Prečo sú na nie­kto­rých lie­tad­lách krídla na konci ohnuté?

Martina Ditrichová / 22. októbra 2016 / Tech a inovácie

Pri­ná­šame ti jed­no­du­ché vysvet­le­nie tejto aero­dy­na­mic­kej záhady.

Poze­ral si sa nie­kedy v lie­tadle z okna a roz­mýš­ľal, prečo sú na nie­kto­rých krídla na konci zakri­vené? Zau­jí­malo ťa, na čo vlastne tieto „krídielka“(winglets- v slo­ven­čine na to špe­ciálny výraz nemáme) slú­žia? Pri­ná­šame ti vysvet­le­nie.

Zahnu­tie pomáha zní­žiť odpor vzdu­chu a záro­veň lie­tadlo nad­náša,“ vysvet­ľuje Robert Gregg, vedúci odde­le­nia aero­dy­na­miky Boeingu. To nám lai­kom ale veľa nevys­vetlí.

bi_graphics_boeing-winglets

foto: businessinsider.com

Win­glety pomá­hajú kríd­lam fun­go­vať efek­tív­nej­šie, čo zna­mená, že potre­bujú menej ener­gie z moto­rov. Výsled­kom je niž­šia spot­reba paliva, niž­šie emi­sie oxidu uhli­či­tého, a tým pádom cel­kovo niž­šie náklady. Napo­má­hajú zmier­niť účinky “indu­ko­va­ného odporu”. V prí­pade, že lie­tadlo letí, tlak vzdu­chu v hor­nej časti krídla je nižší ako tlak vzdu­chu pod kríd­lom. V blíz­kosti kon­cov krí­del, vysoký tlak vzdu­chu pod kríd­lom naráža na menej tla­kové oblasti nad kríd­lom, čo má za násle­dok tvorbu vírov. Tieto prú­dia v troj­roz­mer­ným spô­so­bom nad kríd­lami. Nie­len ťahajú vzduch nahor a cez krídla, ale aj ho posie­lajú späť. Tento tretí kom­po­nent je indu­ko­vaný odpor.

So zakri­ve­ním krí­diel na konci je lie­tadlo schopné osla­biť silu víru na kon­coch krí­del a, čo je dôle­ži­tej­šie, zní­žiť na indu­ko­vaný odpor na celom krídle.

Tento prob­lém by sa dal vyrie­šiť aj pre­dĺže­ním krí­del, lebo čím dlh­šie krídlo, tým menší odpor. To ale nie je naje­fek­tív­nej­šie. Nie­ktoré lie­tadlá slú­žiace na vnút­ro­štátne lety sú men­šie a zby­točne dlhé krídla by pre­ká­žali. Nie­ktoré ich naopak nepot­re­bujú. 777 je tak obrov­ská a pris­pô­so­bená na medzi­ná­rodné ter­mi­nály pre obrie trys­káče.

k63367-08

foto: businessinsider.com

S win­gletmi.

boeing_767-316-er_lan_airlines_an1667933

foto: wikipedia.com

Boeing vyhlá­sil, že zakri­ve­nie na jeho 757 a 767 môže zní­žiť spot­rebu paliva o 5% a emi­sie CO2 o až do 5% . Aero­linka nain­šta­lo­vala toto vylep­še­nie na 58 svo­jich Boein­gov a oča­káva sa, že to ušetrí až 500 000 galó­nov paliva ročne.

Win­glets boli vynáj­dené Richar­dom Whit­com­bom v NASA výskum­nom cen­tre v roku 1976. Odvtedy im výrob­co­via lie­ta­diel venujú značnú pozor­nosť a sna­žia sa ich neus­tále vylep­šo­vať, čo sa týka dizajnu aj efek­tív­nosti.

zdroj: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: cargofacts.com

Pridať komentár (0)