Pre­čo Tes­la nikdy nedo­siah­ne úspech fir­my App­le?

Richard Vitkovský / 11. mája 2017 / Business

zdroj: youtube.com

App­le pat­rí medzi top spo­loč­nos­ti na sve­te. Tes­la má tak­tiež pek­ne našliap­nu­té, ale sta­čí to na to, aby sa zara­di­la bok po boku fir­my Ste­va Job­sa? Aj napriek tomu, že fir­ma sa dostá­va do pove­do­mia veľ­mi poma­ly, sku­pi­na ana­ly­ti­kov si mys­lí, že úspech Elo­na Mus­ka bude mini­mál­ne podob­ný, ak nie väč­ší. Zato kri­ti­ci to vidia úpl­ne opač­ne. Kto má teda prav­du?

Tes­la je pod­ľa sku­pi­ny ana­ly­ti­kov veľ­mi podob­ná fir­me App­le. Na čele oboch sto­ja ľudia, kto­rí vedia sní­vať vo veľ­kom. Či už to bol Ste­ve ale­bo Elon, oba­ja sú svo­jím spô­so­bom vizi­oná­ri. Ich pro­duk­ty sú nová­tor­ské a záro­veň dizaj­no­vý­mi skvos­ta­mi. Oča­ká­va sa teda, že Elon Musk bude v rám­ci mož­nos­tí akým­si duchov­ným nástup­com Ste­va.

Ana­ly­ti­ci ver­zus kri­ti­ci

Ana­ly­ti­ci však našli ešte ďal­šie podob­nos­ti, a to spo­je­nie hard­vé­ru a soft­vé­ru tak, aby fun­go­va­li úpl­ne doko­na­le ako jeden celok ako to býva pri IPho­ne.

Čo však ana­lý­za neb­ra­la do úva­hy sú prob­lé­my, s kto­rý­mi sa auto­mo­bi­lo­vá spo­loč­nosť pasu­je mno­hé roky. A to neschop­nosť zaro­biť penia­ze, spl­niť všet­ky cie­le a hlav­ne stá­le úzky trh pre oblasť elek­tric­kých vozi­diel. Kla­sic­ké moto­ro­vé vozid­lá tu budú ešte dlhú dobu. Naj­väč­ším roz­die­lom je, že App­le je orien­to­va­ná na maso­vý trh, ale Tes­la je výsost­ne auto­mo­bi­lo­vá spo­loč­nosť.

apple

zdroj foto­gra­fie: pexels.com

Prob­lé­mom je, že aj keď oba­ja líd­ri spo­loč­nos­tí mali a majú vízie, Elon je omno­ho ďalej. Kolo­ni­zá­cia Mar­su ale­bo záchra­na Zeme? Toto Ste­va vôbec nezau­jí­ma­lo. Jeho naj­väč­ším pria­ním bolo, aby jeho pro­duk­ty pou­ží­va­lo čo naj­viac ľudí na sve­te. Tu je vidieť roz­diel v cie­ľoch oboch firiem.

Ana­ly­ti­ci však tvr­dia, že aj napriek malé­mu trhu, výho­dou Tes­ly je náskok, kto­rý má v oblas­ti vývo­ja elek­tric­kých auto­mo­bi­lov opro­ti ostat­ným výrob­com. A to sa pre­ta­ví v rake­to­vý rast v prí­pa­de masív­ne­ho náras­tu elek­tro-auto­mo­bi­lov, kto­rý ostat­ní výrob­co­via áut nedo­beh­nú. Čo však nie je cel­kom prav­da.

elektro automobil

zdroj foto­gra­fie: pixabay.com

Kon­ku­ren­cia nikdy nespí

Výrob­co­via urči­te sle­du­jú vývoj v oblas­ti elek­tric­kých auto­mo­bi­lov, keď­že nie­kto­ré auto­mo­bi­lo­vé spo­loč­nos­ti do budúc­na chys­ta­jú mode­ly s elek­tric­kým poho­nom. Len vďa­ka malé­mu trhu sa nikam nepo­náh­ľa­jú. Je dosť mož­né, že auto­mo­bi­lo­vá kon­ku­ren­cia ako Gene­ral Motors ale­bo Ford využi­je Tes­lu ako pre­d­voj, kto­rý otvo­rí nové oblas­ti trhu, a potom ju pre­sko­čí svo­ji­mi pro­duk­ta­mi.

Tes­la je na roz­diel od fir­my App­le úpl­ne v inej pozí­cii a zame­ra­nia oboch firiem sú mar­gi­nál­ne odliš­né. Fir­me sa zatiaľ s elek­tro­mo­bil­mi neda­rí zaro­biť veľ­ké penia­ze aj napriek viac ako 90 % spo­koj­nos­ti všet­kých zákaz­ní­kov. Nezme­ní to ani fakt, že je naj­hod­not­nej­šou auto­mo­bil­kou v USA.

Pred­po­kla­dá sa, že ani chys­ta­ný Model 3 nepri­ne­sie zlep­še­nie, keď­že cie­ľom je vyro­biť auto pre masy za pomer­ne prí­ťaž­li­vú cenu s men­ším zis­kom než dote­raj­ším 20 % pri vyš­ších mode­loch. To čo vyro­bí fir­ma za rok, tj. 80 000 vozi­diel, doká­že pod­ľa kri­ti­kov jej kon­ku­ren­cia v podo­be For­du ale­bo Chrys­le­ru vyro­biť a pre­dať za jeden mesiac. Nech bude úspech fir­my aký­koľ­vek, v porov­na­ní s App­lom jej prven­stvo v oblas­ti výro­by „čis­té­ho auto­mo­bi­lu“ nikdy nikto nezo­be­rie.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)