Pracovný svet budúcnosti sa dá zažiť aj v slovenských firmách. Príď sa inšpirovať!

Viktória Maxinová / 10. septembra 2018 / Zo Slovenska

Čo spra­viť pre to, aby za­mest­nanci cho­dili do práce s ra­dos­ťou a v pl­nom na­sa­dení? Fi­remné ak­cie, vzde­lá­va­nie, fle­xi­bilný pra­covný čas či mo­bil – to sú len nie­ktoré z be­ne­fi­tov, ktoré firmy po­nú­kajú. Exis­tujú však ne­ko­nečné mož­nosti, ako za­mest­nan­cov mo­ti­vo­vať k efek­ti­vite a lep­ším pra­cov­ným vý­ko­nom. V sú­čas­nosti patrí k tým stále viac dis­ku­to­va­ným aj pra­covné pro­stre­die. Di­zaj­nové, funkčné, mo­derné a smart. Čím lepší pries­tor, tým viac ľudí v ňom chce pra­co­vať.

Čo spra­viť pre to, aby za­mest­nanci cho­dili do práce s ra­dos­ťou a v pl­nom na­sa­dení? Fi­remné ak­cie, vzde­lá­va­nie, fle­xi­bilný pra­covný čas či mo­bil – to sú len nie­ktoré z be­ne­fi­tov, ktoré firmy po­nú­kajú. Exis­tujú však ne­ko­nečné mož­nosti, ako za­mest­nan­cov mo­ti­vo­vať k efek­ti­vite a lep­ším pra­cov­ným vý­ko­nom. V sú­čas­nosti patrí k tým stále viac dis­ku­to­va­ným aj pra­covné pro­stre­die. Di­zaj­nové, funkčné, mo­derné a smart. Čím lepší pries­tor, tým viac ľudí v ňom chce pra­co­vať.

Pra­covné pro­stre­die bu­dúc­nosti je jed­nou z re­zo­nu­jú­cich tém me­dzi de­ve­lo­permi, ako aj za­mest­ná­va­teľmi, ktorí sa sna­žia do­siah­nuť čo naj­lep­šie pod­mienky pre za­mest­nan­cov. Vy­uží­va­ním mo­der­ných tech­no­ló­gií a in­ter­netu vecí je možné kon­ti­nu­álne zlep­šo­vať pra­covné pro­stre­die, ako aj pra­covné vý­kony za­mest­nan­cov. Z toho dô­vodu sme sa roz­hodli zor­ga­ni­zo­vať in­špi­ra­tívne po­du­ja­tie za­me­rané na bu­dúce trendy v pra­cov­ných pries­to­roch, kde vy­stú­pia top spíkri z da­nej ob­lasti.

Na po­du­jatí budú pre­zen­to­vať svoje ná­pady Ivana Mol­ná­rová, šéfka naj­väč­šieho pra­cov­ného por­tálu Pro­fe­sia, ktorá vo feb­ru­ári pre­vzala cenu za Of­fice roka či Na­tá­lia Kis­ková, ktorá stojí na čele siete naj­mo­der­nej­ších co­wor­kin­go­vých pries­to­rov Hub­Hub, ktorá sa rých­lym tem­pom roz­rastá a pri­bú­dajú nové Hub­Huby v lo­ka­li­tách ako Var­šava, Praha či Bu­da­pešť.

Z ob­lasti tech­nic­kého ria­de­nia bu­dov príde na po­du­ja­tie po­roz­prá­vať svoje skú­se­nosti a best prac­ti­ces To­máš Po­lák, ktorý zod­po­vedá za stra­té­giu a bu­si­ness de­ve­lop­ment pre me­dzi­ná­rod­ných kli­en­tov v spo­loč­nosti OKIN Fa­ci­lity a za svoj dl­ho­dobý prí­nos v ob­lasti fa­ci­lity ma­naž­mentu zís­kal pre­stížne oce­ne­nie od In­ter­na­ti­onal Fa­ci­lity Ma­na­ge­ment As­so­cia­tion. Ob­lasť pro­jek­to­vého ma­naž­mentu a re­a­lit­ného de­ve­lop­mentu bude re­pre­zen­to­vať Mi­chal Oparty zo spo­loč­nosti JLL. Mi­chal pre svo­jich kli­en­tov za­bez­pe­čuje kom­pletné pro­jek­tové ria­de­nie, po­ra­den­stvo v ob­lasti ná­kla­do­vého a ča­so­vého plá­no­va­nia, ale aj ná­vrhy in­te­ri­é­rov a due di­li­gence pre in­ves­to­rov a pre­dá­va­jú­cich.

Po­sled­ným spík­rom na evente bude se­nior workp­lace ma­na­ger z jed­ného z top za­mest­ná­va­te­ľov na Slo­ven­sku – spo­loč­nosti Swiss Re, Bra­ni­slav Dob­šo­vič. Na po­du­jatí vám vnukne množ­stvo uži­toč­ných myš­lie­nok o tom, ako vy­tvo­riť ne­za­me­ni­teľný pries­tor, kam za­mest­nanci radi cho­dia do práce a vy­uží­vajú ne­or­to­doxné se­de­nie. Ne­čudo, že kan­ce­lá­rie Swiss Re boli jed­ným z fi­na­lis­tov sú­ťaže Of­fice roka 2017.

Mo­de­rá­to­rom dis­ku­sie a po­sled­ným spík­rom bude Mar­tin Ko­mí­nek, ria­di­teľ spo­loč­nosti Sim­ple­Cell Ne­tworks Slo­va­kia, ktorá vy­bu­do­vala ce­lo­slo­ven­skú sieť pre in­ter­net vecí (IoT) a umož­ňuje efek­tívne ria­diť pra­covné pries­tory, dá­tovú ana­ly­tiku ob­sa­de­nosti sto­lov a miest­ností či vy­hod­no­co­vať kva­litu ovzdu­šia a ra­ci­ona­li­zo­vať po­city za­mest­nan­cov.

Ak sa chcete do­zve­dieť, ako mô­žete mať efek­tívny pra­covný pries­tor vďaka mo­der­ným tech­no­ló­giám a ino­va­tív­nemu prí­stupu na pra­co­visku, náš event je tým správ­nym mies­tom, kde sa do­zviete všetko po­trebné. Pre­tože spo­kojný za­mest­na­nec = za­mest­na­nec, ktorý pra­cuje na 100%.

Pre či­ta­te­ľov Star­ti­tup or­ga­ni­zá­tor po­sky­tol špe­ciálny kód na uplat­ne­nie zľavy zo vstup­ného. Stačí, ak pri ná­kupe vstu­pe­niek za­dáte kód STAR­TI­TUP a ap­li­ku­jete si tak zvý­hod­nený vstup. Viac in­for­má­cií zís­kate na fa­ce­bo­oko­vom evente a lís­tky zís­kate tu: http://bit.ly/pra­covný_svet_bu­duc­nosti

Pridať komentár (0)