Práca od deviatej do piatej je prežitok, ktorý zabíja efektivitu

Richard Vitkovský / 21. novembra 2018 / Lifehacking

  • Tak­mer každý z nás fun­guje v sú­ko­lesí s náz­vom trh práce. Väč­ši­nou sa jedná osem­ho­di­nový pra­covný čas
  • Ten sa zvykne v Ame­rike na­zý­vať 9-5 Wor­king Time a fun­guje od konca 19. sto­ro­čia, zo­tr­vač­ník však za­čína škrí­pať
  • Tento mo­del to­tiž uka­zuje svoje ne­do­ko­na­losti. Je ne­efek­tívny a únavný. Exis­tujú však aj iné mož­nosti
zdroj: Unsplash
  • Tak­mer každý z nás fun­guje v sú­ko­lesí s náz­vom trh práce. Väč­ši­nou sa jedná osem­ho­di­nový pra­covný čas
  • Ten sa zvykne v Ame­rike na­zý­vať 9-5 Wor­king Time a fun­guje od konca 19. sto­ro­čia, zo­tr­vač­ník však za­čína škrí­pať
  • Tento mo­del to­tiž uka­zuje svoje ne­do­ko­na­losti. Je ne­efek­tívny a únavný. Exis­tujú však aj iné mož­nosti

Práca šľachtí, ho­vo­rilo sa s veľ­kou ob­ľu­bou za ko­mu­nizmu. Táto veta je však prav­divá iba do ur­či­tej miery. Vhodné množ­stvo práce robí člo­veka na­ozaj lep­ším, schop­nej­ším a zod­po­ved­nej­ším, ak však pre­kročí únosnú hra­nicu, tak má presne opačný úči­nok. Ľud­ský or­ga­niz­mus má to­tiž ob­me­dzené ka­pa­city a jed­no­du­cho mu svedčí zdravá miera. Ak je dl­ho­dobo vy­sta­vený ob­rov­skej psy­chic­kej či fy­zic­kej zá­ťaži, tak za­čne škrí­pať.

práca

Práve zdra­votné prob­lémy, ktoré sú v sú­čas­nosti veľmi roz­ší­rené sved­čia o tom, že sa nie­kde niečo po­riadne po­ka­zilo. Nie je to­tiž možné, aby zá­padná a vy­spelá ci­vi­li­zá­cia tr­pela po zdra­vot­nej a psy­chic­kej stránke viac ako oby­va­te­lia chu­dob­ných kra­jín, ktorí sú cel­kovo zdravší v po­rov­naní s „po­kro­či­lou“ zá­pad­nou ci­vi­li­zá­ciou

Prob­lémy, ktoré môže spô­so­biť dl­ho­dobá, nudná a ne­vhodná práca si uve­do­muje čo­raz viac mla­dých ľudí, ktorí sa zvyknú ozna­čo­vať ako ge­ne­rá­cia Y. Táto sku­pina ľudí na­ro­de­ných po roku 1982 má trošku iné ná­roky. Ne­oce­ňuje nad­ča­sovú prácu, ktorú mnohí za­mest­ná­va­te­lia po­nú­kajú ako „bo­nus“ a veľmi si váži svoj voľný čas. Do­konca je ochotná vzdať sa kvôli nemu fi­nanč­ného ohod­no­te­nia. Do pop­re­dia sa do­stáva práca z domu. Nie každý ju však do­káže vy­ko­ná­vať. Je po­trebná se­ba­dis­cip­lína.

práca z domu

Top sve­tové spo­loč­nosti tak za­čali po­maly, ale isto pris­pô­so­bo­vať svoje pra­covné pod­mienky práve pre túto ge­ne­rá­ciu. Mnohé po­nú­kajú prácu na doma, čo je vý­hodné pre obe strany. Za­mest­na­nec ne­musí ces­to­vať a pra­cuje si si podľa seba. Ča­sto­krát je efek­tív­nejší ako v kan­ce­lá­rii pod do­hľa­dom šéfa. V roku 2020 by mala byť až po­lo­vica za­mest­nan­cov práve z ge­ne­rá­cie Y, a to môže byť ob­rov­ským zlo­mom, kto­rému sa budú mu­sieť jed­not­livé firmy pris­pô­so­bo­vať.

Po­zrime sa na sú­časný 40 ho­di­nový týž­denný pra­covný čas, ktorý má od efek­ti­vity ďa­leko. Pra­cov­ník musí v práci strá­viť pred­pí­saný po­čet ho­dín denne. V tomto prí­pade by to malo byť presne osem ho­dín. Sku­toč­nosť však býva mno­ho­krát iná. Člo­vek však do­káže pra­co­vať pri pl­nom vý­kone a sú­stre­dení len pár ho­dín. Ná­sledne s úna­vou or­ga­nizmu po­klesne aj jeho sú­stre­de­nie a vý­kon. Má ten­den­ciu ro­biť viac chýb a rozp­ty­ľo­vať sa.

prokrastinácia

V práci však jed­no­du­cho musí strá­viť pred­pí­sané ho­diny. Pra­cuje po­maly a rozp­ty­ľuje sa mno­hými zá­bav­kami. Prok­ras­ti­ná­cia v pl­nej sile. Po pra­cov­nom dni sa cíti una­vený a má po­cit, že vlastne nič ne­stíha. Tento po­stup má od efek­ti­vity po­riadne ďa­leko.

Malá zmena, veľké vý­sledky

Rie­še­ním by mohlo byť zní­že­nie po­čtu pra­cov­ných ho­dín. Nie­ktoré kra­jiny ho už úspešne tes­to­vali. Prí­kla­dom je Švéd­sko, ktoré tes­to­valo skrá­tený pra­covný čas na opat­ro­va­teľ­kách. Vý­sledky štú­die, ktorá trvala 23 me­sia­cov boli prek­va­pivé. Nie­lenže sa zlep­šila vý­kon­nosť pra­cov­ní­čok, ale ich ná­lada a ener­gia boli na vyš­šej úrovni. Ok­rem toho sa zní­žil po­čet PN.

Aký je teda kľúč k spo­koj­nosti, vý­kon­nosti? Skrá­te­nie pra­cov­ného času, po­čas kto­rého bu­deš pra­co­vať v ma­xi­mál­nom mož­nom na­sa­dení. Toto je pod­mienka. Jed­no­du­cho treba po­čas práce ob­me­dziť všetky ak­ti­vity, ktoré by rozp­ty­ľo­vali tvoju po­zor­nosť. Aby si ju však do­ká­zal udr­žať dl­ho­dobo a ne­stra­tiť sa na svo­jej no­vej ceste, mal by si si presne ur­čiť svoje ciele z dl­ho­do­bého a krát­ko­do­bého hľa­diska. Plá­no­va­nie je ne­vy­hnut­nos­ťou.

Keď spl­níš na­plá­no­vaný cieľ, za­čneš sa cí­tiť omnoho lep­šie. Vo vý­sledku zis­tíš, že za kratší čas, ktorý si ur­číš iba ty uro­bíš to, čo po­tre­bu­ješ a ná­sledne ti zo­stane viac času na vlastné ak­ti­vity, ko­níčky a roz­voj. Ne­musí sa pri­tom jed­nať len o prácu domu. Toto fun­guje aj v pl­no­hod­not­nom pod­ni­kaní.

zdroj: huf­fing­ton­post.com

Pridať komentár (0)