Prav­da o Elo­no­vi Mus­ko­vi: Je to jeho ces­ta či diaľ­ni­ca

Simona Babicová / 20. januára 2015 / Zaujímavosti

Elon Musk pat­rí medzi naj­väč­ších ino­vá­to­rov, avšak to nezna­me­ná, že je aj per­fekt­ným CEO.

Musk je gene­rál­nym ria­di­te­ľom jeho hi-tech luxus­nej auto­mo­bil­ky Tes­la Motors a tiež spo­loč­nos­ti pre odlet do ves­mí­ru Spa­ceX. Nová sprá­va den­ní­ka The Wall Stre­et Jour­nal pou­ka­zu­je na Mus­ko­ve vod­cov­ské schop­nos­ti ako aj na mož­nos­ti obra­tu v jeho spo­loč­nos­tiach.

Pod­ľa správ býva­lí zamest­nan­ci Tes­ly hovo­ria, že Mus­ko­va vízia a moti­vá­cia sú inšpi­ru­jú­ce, ale môžu byť záro­veň vyčer­pá­va­jú­ce.

Nie­kto­rí mana­žé­ri opi­su­jú Mus­kov štýl aj ako „Nikdy neho­vor NIE.“

Býva­lý inži­nier Brett Fos­ter, momen­tál­ne zamest­na­nec Sam­sun­gu tvr­dí, že:

Čas­to som zápa­sil s jeho manie­ra­mi, a som rád, že v Tes­le už nepra­cu­jem.“

Ryan Popp­le, kto­rý bol býva­lím Tes­la CFO vra­ví, že to kam sa Tes­la dosta­la je prá­ve vďa­ka Mus­ko­vi. Bohu­žiaľ, jeho neus­tá­ly per­fek­ci­oniz­mus robil prá­cu a tiež živo­ty nie­kto­rých ľudí extrém­ne ťaž­kým, pre­to­že muse­li doslo­va vyžeh­liť všet­ky tech­nic­ké prob­lé­my aby veci fun­go­va­li.

Vicep­re­zi­dent pre styk s verej­nos­ťou Ricar­do Rey­es vra­ví, že Musk je veľ­mi nároč­ný. A to nie je ten správ­ny vie­tor do pla­chiet ľudí. Je to posla­nie ria­de­nia. Je to nepretr­ži­tá aktivita.Hovorieval, že chcel, aby pre neho pra­co­va­li ľudia zo špe­ciál­nych jed­no­tiek a nie nor­mál­ni oby­čaj­ní ľudia.

Býva­lí ale aj súčas­ní mana­žé­ri Tes­la Motors vzá­jom­ne tvr­dia: „Iba zopár ľudí si dovo­lí s Mus­kom verej­ne nesú­hla­siť“. „Tí, kto­rí nie sú zvy­čaj­ne na jeho stra­ne sa vo fir­me dlho neoh­re­jú.“

V posled­ných rokoch odiš­lo z fir­my veľ­ké množ­stvo ľudí, naj­mä z vede­nia a mana­žér­skych pozí­cií. Minu­lé leto Tes­la pre­pus­ti­la dvoch mana­žé­rov vede­nia urče­ných pre Euró­pu a Áziu. Býva­lý vicep­re­zi­dent App­le Geor­ge Blan­kens­hip odišiel v roku 2013. V roku 2012 odišiel zo spo­loč­nos­ti hlav­ný inži­nier Peter Rawli­son a spo­lu s nim aj Nick Sam­pson inži­nier a vedú­ci vozi­diel.

Musk stá­le nena­šiel kľúč k úspe­chu Tes­ly. Šéfo­via dizaj­nu a tech­no­ló­gií sú v spo­loč­nos­ti už viac ako 5 rokov, ale ani jeden z nich nie je pova­žo­va­ný za Mus­kov­ho nástup­cu. Zdro­je tvr­dia, že Musk hľa­dá, ale aj nehľa­dá svoj­ho nástup­cu už roky, ale žiaľ bez úspe­chu. Ľudia veria, že zotr­vá vo svo­jej top pozí­cií ešte mini­mál­ne ďal­šie 4 až 5 rokov.

Avšak čo prí­de potom, vie len sám Musk.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)