Prečo pre­dá­vam svoje Apple Watch

Lukáš Timko / 8. júna 2015 / Tech a inovácie

Po viac ako mesiaci pou­ží­va­nia Apple Watch som pri­pra­vený pohnúť sa ďalej. Samoz­rejme, ak sa nájde nie­kto, kto mi ich dá dole z ruky za dobrú cenu.

Svoje Apple Watch v špor­to­vej edí­cii som ponú­kol na Craigs­liste za pomerne vysokú cenu – 500 dolá­rov. Nikto sa mojej ponuky nechy­til a tak som cenu zní­žil na 450 dolá­rov. Stále nikto. A tak som pokú­sil ich spe­ňa­žiť za 400 dolá­rov.

Cena je síce stále vysoká, najmä ak sa bavíme o už pou­ží­va­nom zaria­dení, ale sú v per­fekt­nom stave a momen­tálne nemô­žete vojsť do Apple Store a len tak si ich kúpiť.

Nech­cem byť jed­nou z tých osôb, ktorá bude robiť dra­ma­tické komen­táre týka­júce sa pre­daja mojich hodi­niek, hlavne kvôli tomu, že ich možno ani nepre­dám. Vyzerá to ako klišé, robiť veľkú vec z nie­čoho takého. No potom, čo som na Twit­teri ozná­mil môj plán ich pre­dať, ľudia sa začali pýtať na dôvody. A tak sme dostali sem.

Prečo som pri­pra­vený pohnúť sa ďalej?

Po prvé, cena hodi­niek by mala poriadne kles­núť vzhľa­dom na to, že spo­loč­nosť Apple zvy­šuje ich pro­duk­ciu. Preto nastal správny čas ich pre­dať teraz, berúc do úvahy, že ponuka je obme­dzená a dopyt ju pre­vy­šuje.

Ak by som ich však milo­val, moje zmýš­ľa­nie by bolo iné.

Po mesiaci pou­ží­va­nia hodi­niek pomi­nula eufó­ria z nového a mne ostal pro­dukt, z kto­rého už nemám pocit „must-have“ (musím to mať). Sú prvé svojho druhu a verím, že o rok alebo dva pri­ne­sie Apple na trh doko­na­lejší pro­dukt. Momen­tálne by som mal rad­šej vo vrecku 400 dolá­rov, ktoré by som mohol využiť inak.

Hoci sa hodi­niek sna­žím zba­viť, nemys­lím si, že sú zlé. Podľa môjho názoru by sa záu­jem­co­via o fit­ness trac­keri mali začať orien­to­vať práve na Apple Watch a dať im pred­nosť pred Fit­Bit-om, aj napriek tomu, že to zna­mená siah­nuť hlb­šie do vrecka.

Odkedy som si Apple Watch kúpil, mal som ich na ruke každý deň. Sú veľmi nápo­mocné, ak chcete vedieť koľko je hodín, aké je poča­sie a koľko ste toho odcvi­čili. Tiež sa mi páčilo mať emaily a tex­tové správy na zápästí, hlavne počas nepra­cov­ných hodín, kedy som nese­del za počí­ta­čom.

Avšak apli­ká­cie pre tieto hodinky sú pomalé. Najmä tá emai­lová je skla­ma­ním. Cel­kovo mi tento pro­dukt príde neo­hra­baný. Podľa môjho názoru potre­bujú tieto hodinky ešte dva roky vývoja na to, aby sa stali skve­lým pro­duk­tom. A tento svoj názor bez prob­lé­mov zdie­ľam s ostat­nými pokiaľ oň majú záu­jem.

Čo sa porov­na­nia s tele­fó­nom týka, Apple Watch nepri­ná­šajú nič extra. Dosť tex­tovú správu na zápäs­tie? Super! Vytiah­nite svoj tele­fón z vrecka a odpo­ve­dzte na ňu. Dostať email? Skvelé! Zoberte tele­fón do ruky a odpo­ve­dzte naň. Chcete vedieť aké je skóre zápasu? Aj tu vám poslúži starý dobrý tele­fón a nemu­síte sa unú­vať pou­žiť apli­ká­ciu na hodin­kách.

Fit­ness trac­king je síce lepší, ale môj iPhone už tak ráta kroky, čo mi úplne stačí.

Tiež mám dvojo veľmi pek­ných hodi­niek odlo­že­ných v kra­bičke, na ktorú sadá prach a čakajú na svoju prí­le­ži­tosť.

A tak sa sna­žím pus­tiť k vode svoje Apple Watch.

Čo to zna­mená pre budúc­nosť Applu? Nič. Prav­de­po­dobne. Sú to iba hodinky!

Je to ale zlé zna­me­nie, vzhľa­dom na to, že ide o prvý pro­dukt v novej kate­gó­rii po smrti Steva Jobsa. Ak by mala byť toto budúc­nosť spo­loč­nosti Apple, potom sa nad ňou zmráka. Dnes sú ich hlav­ným pro­duk­tom iPhony a tie sa tešia obrov­skej popu­la­rite.

So súčas­nou kon­štruk­ciou sa Apple Watch nestanú hitom. Je to len 400 dolá­rové prí­slu­šen­stvo k môjmu iPhonu. Žiaľ, nie je to 400 dolá­rová pri­daná hod­nota k tele­fónu.

Mimo­cho­dom, cena hrá veľkú rolu. Príde mi divné zapla­tiť viac ako 400 dolá­rov za niečo, čo dokáže spra­viť zlo­mok z toho čo dokáže môj iPhone za 650 dolá­rov. Áno, Role­xky stoja tisícky dolá­rov a dokážu iba uká­zať čas. Ale je to ich pri­ro­dzená vlast­nosť. Apple má na to stať luxus­nou znač­kou, ale momen­tálne ňou nie je, a Apple Watch nie sú luxus­ným pro­duk­tom. Sorry!

zdroj: Busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)