Prečo mladej generácii spôsobuje práca zvýšené riziko psychických problémov?

Richard Vitkovský / 10. augusta 2018 / Lifehacking

zdroj: flickr
  • Ho­vorí sa im mi­le­niáli. Všetko ve­dia a všade boli. Se­ba­ve­do­mia majú na roz­dá­va­nie. Teda as­poň na­vo­nok
  • Vo vnútri pod ochran­nou škru­pi­nou sa však skrý­vajú po­chyb­nosti a strach
  • Mladá ge­ne­rá­cia ma to­tiž zvý­šený sklon k psy­chic­kým prob­lé­mom

Se­ba­ve­domí, mladí a drzí. Takto zvyk­neme cha­rak­te­ri­zo­vať takz­va­ných mi­le­niá­lov, ľudí, ktorí sa na­ro­dili po roku 1980. Na prvý po­hľad je pre nich svet gom­bička. Ich motto je ži tu a te­raz. Na bu­dúc­nosť moc ne­po­ze­rajú. Sku­toč­nosť je však prav­de­po­dobne úplne iná. ich Vo vnútri za ští­tom se­ba­ve­do­mia sa na­chá­dza množ­stvo po­chyb­ností a stra­chu. Mi­le­niáli to­tiž tr­pia psi­chyc­kými prob­lé­mami viac ako kto­rá­koľ­vek ge­ne­rá­cia pred nimi.

Ako je to možné je­den z pia­tich mi­le­niá­lov má ná­beh na dep­re­siu? Sú mi­le­niáli psy­chicky slabší alebo je prí­čina nie­kde inde? Na túto otázku môže exis­to­vať via­cero od­po­vedí. Dve tre­tiny mla­dých ľudí, ktorí tr­pia dep­re­siou pri­znalo, že aj na­priek tomu po­kra­čujú v pra­cov­nom pro­cese. Poďme sa te­raz po­zrieť na možné dô­vody, ktoré pris­pie­vajú ku vzniku týchto ťaž­kostí. Tých dô­vo­dov môže byť via­cero. Veľkú vinu má di­gi­ta­li­zá­cia a sle­do­va­nie cu­dzích ži­vo­tov.

Hlavné prí­činy sú dve

Pev­nou sú­čas­ťou kaž­dého mla­dého člo­veka je to­tiž mo­bilný te­le­fón. Sle­do­va­nie so­ciál­nych sietí a pro­fi­lov pria­te­ľov je kaž­do­den­nou ak­ti­vi­tou. Mladý člo­vek môže ná­sledne zís­kať po­cit, že jeho ži­vot je v po­rov­naní s jeho pria­teľmi me­nej na­pl­nený. Dl­ho­dobé po­chyb­nosti sa pre­ja­via na fy­zic­kom tele v po­dobe prob­lé­mov. Každý sa to­tiž na so­ciál­nej sieti uka­zuje v dob­rom svetle. Jed­no­du­cho po­ve­dané, ni­kto nemá prob­lémy a všetko pô­sobí ide­álne.

Dru­hým prob­lé­mom je sa­motná spo­loč­nosť, ktorá po­sta­vila pe­niaze nad člo­veka. Vy­zerá to tak, že člo­vek dnes nemá tak­mer žiadnu cenu a pe­niaze sú dô­le­ži­tej­šie ako všetko na svete. Pre pe­niaze je nutné obe­to­vať ro­dinu a svoje zdra­vie. Toto pred­sta­vuje ob­rov­ský vnú­torný tlak. Mladí majú po­cit, že mu­sia byť ešte lepší ako os­tatní. V sku­toč­nosti je však pre túto ge­ne­rá­ciu dô­le­ži­tejší voľný čas. Preto vzniká po­cit vnú­tor­nej ne­is­toty, ktorý pri dl­ho­do­bom vplyve na telo jed­no­du­cho uš­kodí.

Je vše­obecne známe, že mladí ľu­dia rad­šej upred­nost­nia voľný čas pre seba a ro­dinu, než vyšší plat. Rie­še­ním by mohla byť kom­pletná zmena pra­cov­nej kul­túry tak, aby bola pris­pô­so­bená oča­ká­va­niam bu­dú­cich ge­ne­rá­cií. Pri týchto opat­re­niach by sa prav­de­po­dobne ra­pídne zní­žil po­čet mla­dých ľudí s psy­chic­kými cho­ro­bami.

zdroj: for­bes.com

Pridať komentár (0)