Pre­čo je dnes toľ­ko mla­dých Slo­vá­kov pre­sved­če­ných o vlast­nej výni­moč­nos­ti?

Martin Bohunický / 14. decembra 2016 / Zo Slovenska

Napriek tomu, že mám túto kra­ji­nu a ľudí v nej rád, naj­mä vo väč­ších mes­tách si na mla­dých Slo­vá­koch vší­mam jed­né­ho nepek­né­ho spo­loč­né­ho meno­va­te­ľa — kaž­dý jed­not­li­vec je pre­sved­če­ný o vlast­nej výni­moč­nos­ti.

V zása­de to prob­lém nie je — aspoň nie pre ľudí oko­lo dané­ho člo­ve­ka. Aby to bolo jed­no­duch­šie, volaj­me ho Jan­ko. Jan­ko je pre­sved­če­ný, že je výni­moč­ný a čaká na to, ako to svet obja­ví. Ako­náh­le to obja­ví, jeho život nabe­rie grá­dy a bude pánom sve­ta. Je to len otáz­ka času. Ale to sa nikdy nesta­ne. Pre­to­že Jan­ko výni­moč­ný nie je. Tak, ako nie je výni­moč­ný nikto z jeho oko­lia. Hoci si to mno­hí z nich o sebe mys­lia.

Čím to je, že sme sa dosta­li do sta­vu, kedy sú mys­le mla­dých ľudí tak­to nasta­ve­né? Naši dedo­via a bab­ky živo­ri­li, bojo­va­li o kaž­dý kúsok chle­ba, váži­li si jed­lo. Môj dedo pra­vi­del­ne mimo prá­ce zbie­ral papier, len aby svo­jim deťom doprial nie­čo dob­ré pod zub. Naši sta­rí rodi­čia pre­to hovo­ri­li našim rodi­čom, aby tvrdo pra­co­va­li, aby zvý­ši­li život­nú úro­veň. Aby nemu­se­li zaží­vať to, čo pre­ží­va­jú oni. Áno, na Slo­ven­sku sa dalo žiť, ale slo­vá ako bie­da a chu­do­ba boli ove­ľa čas­tej­šie sklo­ňo­va­né.

385671_299723973441503_1306105139_n_zpsed944b84

foto: FB — Slo­ven­sko na his­to­ric­kých foto­gra­fiách

A tak naši rodi­čia zača­li pra­co­vať vo fab­ri­kách, vo fir­mách, tvrdo dre­li osem hodín den­ne pre­to, aby Slo­ven­sko eko­no­mic­ky pros­pe­ro­va­lo. A to sa poda­ri­lo. Hoci môž­me bás­niť o zápa­de a pred­sta­vo­vať si zelen­šiu trá­vu, fak­tom je, že na Slo­ven­sku má väč­ši­na ľudí dosta­toč­né pod­mien­ky pre pek­ný a dôs­toj­ný život. Naši rodi­čia nám teda pri­pra­vi­li kra­ji­nu, kde máme mili­ón mož­nos­tí a môž­me robiť, čo nás baví. Ale­bo sa o to pokú­siť.

My totiž chce­me pres­ne to isté, čo naši rodi­čia. Až na jeden pod­stat­ný roz­diel. Kým naši rodi­čia to robi­li pre iných, my to chce­me robiť pre seba. Tiež chce­me pros­pe­ri­tu, no takým spô­so­bom, aby nás to aj napĺňa­lo.

Naša gene­rá­cia je plná opti­miz­mu. Všet­ci verí­me, že prá­ve my to doká­že­me. Aj Jan­ko. Jan­ko má pred­sta­vu, že on sa naro­dil s nie­čím, čo iní nema­jú a on to všet­kým uká­že. Prob­lém je, že prav­de­po­dob­ne nie. A prá­ve to, že sa mu to neda­rí, ho dohá­ňa k dep­re­sii a krí­ze. Dup­lom pre­to, že jeho roves­ní­ci, kto­rí sú v sku­toč­nos­ti v úpl­ne rov­na­kej pozí­cii ako on, sa na sociál­nych sie­ťach pre­zen­tu­jú úpl­ne inak. To je hlav­ný dôvod, pre­čo sa mno­hí mla­dí vše­obec­ne trá­pia a nie sú šťast­ní.

elite-daily-men-annoying-798x400

foto: elitedaily.com

Všet­ci sme vlast­ne totiž, snáď sa neura­zíš, oby­čaj­ní ľudia. Väč­ši­na z nás prav­de­po­dob­ne nikdy nebu­de robiť iba to, čo nás naozaj baví. Väč­ši­na z nás sa po zalo­že­ní rodi­ny bude musieť zmie­riť s tým, že v tej kan­ce­lá­rii ich to síce až tak neba­ví, no tre­ba nakŕ­miť rodi­nu.

A hoci si pred­sta­vu­je­me život ako lúku, dvo­j­itú dúhu, jed­no­rož­cov a tri slnieč­ka, prav­da je troš­ku inde. Život je tvr­dý, pri­ná­ša výzvy, trá­pe­nia a prob­lé­my budú jeho več­nou súčas­ťou. A naša kari­é­ra sa nepo­sta­ví sama z náš­ho poci­tu výni­moč­nos­ti. Neprí­de nikto, kto by tú výni­moč­nosť v tebe obja­vil a auto­ma­tic­ky ťa dosa­dil na trón. Skve­lá kari­é­ra, tak ako kedy­si, tak aj dnes vyža­du­je pot, dri­nu a slzy — žiad­ne dúhy a jed­no­rož­ce, ale mili­ón prob­lé­mov a kom­pli­ko­va­ných ľudí oko­lo teba.

Pre­staň sa vní­mať ako nie­čo viac a uve­dom si, že si len jeden zo sto­ti­síc mla­dých ľudí, kto­rí majú celý život pred sebou. Ak chceš byť naozaj výni­moč­ný, chce to roky tvr­dej dri­ny. A prá­ve tým­to sme­rom by sa mali tvo­je ambí­cie a mys­le­nie ube­rať.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)