Prečo zamest­nanci Apple nech­celi nikdy obe­do­vať vedľa Steva Jobsa?

Šandi / 2. júl 2014 / Tools a produktivita

Zakla­da­teľ Apple a bývalý CEO Steve Jobs, je známy ako maj­ster vyso­kého štan­dardu, resp. náro­koch v zmysle pro­duk­to­vého vývoja a jeho dizajnu. Jed­ným z hlav­ných atri­bú­tov, ako dosiah­nuť tieto astro­no­mické štan­dardy je v moti­vo­vaní zamest­nan­cov, aby pra­co­vali nesku­točne tvrdo a vedeli si osvo­jiť hod­noty, na kto­rých Steve tak veľmi bazí­ro­val.

David Black pra­co­val pre Apple skoro 12 rokov, ešte pred­tým ako sa roz­ho­dol odísť a zalo­žiť si vlastný star­tup. Počas obdo­bia keď pre Apple pra­co­val, zastá­val via­cero pozí­cii, jed­nou z nich bola — senior con­sul­ting engi­neer (java, webob­jects).

V súčas­nosti pra­cuje na ino­va­tív­nom dizajne pre tech kon­zul­tačku DB3 Inno­va­tion.

Podľa Blac­ko­vých slov, nepri­chá­dzal so Ste­vom prí­liš často do kon­taktu, no bol v jeho blíz­kosti dosta­točne dlho, aby videl jak Ste­vová osob­nosť dokáže ovplyv­ňo­vať zamest­nan­cov Apple.

Pre prí­klad, keď si Jobs sadol na obed vo firem­nej jedálni, zamest­nanci dojedli do 15 minút svoje jedlo a odišli.

”Nikto nemal gule na to si vedľa neho sad­núť,’’ Black potvr­dil pre Busi­ness Insi­der.

Jed­nou z prvých vecí, ktoré vás v Apple naučia, je byť pri­pra­vený zod­po­ve­dať otázku, ”Na čom práve pra­cu­ješ?” Black sa pode­lil o nie­koľko prí­be­hov, ktoré počul od iných zamest­nan­cov ako naprí­klad:

”Sales mana­žér sko­čil do výťahu, v kto­rom sa nachá­dzal Jobs na svo­jej ceste z kan­ce­lá­rie. Jobs sa ho opý­tal, na čom dnes práve pra­cuje. Odpo­ve­dal, že sa celý deň snaží pre­dá­vať soft­ware.’’

A takto to fun­go­valo skoro s kaž­dým zamest­nan­com. Jed­no­du­cho, či sa jed­nalo o rádo­vého sales mana­žéra alebo nie­koho z manaž­mentu, vždy ho zau­jí­malo, čo práve pre firmu vyko­náva a ako sa mu ju darí posu­núť vpred.

V iden­tic­kom prí­pade (vo výťahu) no s iným zamest­nan­com sa zmie­nil, že pra­cuje pre QA (pro­duct quality assu­rance). Jobs sa ho opý­tal: ”Prečo ideš sme­rom dole? Mal by si ísť sme­rom hore do práce!”

Zamest­na­nec ostal v šoku a Steve na to pove­dal: ”Len si robím srandu.’’

Jed­no­du­cho to milo­val a bavil ho najmä fakt, ako jeho ľudia budú rea­go­vať.

A ešte jeden prí­klad. Zamest­nan­kyňa HR skon­čila so Ste­vom vo výťahu a spý­tal sa jej svoju kla­siku: ”Na čom práve pra­cu­ješ.” Rovno sa jej spý­tal, či mu ten pro­jekt môže uká­zať priamo vo výťahu.

A to je dôvod, prečo sa zamest­nanci nech­celi ocit­núť v blíz­kosti Ste­vo­vej dis­krét­nej zóny, tvrdí Black.

V kaž­dom prí­pade nám ostalo už len spo­mí­nať na Steva ala super génia, ktorý ovplyv­nil život kaž­dého jed­ného z nás, za čo mu ĎAKU­JEME.

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)