Prá­ca snov? Pohľad do tej­to newy­or­skej kan­ce­lá­rie ťa pri­nú­ti roz­mýš­lať nad zme­nou zamest­na­nia

Veronika Šagátová / 15. septembra 2016 / Zaujímavosti

Ak hovo­rí­me o prá­ci, nie­čo ako stol­ný fut­bal, kara­oke, sud piva a občerstve­nie zadar­mo ti prav­de­po­dob­ne na roz­um neprí­du. Jedi­ne, ak pra­cu­ješ v Yel­pe.

Yelp, spo­loč­nosť v hod­no­te 3 miliar­dy ame­ric­kých dolá­rov, ponú­ka neuve­ri­teľ­né výho­dy pre svo­jich zamest­nan­cov.

Yelp bol zalo­že­ný v roku 2004 a síd­li v San Fran­cis­cu. Umož­ňu­je spot­re­bi­te­ľom vyhľa­dať a pre­skú­mať biz­nis pro­stred­níc­tvom mobil­nej apli­ká­cie. V súčas­nos­ti má sedem pobo­čiek, v Ame­ri­ke a v Euró­pe.

V tej v New Yor­ku si zamest­nan­ci môžu dať kávu hoci­ke­dy od pon­del­ka do piat­ku od 8.00 do 15.00 hod. Tak­mer v celej poboč­ke neus­tá­le hrá hlas­ná, opti­mis­tic­ká hud­ba, pre­to­že hud­ba je pre nich hlav­nou kul­tú­rou. Sklad­by majú ten­den­ciu byť eklek­tic­ké, tak­že nikdy nevieš, či budeš počuť nie­čo bra­zíl­ske, sam­bu ale­bo neja­ký hea­vy metal.

Po celou dobu jsme tam byli, hlasitý, optimistická hudba hrála celé kanceláři. Reich nám řekl, že seznam skladeb mají tendenci být dost eklektický: "Nevíme, jestli budeme slyšení brazilského nebo sambu nebo dokonce nějaký těžký kov." Když jsme dorazili do kanceláře, "langusty" od B-52s hrál.

Poboč­ka v New Yor­ku je roz­de­le­ná na dve poscho­dia. Kaž­dé poscho­die má šty­ri pre­daj­né tímy a kaž­dý tím je pome­no­va­ný pod­ľa roz­diel­nej oblas­ti v New Yor­ku, naprí­klad Asto­ria. Zau­jí­ma­vé je, že kaž­dá oblasť má vlast­ný gong, kto­rý púš­ťa­jú vždy, keď uzat­vo­ria obchod. Ak ostat­ní zamest­nan­ci gong poču­jú, zhro­maž­dia sa oko­lo a fan­dia oso­be, kto­rá obchod uzat­vo­ri­la.

Jakmile gong prstenů, všichni se shromáždí kolem fandit a high five se prodejce, který provedl obchod.

Ak by si tam hľa­dal mies­to, kde sa môžeš zatvo­riť a potaj­me sa poroz­prá­vať, veľa také­ho pries­to­ru tam nenáj­deš. Yelp sa totiž vyzna­ču­je veľ­mi otvo­re­ným pries­to­rom. Nedô­ve­ru­je hlav­ne malým sku­pi­nám, kto­ré sa stre­tá­va­jú za zatvo­re­ný­mi dve­ra­mi. Pre­to svo­jim zamest­nan­com posky­tu­je mno­ho otvo­re­ných pries­to­rov, kde si môžu sad­núť a poroz­prá­vať sa. Náj­deš tam dokon­ca aj minia­tú­ru Sto­ne­hen­ge, kde sa malé sku­pi­ny zamest­nan­cov môžu stret­núť a vyme­niť si nápa­dy.

Poodešel od prodejní ploše, jsme narazili na miniaturní Stonehenge ve stylu setkání místě, kde malé skupiny zaměstnanců mohou shromáždit k výměně nápadů.

Ak ale potre­bu­ješ nájsť pokoj, ale­bo byť ďale­ko od ruchu, máš k dis­po­zí­cii pries­tor, kde ťa ani hud­ba rušiť nebu­de.

To je jedno místo, kde mohou zaměstnanci Yelp najít klid, daleko od ruchu a hluku ze sousedství. "Musíme poskytnout prostor, který je klidný a vyrovnaný," řekl Reich. "To je jen mírové, bezpečné zóně, kde nemáme přehrávat hudbu."

Ale­bo sa jed­no­du­cho môžeš ísť pohoj­dať.

Dalším rysem enigmatický - krytý houpačka - visela okolí.

Nie­ke­dy sa sta­ne, že sa potre­bu­je stret­núť všet­kých 900 zamest­nan­cov newy­or­skej poboč­ky naraz. Vte­dy sa zvy­čaj­ne zídu v otvo­re­nom pries­to­re mimo kaviar­ne.

“One of the wonderful things about running a sales organization is the writing’s on the wall," Reich said. "Everything is so transparent. Everyone can see how everyone is doing.”

Ďal­šou skve­lou vecou je písa­nie na ste­nu. Zamest­nan­ci si tam zapi­su­jú prie­beh pre­da­ja, a tak kaž­dý môže vidieť, ako sa osta­ným darí.

Yelp Offices NYC 24

Okrem iné­ho tu náj­deš aj stol­ný fut­bal, stol­ný hokej, stol­ný tenis a mno­hé ďal­šie hry, no zamest­nan­ci sa im počas pra­cov­nej doby vyhý­ba­jú. Sú veľ­mi dis­cip­li­no­va­ní a využí­va­jú ich väč­ši­nou v čase obe­da ale­bo pred začiat­kom prá­ce ale­bo až po jej skon­če­ní.

... A stolní hokej. Nicméně Reich řekl, lidé mají tendenci vyhýbat se hraní her v pracovní době: "To je zajímavá věc, o naší kultuře - máme všechny ty zábavné věci, ale obecně lidé brousit v úředních hodinách Jediným sem přijít, pokud jsou v době oběda. nebo je to před nebo po hodinách. je to velmi disciplinovaný. "

Yelp má ešte ďal­šie výho­dy — občerstve­nie zadar­mo. Poboč­ka v New Yor­ku udr­žu­je plne záso­bo­va­nú kuchy­ňu pre svo­jich zamest­nan­cov.

Další sladký vypínat: občerstvení zdarma. The New York úřad udržuje plně zásobený kuchyň pro zaměstnance.

A aby tých výhod nebo­lo málo, zamest­nan­ci majú neuve­ri­tel­ný výhľad z celej kan­ce­lá­rie.

Jiné výhody jsme viděli celé kanceláři v ceně: neuvěřitelné pohledy ...

Aj keď Yelp stá­le ras­tie a doš­lo už neja­kým zme­nám, cel­ko­vá kul­tú­ra spo­loč­nos­ti sa veľ­mi nezme­ni­la. Základ­né hod­no­ty sú stá­le rov­na­ké: auten­tic­kosť, poc­ti­vosť, húžev­na­tosť, byť odliš­ný a tímo­vá prá­ca.

Stejně jako Yelp roste, Reich zaznamenal určité rozdíly. Nicméně, on řekl, že celková kultura společnost příliš nezměnil. základní hodnoty Yelp jsou stále autentičnost, poctivost, houževnatost, který je odlišný, a hrát dobře s ostatními, řekl.

Yelp si váži svo­jich zamest­nan­cov, a pre­to tu náj­deš aj sieň slá­vy, kde si môžeš pozrieť por­tré­ty tých zamest­nan­cov, kto­rí sú prí­kla­dom húžev­na­tos­ti — kľú­čo­vej hod­no­ty fir­my.

Yelp uznává svém stánku-out zaměstnanců ve své síni slávy, který představuje upravené portréty těch, kteří příkladem základní hodnotu Yelp tohoto houževnatosti.

Na ďal­ších por­tré­toch, kto­ré sú roz­ve­ša­né po celej fir­me, môžeš vidieť mas­ko­ta spo­loč­nos­ti, Dar­wi­no­vi. Ten bohu­žiaľ minu­lý rok zomrel vo veku 10 rokov.

Také jsme si všiml spoustu fotek z tohoto psa celé kanceláři. Reich nám řekl, že Darwin, vizsla, je společnost je "duchovní maskot." Pokud jste někdy viděli Yelp pád, pravděpodobně jste ho vidět příliš (obraz Darwina v kleci vyskočí, když služba klesá). Patřil k CEO Jeremy Stoppelmana. Bohužel, Darwin loni zemřel ve věku 10 let.

Asi naj­väč­šou zau­jí­ma­vos­ťou je, že v Yel­pe si sám môžeš nača­po­vať pivo.

Úřad je "kegerator" bar představoval výběr řemeslné piva. Reich řekl, že lidé se zastaví téměř každý den po několika hodinách.

Aj keď táto fir­ma má veľa zábav­ných výhod, prá­ca je tu vždy pri­ori­tou. Zamest­nan­ci sa síce chcú baviť, ale kla­dú dôraz na výhru a na to, aby svo­ju prá­cu odvied­li na výbor­nú. Pla­tí u nich pra­vid­lo, že naj­skôr pri­chá­dza víťazs­tvo, až potom je na rade zába­va.

Zdroj a zdroj titul­nej foto­gra­fie: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)