Pre­čo sú naj­pro­duk­tív­nej­ší a najús­peš­nej­ší ľudia mini­ma­lis­ti?

Henrieta Balázsová / 19. apríla 2017 / Lifehacking

V dneš­nej dobe je naozaj jed­no­du­ché nechať sa stiah­nuť nadol nezmy­sel­ným roz­ho­do­va­ním sa o veciach, na kto­rých vlast­ne ani vôbec nezá­le­ží. Veľa­krát tiež strá­ca­me čas pre­mýš­ľa­ním nad veca­mi, kto­ré sú úpl­ne povr­ch­né. Inšpi­ruj sa pre­to ľuď­mi, kto­rí toho v živo­te dosiah­li naozaj veľa, a to prá­ve vďa­ka tomu, že k samot­né­mu živo­tu toho veľa nepot­re­bu­jú. Sú totiž mini­ma­lis­ti.

Mini­ma­liz­mus redu­ku­je „úna­vu z roz­ho­do­va­nia“

Mark Zuc­ker­berg, Richard Bran­son, či legen­dár­ny Ste­ve Jobs. Iste vieš, čo majú títo ľudia spo­loč­né. Všet­ci majú vo svo­jom šat­ní­ku mini­mum vecí základ­ných stri­hov a farieb, tak­mer kaž­dý deň pra­co­va­li na rov­na­kom mies­te a pes­tros­ťou nehý­ri ani ich jedál­ni­ček.

Samoz­rej­me, nej­de o to, že na by nema­li čas ale­bo penia­ze na nákup tých najex­tra­va­gan­tnej­ších mód­nych výstrel­kov a naj­lu­xus­nej­ších jedál. Ide o to, že to tak nech­cú.

Tým, že sa zba­vi­li kaž­do­den­né­ho roz­ho­do­va­nia sa o tom, čo na seba, odkiaľ pra­co­vať a čo jesť, ušet­ri­li obrov­ské množ­stvo ener­gie, kto­rú moh­li inves­to­vať do pod­stat­ne dôle­ži­tej­ších vecí.

Mož­no si sa už nie­ke­dy stre­tol s tou­to fot­kou, kto­rú Mark Zuc­ker­berg zve­rej­nil na svo­jom Face­bo­oku:

Zdroj: facebook.com

Pre nie­ko­ho nezdra­vá stried­mosť, pre iné­ho oslo­bo­dzu­jú­ci život­ný štýl. Samot­ný Mark Zuc­ker­berg sa k svoj­mu mini­ma­liz­mu vyjad­ril nasle­dov­ne:

Chcel som si vyčis­tiť svoj život do takej mie­ry, aby som den­ne musel robiť čo naj­me­nej roz­hod­nu­tí. Keď vyna­kla­dám svo­ju ener­giu na pre­mýš­ľa­nie o veciach, kto­ré vôbec nie sú dôle­ži­té, mám pocit, že svo­ju prá­cu nero­bím dob­re.“

Mark so svo­jou man­žel­kou Chu tiež veľa­krát zdô­raz­ňu­je, aké dôle­ži­té je ušet­riť ener­giu pri roz­ho­do­va­ní sa o mate­riál­nych veciach a inves­to­vať ju tam, kde sa sta­ne naozaj uži­toč­nou.

Sta­ra­ním sa o menej vecí toho dosiah­neš viac

Sta­rať sa o nedô­le­ži­té veci menej ti pri­ne­sie viac slo­bo­dy, ener­gie a rados­ti zo živo­ta. Samoz­rej­me, nezna­me­ná to, že by si mal začať všet­ko zaned­bá­vať. Cie­ľom je nájsť zla­tú stred­nú ces­tu, kto­rá ťa oslo­bo­dí, no nebu­de ťa obme­dzo­vať a vo všet­kom ti bude vyho­vo­vať.

Ako hovo­rí Mark Man­son, autor via­ce­rých best­sel­le­rov o mini­ma­liz­me:

Nesta­rať sa nezna­me­ná byť ľahos­taj­ný. Zna­me­ná to cítiť sa dob­re pre­to, že ste odliš­ní.“

Skús teda výraz­ne obme­dziť čas, počas kto­ré­ho pre­mýš­ľaš nad nedô­le­ži­tý­mi veca­mi ako čo na seba, čo zjesť, ale­bo čo si o tebe mys­lia dru­hí ľudia. Budeš prí­jem­ne prek­va­pe­ný, koľ­ko ener­gie ti zra­zu osta­ne na veci, na kto­rých naozaj zále­ží.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)