Práca snov? Pohľad do tejto newy­or­skej kan­ce­lá­rie ťa pri­núti roz­mýš­lať nad zme­nou zamest­na­nia

Veronika Šagátová / 15. septembra 2016 / Zaujímavosti

Ak hovo­ríme o práci, niečo ako stolný fut­bal, kara­oke, sud piva a občerstve­nie zadarmo ti prav­de­po­dobne na rozum neprídu. Jedine, ak pra­cu­ješ v Yelpe.

Yelp, spo­loč­nosť v hod­note 3 miliardy ame­ric­kých dolá­rov, ponúka neuve­ri­teľné výhody pre svo­jich zamest­nan­cov.

Yelp bol zalo­žený v roku 2004 a sídli v San Fran­ciscu. Umož­ňuje spot­re­bi­te­ľom vyhľa­dať a pre­skú­mať biz­nis pro­stred­níc­tvom mobil­nej apli­ká­cie. V súčas­nosti má sedem pobo­čiek, v Ame­rike a v Európe.

V tej v New Yorku si zamest­nanci môžu dať kávu hoci­kedy od pon­delka do piatku od 8.00 do 15.00 hod. Tak­mer v celej pobočke neus­tále hrá hlasná, opti­mis­tická hudba, pre­tože hudba je pre nich hlav­nou kul­tú­rou. Skladby majú ten­den­ciu byť eklek­tické, takže nikdy nevieš, či budeš počuť niečo bra­zíl­ske, sambu alebo nejaký heavy metal.

Po celou dobu jsme tam byli, hlasitý, optimistická hudba hrála celé kanceláři. Reich nám řekl, že seznam skladeb mají tendenci být dost eklektický: "Nevíme, jestli budeme slyšení brazilského nebo sambu nebo dokonce nějaký těžký kov." Když jsme dorazili do kanceláře, "langusty" od B-52s hrál.

Pobočka v New Yorku je roz­de­lená na dve poscho­dia. Každé poscho­die má štyri pre­dajné tímy a každý tím je pome­no­vaný podľa roz­diel­nej oblasti v New Yorku, naprí­klad Asto­ria. Zau­jí­mavé je, že každá oblasť má vlastný gong, ktorý púš­ťajú vždy, keď uzat­vo­ria obchod. Ak ostatní zamest­nanci gong počujú, zhro­maž­dia sa okolo a fan­dia osobe, ktorá obchod uzat­vo­rila.

Jakmile gong prstenů, všichni se shromáždí kolem fandit a high five se prodejce, který provedl obchod.

Ak by si tam hľa­dal miesto, kde sa môžeš zatvo­riť a potajme sa poroz­prá­vať, veľa takého pries­toru tam nenáj­deš. Yelp sa totiž vyzna­čuje veľmi otvo­re­ným pries­to­rom. Nedô­ve­ruje hlavne malým sku­pi­nám, ktoré sa stre­tá­vajú za zatvo­re­nými dve­rami. Preto svo­jim zamest­nan­com posky­tuje mnoho otvo­re­ných pries­to­rov, kde si môžu sad­núť a poroz­prá­vať sa. Náj­deš tam dokonca aj minia­túru Sto­ne­henge, kde sa malé sku­piny zamest­nan­cov môžu stret­núť a vyme­niť si nápady.

Poodešel od prodejní ploše, jsme narazili na miniaturní Stonehenge ve stylu setkání místě, kde malé skupiny zaměstnanců mohou shromáždit k výměně nápadů.

Ak ale potre­bu­ješ nájsť pokoj, alebo byť ďaleko od ruchu, máš k dis­po­zí­cii pries­tor, kde ťa ani hudba rušiť nebude.

To je jedno místo, kde mohou zaměstnanci Yelp najít klid, daleko od ruchu a hluku ze sousedství. "Musíme poskytnout prostor, který je klidný a vyrovnaný," řekl Reich. "To je jen mírové, bezpečné zóně, kde nemáme přehrávat hudbu."

Alebo sa jed­no­du­cho môžeš ísť pohoj­dať.

Dalším rysem enigmatický - krytý houpačka - visela okolí.

Nie­kedy sa stane, že sa potre­buje stret­núť všet­kých 900 zamest­nan­cov newy­or­skej pobočky naraz. Vtedy sa zvy­čajne zídu v otvo­re­nom pries­tore mimo kaviarne.

“One of the wonderful things about running a sales organization is the writing’s on the wall," Reich said. "Everything is so transparent. Everyone can see how everyone is doing.”

Ďal­šou skve­lou vecou je písa­nie na stenu. Zamest­nanci si tam zapi­sujú prie­beh pre­daja, a tak každý môže vidieť, ako sa osta­ným darí.

Yelp Offices NYC 24

Okrem iného tu náj­deš aj stolný fut­bal, stolný hokej, stolný tenis a mnohé ďal­šie hry, no zamest­nanci sa im počas pra­cov­nej doby vyhý­bajú. Sú veľmi dis­cip­li­no­vaní a využí­vajú ich väč­ši­nou v čase obeda alebo pred začiat­kom práce alebo až po jej skon­čení.

... A stolní hokej. Nicméně Reich řekl, lidé mají tendenci vyhýbat se hraní her v pracovní době: "To je zajímavá věc, o naší kultuře - máme všechny ty zábavné věci, ale obecně lidé brousit v úředních hodinách Jediným sem přijít, pokud jsou v době oběda. nebo je to před nebo po hodinách. je to velmi disciplinovaný. "

Yelp má ešte ďal­šie výhody — občerstve­nie zadarmo. Pobočka v New Yorku udr­žuje plne záso­bo­vanú kuchyňu pre svo­jich zamest­nan­cov.

Další sladký vypínat: občerstvení zdarma. The New York úřad udržuje plně zásobený kuchyň pro zaměstnance.

A aby tých výhod nebolo málo, zamest­nanci majú neuve­ri­telný výhľad z celej kan­ce­lá­rie.

Jiné výhody jsme viděli celé kanceláři v ceně: neuvěřitelné pohledy ...

Aj keď Yelp stále ras­tie a došlo už neja­kým zme­nám, cel­ková kul­túra spo­loč­nosti sa veľmi nezme­nila. Základné hod­noty sú stále rov­naké: auten­tic­kosť, poc­ti­vosť, húžev­na­tosť, byť odlišný a tímová práca.

Stejně jako Yelp roste, Reich zaznamenal určité rozdíly. Nicméně, on řekl, že celková kultura společnost příliš nezměnil. základní hodnoty Yelp jsou stále autentičnost, poctivost, houževnatost, který je odlišný, a hrát dobře s ostatními, řekl.

Yelp si váži svo­jich zamest­nan­cov, a preto tu náj­deš aj sieň slávy, kde si môžeš pozrieť por­tréty tých zamest­nan­cov, ktorí sú prí­kla­dom húžev­na­tosti — kľú­čo­vej hod­noty firmy.

Yelp uznává svém stánku-out zaměstnanců ve své síni slávy, který představuje upravené portréty těch, kteří příkladem základní hodnotu Yelp tohoto houževnatosti.

Na ďal­ších por­tré­toch, ktoré sú roz­ve­šané po celej firme, môžeš vidieť mas­kota spo­loč­nosti, Dar­wi­novi. Ten bohu­žiaľ minulý rok zomrel vo veku 10 rokov.

Také jsme si všiml spoustu fotek z tohoto psa celé kanceláři. Reich nám řekl, že Darwin, vizsla, je společnost je "duchovní maskot." Pokud jste někdy viděli Yelp pád, pravděpodobně jste ho vidět příliš (obraz Darwina v kleci vyskočí, když služba klesá). Patřil k CEO Jeremy Stoppelmana. Bohužel, Darwin loni zemřel ve věku 10 let.

Asi naj­väč­šou zau­jí­ma­vos­ťou je, že v Yelpe si sám môžeš nača­po­vať pivo.

Úřad je "kegerator" bar představoval výběr řemeslné piva. Reich řekl, že lidé se zastaví téměř každý den po několika hodinách.

Aj keď táto firma má veľa zábav­ných výhod, práca je tu vždy pri­ori­tou. Zamest­nanci sa síce chcú baviť, ale kladú dôraz na výhru a na to, aby svoju prácu odviedli na výbornú. Platí u nich pra­vidlo, že naj­skôr pri­chá­dza víťazs­tvo, až potom je na rade zábava.

Zdroj a zdroj titul­nej foto­gra­fie: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)