Pozri sa, ako bude vyze­rať najd­rah­ší mra­ko­drap v San Fran­cis­cu

Simona Hanzelová / 10. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: Steelblue

Pano­rá­ma San Fran­cis­ca bude mať nový kle­not. Mra­ko­drap Sales­for­ce Tower, kto­rý bude naj­vyš­šou a najd­rah­šou budo­vou v mes­te, má byť dokon­če­ný už v júli toh­to roka. 

Za novým mra­ko­dra­pom sto­jí spo­loč­nosť Sales­for­ce a jej CEO, miliar­dár Marc Beni­off.

zdroj: Ste­elb­lue

Sales­for­ce Tower bude mať 61 poscho­dí.

zdroj: Ste­elb­lue

Asi 70% zo 130 000 štvor­co­vých met­rov sa bude pre­na­jí­mať aj iným fir­mám, ako naprí­klad Bain & Com­pa­ny, Accen­tu­re, a CBRE.

zdroj: Ste­elb­lue

Je to ove­ľa viac, než len admi­ni­stra­tív­na budo­va,” pove­dal archi­tekt Fred Clar­ke. 

zdroj: Ste­elb­lue

Na dokon­če­ní Sales­for­ce Tower pra­cu­je kaž­do­den­ne asi 700 robot­ní­kov. Pod­ľa vyjad­re­nia Bos­ton Pro­per­ties by mala byť budo­va hoto­vá už v júli.

zdroj: Ste­elb­lue

Sales­for­ce Tower má štíh­ly, zužu­jú­ci sa oblú­ko­vi­tý tvar. O dosta­tok den­né­ho svet­la sa posta­ra­jú vyso­ké stro­py a okná.

zdroj: Ste­elb­lue

Kaž­dé poscho­die bude mať svo­je “kovo­vé slneč­ní­ky” — auto­ma­ti­zo­va­né mar­kí­zy. Ich úlo­hou bude ochrá­niť kan­ce­lá­rie pred pre­hria­tím. 

zdroj: Ste­elb­lue

Z budo­vy bude pria­my prí­stup do Trans­bay Trans­it Cen­ter, kto­rý bude posta­ve­ný hneď ved­ľa nej.

zdroj: Trans­bay Trans­it Cen­ter

Oča­ká­va sa, že Sales­for­ce Tower poj­me až 10 000 zamest­nan­cov spol­čo­nos­ti Sales­for­ce, čo pred­sta­vu­je zhru­ba tre­ti­nu jej glo­bál­nej pra­cov­nej sily. 

zdroj: Ste­elb­lue

Kan­ce­lá­rie spo­loč­nos­ti Sales­for­ce obsa­dia iba prvých 30 poscho­dí. Na naj­vyš­šom 61. poscho­dí sa bude nachá­dzať pries­tor pre spo­lo­čen­ské akcie, kto­rý bude spo­loč­nosť pre­na­jí­mať aj iným orga­ni­zá­ciám.

zdroj: Melia Robinson/Business Insi­der

Tak­to bude vyze­rať výhľad z naj­vyš­šie­ho poscho­dia.

zdroj: Melia Robinson/Business Insi­der

Sales­for­ce Tower sa bude týčiť nad naj­zná­mej­ší­mi pamä­ti­hod­nos­ťa­mi San Fran­cis­ca.

zdroj: Melia Robinson/Business Insi­der

Bez­po­chy­by pôj­de o pôso­bi­vé mies­to s neza­bud­nu­teľ­ným výhľa­dom.

zdroj: Melia Robinson/Business Insi­der

zdroj člán­ku: businessinsider.com 

Pridať komentár (0)