Po pre­čí­taní týchto 7 kníh budeš vyni­kať v pre­zen­to­vaní

Martina Ditrichová / 22. októbra 2016 / Business

Schop­nosť zau­jať a pri­pra­viť pútavú pre­zen­tá­ciu, na ktorú ľudia len tak neza­budnú, je v biz­nise roz­ho­du­júca. Môžeš mať skvelý nápad, ale ak ho inves­to­rom ponúk­neš hanb­livo a poti­chu, zapad­neš v prie­mere.

Nie­kto sa s pre­zen­tač­nými schop­nos­ťami už narodí. Postaví sa pred cudzích ľudí a seba­ve­domo pred­ve­die, čo si pri­pra­vil alebo len impro­vi­zuje a aj tak to vypáli na výbornú. Čo ale my ostatní, kto­rých ochromí tréma a bez pozná­mok by si nespo­me­nuli ani na vlastné meno? My musíme tré­no­vať. Nie je to ale nič náročné, chce to len cvik.

Speak to win od Bry­ana Tra­cyho

Ako pre­sved­čivo pre­zen­to­vať v akej­koľ­vek situ­ácii? Táto menej známa kniha od sve­to­zná­meho autora, pod­ni­ka­teľa a moti­vá­tora Bry­ana Tra­cyho ťa pre­ve­die pod­sta­tou pre­daja, biz­nis reč­níc­tvom a osob­ným roz­vo­jom. Náj­deš v nej uži­točné tipy a rady, čo sa týka verej­ných pre­ja­vov, biz­nisu a života ako takého.

51bgav0mgl

foto: amazon.com

Citát z knihy: „Stať sa vyni­ka­jú­cim reč­ní­kom vám pomôže v kaž­dej časti vašej kari­éry. Ale je tu ešte dôle­ži­tejší dôvod, prečo sa naučiť pri­ho­vá­rať pub­liku. Psy­cho­ló­go­via tvr­dia, že úro­veň seba­úcty do znač­nej miery určuje kva­litu vášho vnú­tor­ného a von­kaj­šieho života. Čím lepší a pre­sved­či­vejší je váš pre­jav, tým viac sa páčite sami sebe. A čím rad­šej máte sami seba, tým ste zdravší, šťast­nejší a pozi­tív­nej­šie nala­dení.

Reso­nate od Nancy Duarte

Pre­zen­tuj vizu­álne prí­behy, ktoré pohnú pub­li­kom. Táto kniha vysvet­ľuje, ako vytvo­riť ohro­mu­júcu a zapa­mä­ta­teľnú pre­zen­tá­ciu na základe roz­prá­va­nia prí­behu. Ako spo­jiť infor­má­cie z pre­zen­tá­cie s nie­čím ucho­pi­teľ­ným, čo vytvorí emó­ciu a vryje sa do pamäti.

resonate

foto: duarte.com

Citát z knihy: „Dostať myš­lienku od jej vzniku až k pri­ja­tiu je ťažké, ale je to boj, ktorý sa dá vyhrať jed­nou skve­lou pre­zen­tá­ciou. Pre­zen­tá­cie sú silne pre­sved­čivý nástroj, a keď sú zaoba­lené do prí­behu, máte neza­sta­vi­teľnú zbraň. Štruk­túra prí­be­hov bola pou­žitá už stov­kami gene­rá­cii a dodnes teší všetky kul­túry.

5 Lan­gu­ages of App­re­cia­tion in the Workp­lace od Garyho Chap­mana a Paula Whi­tea

Roz­ví­ja­nie orga­ni­zá­cii cez povzbu­dzo­va­nie ľudí Autori s touto kni­hou pri­chá­dzajú po veľ­kom best­sel­leri “The five lan­gu­ages of Love”. Ponúka uži­točný sys­tém, ako zlep­šiť spo­loč­nosť pro­stred­níc­tvom skva­lit­ne­nia vzťahu s jed­not­liv­cami. Tak­tiež pomáha vytvá­rať pre­zen­tá­cie, ktoré k tomu neod­de­li­teľne pat­ria určené. Zame­riava sa na pub­li­kum s rôz­nymi emoč­ným nasta­ve­ním.

8d609bde331e057f92557b2b55288e6d

foto: pinterest.com

Citát z knihy: „Každá osoba má pri­márny a sekun­dárny jazyk pre odce­ne­nie. Náš pri­márny komu­ni­kuje nám ide viac pod kožu ako ostat­ným. Hoci berieme v úvahu odce­ne­nie v pia­tich jazy­koch, nebu­deme sa cítiť dosta­točne posil­nený, ak to je komu­ni­ko­vané v našom pri­már­nom.”

Visual Disp­lay of Quan­ti­ta­tive Infor­ma­tion od Edwarda R. Tuf­tea

Aby si nebol skla­maný, nie je to ten typ knihy, od kto­rej sa nedo­ká­žeš odtr­hnúť. Je to viac-menej učeb­nica, prí­ručka. Ale uži­točná. Pre­zen­téri stále radia, aby si pre­zen­tá­ciu robill viac vizu­álnu a ľahko pocho­pi­teľnú. Ale ako?

17744

foto: goodreads.com

Citát z knihy: „Slová a obrázky pat­ria k sebe. Pub­li­kum potre­buje niečo, čo spre­vá­dza slová. Tak­mer vždy je uži­točné napí­sať malú správu a k nej vysvet­liť zvy­šok, ozna­čo­vať hod­noty a dôle­žité dáta, nie­kedy vlo­žiť tabuľky na samotnú gra­fiku, integ­ro­vať titulky a legendu. Je dobré, keď oko nemusí behať tam a späť, medzi tex­to­vým mate­riá­lom a gra­fi­kou.

Pre­zen­ta­tion zen od Garra Rey­noldsa, pred­slov Guy Kawa­saki

Ťažko pove­dať nakoľko “zen” táto kniha je. Kaž­do­pádne ti ale pomôže pri­pra­viť tú naj­lep­šiu pre­zen­tá­ciu, ktorá osloví divá­kov na via­ce­rých úrov­niach. Jeho fukčný model hovorí, že pre­zen­tá­cia by mala ape­lo­vať na 6 zmys­lov, a to- kon­štruk­cia, prí­beh, sym­fó­nia, empa­tia, hra a význam. A zba­víš sa aj závis­losti na Power­Po­inte.

51eudoxd25l

foto: amazon.com

Citát z knihy: „Je ťaž­šie spra­co­vá­vať infor­má­cie, ak pri­chá­dzajú aj v slov­nej aj v písom­nej forme súčasne. Vzhľa­dom k tomu, že ľudia nemôžu čítať a počú­vať pozorne naraz, je potrebné sa vyva­ro­vať disp­leja napl­ne­ného veľ­kým množ­stvom textu. Na dru­hej strane, mul­ti­mé­diá, ktoré zobra­zujú vizu­álne infor­má­cie, vrá­tane vizu­ali­zá­cií kvan­ti­ta­tív­nych infor­má­cií, môžu byť spra­co­vané aj počas počú­va­nia nie­koho, kto hovorí o vizu­ál­nom obsahu.”

Death by Mee­ting od Pat­ricka Len­ci­oni

O rie­šení tých naj­ťaž­ších prob­lé­mov v biz­nise. Kniha nie je v prvom rade o pre­zen­tá­ciách, ale do zoznamu sa nám hodí. Na fik­tív­nych situ­áciách vysvet­ľuje, prečo nie­ktoré stret­nu­tia zme­nia svet a nie­ktoré nás unu­dia na smrť.

9781593974497

foto: audiobooks.com

Citát z knihy: „Ak nená­vi­díme mítingy, môžeme byť schopní robiť správne roz­hod­nu­tia a úspešne viesť náš pod­nik? Nemys­lím si. Neexis­tuje proste žiadna náh­rada za dobrú schôdzku — dyna­mickú, váš­nivú a anga­žo­vanú — pokiaľ ide o extra­ho­va­nie kolek­tív­nej múd­rosti tímu. Kru­tou prav­dou je, že zlé stret­nu­tie tak­mer vždy vedie k zlým roz­hod­nu­tiam, čo je naj­lepší recept, ako byť prie­merný.”

Con­fes­si­ons of a Pub­lic Spe­a­ker od Scotta Ber­kuna

Okrem poskyt­nu­tia cen­ných osob­ných postre­hov čita­te­ľom, pre­zen­tá­cii a zna­lostí o biz­nise vše­obecne, táto kniha stojí za pre­čí­ta­nie už len preto, lebo je tak ohromne vtipná.

411zzqz8qol-_sx319_bo1204203200_

foto: amazon.com

Citát z knihy: ‚Ak povieš ľuďom, že si verejný reč­ník, budú pred­po­kla­dať jednu z troch zlých vecí: 1) Si moti­vačný reč­ník, ktorý nosí zlé obleky, prí­liš sa potíš a sní­vaš o Tonym Rob­bin­so­novi, 2) Si kňa­zom v sekte a čoskoro sa ich budeš sna­žiť pri­viesť do svojho nábo­žen­stva; 3) Si slo­bodný, neza­mest­naný a žiješ v dodávke dole pri rieke.”

zdroj: inc.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: blogs.close.io

Pridať komentár (0)