Praha sa stala kulisami pre ďalší filmový trhák. Filmárom mesto zaplatilo 5 miliónov českých korún

Richard Vitkovský / 11. októbra 2018 / Zaujímavosti

  • Praha je mi­lo­vaná re­ži­sérmi áč­ko­vých fil­mov. Na­po­sledy sa na jej úze­mie vy­brali tvor­co­via chys­ta­ného Spi­der-Mana
  • Mesto si za zvi­di­teľ­ne­nie vo filme za­pla­tilo 5 mi­li­ó­nov čes­kých ko­rún. Je to to­tiž tá naj­lep­šia re­klama
zdroj: The Prague Reporter
  • Praha je mi­lo­vaná re­ži­sérmi áč­ko­vých fil­mov. Na­po­sledy sa na jej úze­mie vy­brali tvor­co­via chys­ta­ného Spi­der-Mana
  • Mesto si za zvi­di­teľ­ne­nie vo filme za­pla­tilo 5 mi­li­ó­nov čes­kých ko­rún. Je to to­tiž tá naj­lep­šia re­klama

Sto­ve­žatá Praha pri­ťa­ho­vala fil­má­rov už od ne­pa­mäti. Svoje fil­mové vy­ba­ve­nie a ku­lisy tu po­sta­vilo v prie­behu ro­kov množ­stvo fil­mo­vých štá­bov. Veľmi známa je na­prí­klad celá úvodná scéna z le­gen­dár­neho filmu Mis­sion Im­pos­sible, ktorý vy­stre­lil Toma Cru­isa me­dzi tie naj­väč­šie hviezdy fil­mo­vého neba. Praha jed­no­du­cho za­hra­ničné pro­duk­cie pri­ťa­ho­vala ako mag­net. Dô­vo­dom je prav­de­po­dobne jej his­to­rický vzhľad, ktorý po­sky­to­val do­ko­nalé ku­lisy.

Praha sa stala na dva týždne hviezd­nym mes­tom

Naj­nov­šie sa sem vy­brali fil­mári z Ame­riky, aby tu na­to­čili časť naj­nov­šieho filmu o pa­vú­čom mu­žovi. Film sa do­stane na strie­borné plátna na bu­dúci rok. Spi­der-Man: Far From Home sa ok­rem Prahy na­tá­čal aj v meste Li­be­rec. Obe mestá však zís­kali iné vý­hody. V Li­berci bolo kom­pletne pre­bu­do­vané ná­mes­tie Dr. Ed­varda Be­neše. Sa­motné mesto vo filme spo­me­nuté ne­bude, jeho ku­lisy to­tiž pred­sta­vo­vali Prahu. Mesto do­stalo od fil­má­rov mi­lión ko­rún a fil­mári za­pla­tili aj opravu Ne­ptu­novy kašny.

Praha na to šla úplne z inej strany a cie­lene za­pla­tila re­kordnú sumu 5 mi­li­ó­nov čes­kých ko­rún, aby bolo mesto čo naj­lep­šie vi­dieť. Táto suma bola vy­pla­tená z Na­dač­ního fondu Praha, ktorý pod­po­ruje zvi­di­teľ­ňo­va­nie mesta. Po­čas dvoj­týž­dňo­vého na­krú­ca­nia mi­nul fil­mový štáb pri­bližne štvrť mi­li­óna čes­kých ko­rún. V meste bolo možné zhliad­nuť hviezd­nych her­cov vrá­tane hlav­ného hr­dinu Toma Hol­landa, ktorý sa pre­vte­lil do kože pa­vú­čieho muža už po štvr­tý­krát.

„Je fan­tas­tické, že sa o na­tá­ča­nie v Prahe zau­jí­majú pro­duk­cie ta­kých kva­lít, ako je Spi­der-man a že do Prahy umiest­nili časť prí­behu. Praha má vo filme dô­le­žitú úlohu a film, ktorý sa bude dis­tri­bu­ovať do ce­lého sveta ju od­pre­zen­tuje lep­šie ako väč­šina mar­ke­tin­go­vých kam­paní,“ po­ve­dala Eliška Kap­licky Fuch­sová zo správ­nej rady Na­dač­ního fondu Praha. Je to vô­bec naj­vyšší prís­pe­vok, aký po­dobný pro­jekt do­stal.

Scéna, ktorá bola na­to­čená v Prahe sa odo­hrá­vala pre­važne na Kar­lo­vom Moste. Nech bude film aký­koľ­vek, je isté, že spraví sto­ve­ža­tej Prahe po­riadnu re­klamu na ce­lom svete. Nie je vlastne vô­bec čudné, že je Praha taká ob­ľú­bená, keď má ten naj­lepší mar­ke­ting v áč­ko­vých tr­há­koch.

zdroj: czechc­runch.cz

Pridať komentár (0)