Pra­covné pries­tory Face­bo­oku sú Dis­ne­y­lan­dom medzi kan­ce­lá­riami

Juraj Butko / 21. november 2016 / Business

Medzi inými si môžeš naprí­klad vyskú­šať hra­nie naj­nov­ších VR hier alebo ochut­nať výtvory slu­žob­ného cuk­rára.

Firma, ktorá pra­vi­delne vyhráva oce­ne­nia zamest­ná­va­teľa roka naozaj úprimne dbá o svoju firemnú kul­túru. Ponúka výborné platy a ešte lep­šie bene­fity. Keď sa na svetlo sveta dostali zábery pra­cov­ných pries­to­rov New Yor­skej pobočky, väč­šinu skep­ti­kov opus­tili pochyb­nosti, či to náho­dou tro­chu nepre­há­ňajú. Pries­tory v New Yorku slú­žia pri­bližne tisícke zamest­nan­cov. Face­book však celo­sve­tovo zamest­náva ešte vyše 15 000 ďal­ších kole­gov. Práve preto klo­búk dolu, že sa ani pri takom veľ­kom počte ľudí nijako nešetrí na kva­lite ich pra­cov­ného pro­stre­dia!

Pohoda pri práci à la Face­book.

We arrived at Facebook's Greenwich Village office on a mild Friday afternoon in November. Once we checked in, we were greeted by engineering director Jeff Reynar and corporate communications manager Jamil Walker.

foto: businessinsider.com

Face­bo­oková stena naživo. Čo by si im tam napí­sal ty?

The first thing that jumped out at us on the tour was this physical embodiment of a Facebook "wall." Reynar told us New York City Mayor Bill DeBlasio and New Jersey Senator Cory Booker recently stopped by to sign it. “What’s kind of fun about this is that there’s a wall at most of our offices," Reynar says. "It’s kind of temporary. At some point, we’ll probably do some kind of construction and this will go away and we’ll start a fresh one with new signatures."

foto: businessinsider.com

Pre vyhľa­da­nie miesta kon­krét­neho zamest­nanca stačí napí­sať jeho meno na jeden z týchto inte­rak­tív­nych pane­lov

Because the office is huge and employs so many workers, it can be easy to lose track of people. This screen allows you to type in a employee's name and it will show you where they sit.

foto: businessinsider.com

Pro­fe­si­onálne štú­dio. Podľa zamest­nan­cov je cel­kom bežné stret­núť celeb­ritu, ktorá si sem odsko­čila na inter­view.

Our next stop was the office's new media space, used for filming Facebook Live interviews. The spot features a fully-lit stage and a classic view of New York City. Reynar says celebrity sightings aren't rare around the Facebook office. Recently, the cast of Netflix's "Stranger Things" swung by for an interview.

foto: businessinsider.com

Síce ide o často nepo­pu­lárne open space pries­tory, no prí­jemne sa tu dá pra­co­vať kde­koľ­vek a kedy­koľ­vek.

The Facebook New York office — home to the engineering, sales, and HR teams, among others — features an open layout.

foto: businessinsider.com

Záleží na kaž­dom člo­veku, kde sa práve dobre cíti.

"Though everybody has a desk in the middle of the floor, you’ll also see that there are lots of quiet, tucked away corners where you can go sit on a couch, sit on a chair, and get some work done away from the hustle and bustle of your team," Reynar says.

foto: businessinsider.com

Nie­kto tu.

Like this one ...

foto: businessinsider.com

Inému tu.

... and this one.

foto: businessinsider.com

Z celého pro­stre­dia cítiť nad­še­nie a ener­giu.

"It’s a nice, high energy place to work," Reynar says.

foto: businessinsider.com

Mať v práci kniž­nicu je veľ­kým plu­som pre ľudí, ktorí pri práci hľa­dajú pokoj.

If you're looking for an especially quiet place to escape, the office library offers just that.

foto: businessinsider.com

Firma sa výborne stará aj o spo­kojné žalúdky svo­jich ľudí.

Another thing Facebook is famous for: the food.

foto: businessinsider.com

V pries­to­roch sa nachá­dza via­cero gas­tro kútov. Zamest­nanci majú všetko zadarmo a v neob­me­dze­nom množ­stve.

We saw several snack bars around the office throughout our tour. All food and drinks are completely free (and unlimited!) for employees.

foto: businessinsider.com

Plne vyba­vená kuchyňa zna­mená, že tu zamest­nanci dostanú upe­čenú pizzu, ale aj šalá­tový bar či zákusky, ktoré pri­pra­vuje cuk­rár.

Facebook staffs a culinary team that works out of a fully-equipped commercial kitchen. Favorites include the pizza station, the salad bar, and the frozen yogurt, which is made in the office. The office even employs a pastry chef.

foto: businessinsider.com

Všetko, čo k práci potre­bujú, majú zadarmo v takýchto auto­ma­toch. Či už novú myšku, baterky do nej alebo iba ďalší send­vič.

Employees can also hit up this free vending machine if they ever need batteries, a new mouse, or a new keyboard.

foto: businessinsider.com

Ak sa nie­kto potre­buje odre­a­go­vať a prísť na iné mýš­lienky, nech sa páči.

The perks aren't limited to the food. Employees can also enjoy board games or virtual reality sessions in the office.

foto: businessinsider.com

Kre­a­tívne pra­co­viská sú rozt­rú­sené naprieč celým pries­to­rom. Pra­cov­níci si ich navrhli v spo­lu­práci s inými kre­a­tív­cami tak, aby vyho­vo­vali najmä im.

But this office's defining trait is its art. There are creative works scattered throughout the floors, created by visiting artists and employees alike.

foto: businessinsider.com

Takže aj keď si v práci, môžše sa cítiť ako doma.

Employees can design and print their own posters to decorate the walls at the office's analog research laboratory.

foto: businessinsider.com

Alebo v galé­rii.

“Rather than just going out and buying cool art and hanging it up somewhere, we get the artist to come in and make the art here," Reynar says. "It’s kind of fun because not only do the employees get to hang out and chat with the artist about what they’re doing and why, but Facebook sort of gets to influence the theme somewhat."

foto: businessinsider.com

Tu sa nikto netlačí, pra­co­vať môžu kde­koľ­vek, a práve to pris­pieva k spo­loč­nému úspe­chu.

Sometimes, decorating the office also allows for teams to collaborate on fun projects. These "space hacks" involve figuring out creative ways to design or utilize spaces. This purple electrical display on the left is one space hack.

foto: businessinsider.com

Miest­nou zábav­kou sa stalo vymýš­ľa­nie rôz­nych spô­so­bov, ako využiť pries­tory. Takto naprí­klad vyzerá “space hack” v podaní zamest­nan­cov Face­bo­oku.

Here's another space hack, where employees set up a costume wall.

foto: businessinsider.com

Fyzický model pro­jektu “Man­hat­tan­Me­mo­ries­Map” — glo­gál­neho pro­jektu, ktorý má za cieľ zdie­ľať spo­mienky Newy­or­ča­nov na FB alebo Ins­tra­grame pomo­cou hash­tagu #man­hat­tan­me­mo­ries­map.

Reynar says he watched from his desk as an artist painted this mural, which is a physical manifestation of the crowdsourced "Manhattan Memories Map" — a global project that asked New Yorkers to share memories on Facebook or Instagram using the hashtag #manhattanmemoriesmap.

foto: businessinsider.com

Tisíce fareb­ných vlá­kien ume­lec­kej inšta­lá­cie sa ťahajú od dlážky až ku stropu a pri chô­dzi vytvá­rajú optickú ilú­ziu, akoby sa hýbali.

One of the most remarkable pieces of art hangs in the staircase between the eighth and seventh floors. This piece incorporates thousands of strands of thread connecting the ceiling to the floor. As you walk up the stairs, it shimmers and appears to move.

foto: businessinsider.com

Kde sa ľudia cítia uvoľ­nene a prí­jemne, tam zo seba vedia a chcú dať maxi­mum.

"I think both the kind of colorful nature of the space and all the comfortable seating and the art in particular would surprise a lot of people," Reynar says. "It's a little more vibrant than you might expect."

foto: businessinsider.com

Keby sa tu náho­dou nie­kto cítil sties­nene, stačí sa zasta­viť pri okne a poko­chať výhľa­dom na New York City.

Before we left, we checked out one final perk: a fantastic view of New York City. Reynar says that the Manhattan office's eclectic, industrial look is meant to both provide employees with a positive, vibrant workspace and reflect the motto, "this journey is 1% finished." "It’s supposed to look like a work in progress," Reynar told Business Insider. "We're only getting started."

foto: businessinsider.com

Face­book naozaj už pra­vi­delne všet­kým doka­zuje, že keď sú pre firmu ľudia na prvom mieste, rodia sa z toho skvelé nápady aj správne roz­hod­nu­tia, ba čo viac, možno ani pon­del­kové rána až tak nebo­lia. ;)

Zdroj: bussinesinsider.com, zdroj foto: bussinesinsider.com, zdroj titul­nej foto: bussinesinsider.com/businessinsider.com

Pridať komentár (0)