovy a posky­tujú tak potrebnú vege­tá­ciu na pod­poru mig­rá­cie miest­nych dru­hov vtá­kov.

bzhz

foto: businessinsider.com

Obrov­ské foto­gra­fie pri­ná­šajú kúsok prí­rody aj do vnútra budovy.

nzbj

foto: businessinsider.com

Budova 20 sa stane domo­vom pre 1000 zamest­nan­cov.

nufjb

foto: businessinsider.com

Zdroj a titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)