Pred niekoľkými rokmi založil Uber pre sukromné lietadlá. 29-ročný Rus dostal geniálny nápad, ktorý mu priniesol balík peňazí

Jakub Horváth / 4. januára 2019 / Biznis

  • 29-ročný Rus pred pár rokmi za­lo­žil „Uber“ pre sú­kromné lie­tadlá
  • Spo­loč­nosť má dnes hod­notu 1,5 mi­liardy do­lá­rov
zdroj: JetSmarter
  • 29-ročný Rus pred pár rokmi za­lo­žil „Uber“ pre sú­kromné lie­tadlá
  • Spo­loč­nosť má dnes hod­notu 1,5 mi­liardy do­lá­rov

Lu­xusný ži­votný štýl na so­ciál­nych sie­ťach ne­musí byť len otáz­kou pe­ňazí. Jed­nou z mož­ností ako si užiť po­dobný štýl ži­vota je služba JetS­mar­ter, ktorá fun­guje ako Uber pre sú­kromné lie­tadlá. Za ročné člen­stvo je možné v ap­li­ká­cii vy­hľa­dať voľné miesto v jed­nom z po­lo­vice sú­krom­ných trys­ká­čov po ce­lých Spo­je­ných štá­toch a Európe a vo väč­šine z nich zís­kať miesto bez akých­koľ­vek ďal­ších po­plat­kov. Prí­padne si mô­žeš na­plá­no­vať aj vlastnú trasu a ča­kať, kto sa pridá, čo zni­žuje vý­slednú cenu letu.

Týmto spô­so­bom tak mô­žeš le­tieť na­prí­klad z Los An­ge­les do New Yorku v tzv. semi-pri­vate jete za veľmi po­dobnú cenu, akú by si za­pla­til za kla­sickú le­tenku. Do­stupné sú tiež trasy me­dzi USA a Euró­pou. Za týmto ná­pa­dom stojí 29-ročný Rus, Ser­gey Pet­ros­sov, ktorý pred šies­timi rokmi le­tel sú­krom­ným lie­tad­lom po pr­vý­krát a bol prek­va­pený tým, ako je spô­sob re­zer­vá­cie za­sta­raný.

Roz­ho­dol sa celý sys­tém zjed­no­du­šiť a umož­niť tak zá­kaz­ní­kom vi­dieť ko­nečnú cenu vo­pred a zá­sadne zní­žiť ich ná­klady. Dnes je spo­loč­nosť JetS­mar­ter ce­nená na 1,5 mi­liardy do­lá­rov (1,28 mi­lardy eur), má 14 000 pla­tia­cich zá­kaz­ní­kov pri roč­nej cene 15 000 do­lá­rov (12 751 eur), čo pred­sta­vuje ob­rat 210 mi­li­ó­nov do­lá­rov (178,51 mi­li­ó­nov eur) ročne. Tento rok by sa mala spo­loč­nosť pri­blí­žiť k 300 mi­li­ó­nom.

Kam ďa­lej

Pet­ros­sov do služby po­stupne pri­dáva ďal­šie fun­kci­ona­lity ako ro­dinné plány, čo umož­ňuje za jednu cenu vy­uží­vať služby JetS­mar­ter aj ďal­ším čle­nom ro­diny alebo spúšťa novú mož­nosť re­zer­vá­cie le­tov aj bez aké­ho­koľ­vek člen­stva. Naj­nov­šie môže po­u­ží­va­teľ JetS­mar­ter s člen­stvom po­zvať aj svo­jich ka­ma­rá­tov, ktorí sa môžu ná­sledne pri­dať bez ďal­ších po­plat­kov.

Ok­rem sa­mot­ných le­tov, JetS­mar­ter po­núka aj ďal­šie naj­rôz­nej­šie sú­kromné zá­žitky a ex­klu­zívne do­vo­lenky či ho­tely za vý­razne zní­ženú cenu, pre­dov­šet­kým pri ob­jed­návke s väč­ším po­čtom osôb.

Zdroj: JetS­mar­ter

Pridať komentár (0)