Pre­čo pre­dá­vam svo­je App­le Watch

Lukáš Timko / 8. júna 2015 / Tech a inovácie

Po viac ako mesia­ci pou­ží­va­nia App­le Watch som pri­pra­ve­ný pohnúť sa ďalej. Samoz­rej­me, ak sa náj­de nie­kto, kto mi ich dá dole z ruky za dob­rú cenu.

Svo­je App­le Watch v špor­to­vej edí­cii som ponú­kol na Craigs­lis­te za pomer­ne vyso­kú cenu – 500 dolá­rov. Nikto sa mojej ponu­ky nechy­til a tak som cenu zní­žil na 450 dolá­rov. Stá­le nikto. A tak som pokú­sil ich spe­ňa­žiť za 400 dolá­rov.

Cena je síce stá­le vyso­ká, naj­mä ak sa baví­me o už pou­ží­va­nom zaria­de­ní, ale sú v per­fekt­nom sta­ve a momen­tál­ne nemô­že­te vojsť do App­le Sto­re a len tak si ich kúpiť.

Nech­cem byť jed­nou z tých osôb, kto­rá bude robiť dra­ma­tic­ké komen­tá­re týka­jú­ce sa pre­da­ja mojich hodi­niek, hlav­ne kvô­li tomu, že ich mož­no ani nepre­dám. Vyze­rá to ako kli­šé, robiť veľ­kú vec z nie­čo­ho také­ho. No potom, čo som na Twit­te­ri ozná­mil môj plán ich pre­dať, ľudia sa zača­li pýtať na dôvo­dy. A tak sme dosta­li sem.

Pre­čo som pri­pra­ve­ný pohnúť sa ďalej?

Po prvé, cena hodi­niek by mala poriad­ne kles­núť vzhľa­dom na to, že spo­loč­nosť App­le zvy­šu­je ich pro­duk­ciu. Pre­to nastal správ­ny čas ich pre­dať teraz, berúc do úva­hy, že ponu­ka je obme­dze­ná a dopyt ju pre­vy­šu­je.

Ak by som ich však milo­val, moje zmýš­ľa­nie by bolo iné.

Po mesia­ci pou­ží­va­nia hodi­niek pomi­nu­la eufó­ria z nové­ho a mne ostal pro­dukt, z kto­ré­ho už nemám pocit „must-have“ (musím to mať). Sú prvé svoj­ho dru­hu a verím, že o rok ale­bo dva pri­ne­sie App­le na trh doko­na­lej­ší pro­dukt. Momen­tál­ne by som mal rad­šej vo vrec­ku 400 dolá­rov, kto­ré by som mohol využiť inak.

Hoci sa hodi­niek sna­žím zba­viť, nemys­lím si, že sú zlé. Pod­ľa môj­ho názo­ru by sa záu­jem­co­via o fit­ness trac­ke­ri mali začať orien­to­vať prá­ve na App­le Watch a dať im pred­nosť pred Fit­Bit-om, aj napriek tomu, že to zna­me­ná siah­nuť hlb­šie do vrec­ka.

Odke­dy som si App­le Watch kúpil, mal som ich na ruke kaž­dý deň. Sú veľ­mi nápo­moc­né, ak chce­te vedieť koľ­ko je hodín, aké je poča­sie a koľ­ko ste toho odcvi­či­li. Tiež sa mi páči­lo mať emai­ly a tex­to­vé sprá­vy na zápäs­tí, hlav­ne počas nepra­cov­ných hodín, kedy som nese­del za počí­ta­čom.

Avšak apli­ká­cie pre tie­to hodin­ky sú poma­lé. Naj­mä tá emai­lo­vá je skla­ma­ním. Cel­ko­vo mi ten­to pro­dukt prí­de neo­hra­ba­ný. Pod­ľa môj­ho názo­ru potre­bu­jú tie­to hodin­ky ešte dva roky vývo­ja na to, aby sa sta­li skve­lým pro­duk­tom. A ten­to svoj názor bez prob­lé­mov zdie­ľam s ostat­ný­mi pokiaľ oň majú záu­jem.

Čo sa porov­na­nia s tele­fó­nom týka, App­le Watch nepri­ná­ša­jú nič extra. Dosť tex­to­vú sprá­vu na zápäs­tie? Super! Vytiah­ni­te svoj tele­fón z vrec­ka a odpo­ve­dz­te na ňu. Dostať email? Skve­lé! Zober­te tele­fón do ruky a odpo­ve­dz­te naň. Chce­te vedieť aké je skó­re zápa­su? Aj tu vám poslú­ži sta­rý dob­rý tele­fón a nemu­sí­te sa unú­vať pou­žiť apli­ká­ciu na hodin­kách.

Fit­ness trac­king je síce lep­ší, ale môj iPho­ne už tak ráta kro­ky, čo mi úpl­ne sta­čí.

Tiež mám dvo­jo veľ­mi pek­ných hodi­niek odlo­že­ných v kra­bič­ke, na kto­rú sadá prach a čaka­jú na svo­ju prí­le­ži­tosť.

A tak sa sna­žím pus­tiť k vode svo­je App­le Watch.

Čo to zna­me­ná pre budúc­nosť App­lu? Nič. Prav­de­po­dob­ne. Sú to iba hodin­ky!

Je to ale zlé zna­me­nie, vzhľa­dom na to, že ide o prvý pro­dukt v novej kate­gó­rii po smr­ti Ste­va Job­sa. Ak by mala byť toto budúc­nosť spo­loč­nos­ti App­le, potom sa nad ňou zmrá­ka. Dnes sú ich hlav­ným pro­duk­tom iPho­ny a tie sa tešia obrov­skej popu­la­ri­te.

So súčas­nou kon­štruk­ci­ou sa App­le Watch nesta­nú hitom. Je to len 400 dolá­ro­vé prí­slu­šen­stvo k môj­mu iPho­nu. Žiaľ, nie je to 400 dolá­ro­vá pri­da­ná hod­no­ta k tele­fó­nu.

Mimo­cho­dom, cena hrá veľ­kú rolu. Prí­de mi div­né zapla­tiť viac ako 400 dolá­rov za nie­čo, čo doká­že spra­viť zlo­mok z toho čo doká­že môj iPho­ne za 650 dolá­rov. Áno, Role­xky sto­ja tisíc­ky dolá­rov a doká­žu iba uká­zať čas. Ale je to ich pri­ro­dze­ná vlast­nosť. App­le má na to stať luxus­nou znač­kou, ale momen­tál­ne ňou nie je, a App­le Watch nie sú luxus­ným pro­duk­tom. Sor­ry!

zdroj: Busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)