Pozri sa, kam sa posu­nul Apple kam­pus za posledné roky

Timotej Vančo / 5. november 2016 / Zaujímavosti

Apple minulý týž­deň aktu­ali­zo­val plán výstavby pre ich ‚ves­mírny‘ kam­pus v Cuper­tine v Cali­for­nii.

Podľa naj­nov­ších infor­má­cií je nasta­vené ukon­če­nie stavby budovy na začia­tok roka 2017 a jeho dokon­čo­va­cie práce budú následne pokra­čo­vať v 2. kvar­táli roka.

V novom videu, ktoré nato­čili foto­gra­fo­via Dun­can Sin­field a Matt­hew Roberts lie­ta­jú­cim dro­nom, môžeš vidieť Apple Cam­pus 2, ktorý síce ešte nie je dokon­čený pre nasťa­ho­va­nie sa, ale ten čas sa už neod­kladne blíži.

CEO Applu – Tim Cook pove­dal, že spo­loč­nosť sa plá­nuje pre­sťa­ho­vať do nového kam­pusu na začiatku roka 2017. Už v týchto dňoch, ale začalo sade­nie stro­mov a iné skráš­lo­va­cie práce. Je to veľký krok, pre­mena 5 miliar­do­vých ‚ves­mír­nych‘ kan­ce­lá­rii do funkč­ného obrov­ského kam­pusu.

Vo videu, ktoré pri­dali na You­tube tento pon­de­lok, môžeš vidieť zmenu Apple kam­pusu počas tohto roka. Pred­tým, ako si pozrieš video, pozri si aj tieto fotky z novem­bra 2015, aby si vedel porov­nať, čo sa stihlo zme­niť a posta­viť.

Takto vyze­ral kam­pus pred rokom.

heres-what-the-campus-looked-like-last-year

Foto: businessinsider.com

Takto vyzerá dnes.

heres-what-it-looks-like-today

Foto: businessinsider.com

Mnoho žeria­vov a iných stro­jov už čoskoro zmizne.

the-crane-portion-of-construction-is-winding-down

Foto: businessinsider.com

Solárne panely na garáži pre autá, sú už tak­mer dokon­čené.

the-solar-panels-on-the-parking-garage-are-basically-complete

Foto: businessinsider.com

Vidi­teľný prog­res je vidi­teľný aj na hlav­nej budove.

significant-progress-on-the-main-building-too

Foto: businessinsider.com

Detail­neší pohľad.

a-closer-look

Foto: businessinsider.com

V strede kam­pusu, vo vnútri kruhu, plá­nuje Apple posta­viť fon­tánu. Kon­štrukčné práce už začali.

in-the-center-of-the-campus-inside-the-ring-apple-will-build-a-fountain-construction-is-starting

Foto: businessinsider.com

another-look

Foto: businessinsider.com

Apple začalo so sad­bou stro­mov

apple-has-started-to-plant-trees

Foto: businessinsider.com

Audi­tó­rium – pod­zemné hľa­disko sa už začalo pri­krý­vať.

and-started-to-cover-the-new-auditorium-with-dirt

Foto: businessinsider.com

Tu je jeden záber už dokon­če­ných kús­kov.

heres-a-finished-piece-from-earlier-this-year

Foto: businessinsider.com

Ume­lecký nák­res, ako to asi bude vyze­rať, keď to dokon­čia. Naozaj nád­herná futu­ris­tická stavba!

and-an-artists-rendering-of-what-it-will-look-like-when-its-done

Foto: businessinsider.com

Zdroj článku: businessinsider.com, titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)