Pravda o Elo­novi Mus­kovi: Je to jeho cesta či diaľ­nica

Simona Babicová / 20. januára 2015 / Zaujímavosti

Elon Musk patrí medzi naj­väč­ších ino­vá­to­rov, avšak to nezna­mená, že je aj per­fekt­ným CEO.

Musk je gene­rál­nym ria­di­te­ľom jeho hi-tech luxus­nej auto­mo­bilky Tesla Motors a tiež spo­loč­nosti pre odlet do ves­míru Spa­ceX. Nová správa den­níka The Wall Street Jour­nal pou­ka­zuje na Mus­kove vod­cov­ské schop­nosti ako aj na mož­nosti obratu v jeho spo­loč­nos­tiach.

Podľa správ bývalí zamest­nanci Tesly hovo­ria, že Mus­kova vízia a moti­vá­cia sú inšpi­ru­júce, ale môžu byť záro­veň vyčer­pá­va­júce.

Nie­ktorí mana­žéri opi­sujú Mus­kov štýl aj ako „Nikdy neho­vor NIE.“

Bývalý inži­nier Brett Fos­ter, momen­tálne zamest­na­nec Sam­sungu tvrdí, že:

Často som zápa­sil s jeho manie­rami, a som rád, že v Tesle už nepra­cu­jem.“

Ryan Popple, ktorý bol býva­lím Tesla CFO vraví, že to kam sa Tesla dostala je práve vďaka Mus­kovi. Bohu­žiaľ, jeho neus­tály per­fek­ci­oniz­mus robil prácu a tiež životy nie­kto­rých ľudí extrémne ťaž­kým, pre­tože museli doslova vyžeh­liť všetky tech­nické prob­lémy aby veci fun­go­vali.

Vicep­re­zi­dent pre styk s verej­nos­ťou Ricardo Reyes vraví, že Musk je veľmi náročný. A to nie je ten správny vie­tor do pla­chiet ľudí. Je to posla­nie ria­de­nia. Je to nepretr­žitá aktivita.Hovorieval, že chcel, aby pre neho pra­co­vali ľudia zo špe­ciál­nych jed­no­tiek a nie nor­málni oby­čajní ľudia.

Bývalí ale aj súčasní mana­žéri Tesla Motors vzá­jomne tvr­dia: „Iba zopár ľudí si dovolí s Mus­kom verejne nesú­hla­siť“. „Tí, ktorí nie sú zvy­čajne na jeho strane sa vo firme dlho neoh­rejú.“

V posled­ných rokoch odišlo z firmy veľké množ­stvo ľudí, najmä z vede­nia a mana­žér­skych pozí­cií. Minulé leto Tesla pre­pus­tila dvoch mana­žé­rov vede­nia urče­ných pre Európu a Áziu. Bývalý vicep­re­zi­dent Apple George Blan­kens­hip odišiel v roku 2013. V roku 2012 odišiel zo spo­loč­nosti hlavný inži­nier Peter Rawli­son a spolu s nim aj Nick Sam­pson inži­nier a vedúci vozi­diel.

Musk stále nena­šiel kľúč k úspe­chu Tesly. Šéfo­via dizajnu a tech­no­ló­gií sú v spo­loč­nosti už viac ako 5 rokov, ale ani jeden z nich nie je pova­žo­vaný za Mus­kovho nástupcu. Zdroje tvr­dia, že Musk hľadá, ale aj nehľadá svojho nástupcu už roky, ale žiaľ bez úspe­chu. Ľudia veria, že zotrvá vo svo­jej top pozí­cií ešte mini­málne ďal­šie 4 až 5 rokov.

Avšak čo príde potom, vie len sám Musk.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)