Pred rokom sa z Goog­le stal Alp­ha­bet. Aké zme­ny to pri­nies­lo?

Dárius Polák / 20. augusta 2016 / Business

Pred rokom sa všet­ko, čo sme pova­žo­va­li za Goog­le (search engi­ne, mapy, Gmail, Andro­id, You­tu­be a iné pro­duk­ty) sta­lo diví­zi­ou ove­ľa väč­šej spo­loč­nos­ti s náz­vom Alp­ha­bet. Expe­ri­men­tál­ne pro­jek­ty ako auto­nóm­ne vozid­lá a pre­po­je­né domác­nos­ti sa sta­li samos­tat­ný­mi mini spo­loč­nos­ťa­mi, kaž­dá s vlast­ným CEO a zara­de­ná do Alp­ha­bet.

Lar­ry Page sa stal CEO Alp­ha­bet, čo mu umož­ni­lo udr­žo­vať si níz­ku pub­li­ci­tu. Page je zná­my pre svo­ju dis­krét­nosť, pre­to­že posky­tu­je veľ­mi málo roz­ho­vo­rov a ostá­va mimo dohľa­du médii. Neuká­zal sa dokon­ca ani na roč­nom stret­nu­tí akci­oná­rov. Zis­ti­lo sa však, že taj­ne inves­tu­je do star­tu­pov pra­cu­jú­cich na lie­ta­jú­cich autách.

1

Pred­se­da Alp­ha­bet Eric Sch­midt rie­ši väč­ši­nu sťaž­nos­tí ohľa­dom nedô­ver­či­vos­ti voči Goog­le. Spo­loč­nosť v súčas­nos­ti čelí 3 sťaž­nos­tiam od Európ­skej Únie ohľa­dom svoj­ho reklam­né­ho sys­té­mu.

2

Na čele Goog­le teraz sto­jí Sun­dar Pichai, kto­rý má za sebou zanep­ráz­dne­ný rok. Spo­loč­nosť zís­ka­la zo svoj­ho adver­ti­sin­gu 19,14 miliárd dolá­rov za posled­ný štvrť­rok a ďal­šie príj­my má z posky­to­va­nia svo­jich cloud slu­žieb. Goog­le sa ďalej zame­ria­va na pre­daj hard­vé­ru, z kto­ré­ho zís­kal 2,2 miliar­dy dolá­rov, výsku­mu ume­lej inte­li­gen­cie, výsku­mu vir­tu­ál­nej rea­li­ty a v rám­ci You­tu­be boju­je s Face­bo­okom vo voj­ne videí.

3

Pre pod­ni­ka­teľ­sky zame­ra­ných zamest­nan­cov sa spus­til inku­bá­to­ro­vý prog­ram Area 120, kto­rý im poskyt­ne na nie­koľ­ko mesia­cov pros­tried­ky pre vytvo­re­nie ambi­ci­óz­nych pro­jek­tov.

4

Nesmie­me zabud­núť, že sa zme­ni­lo logo Goog­le.

5

Pro­jekt Nest, kto­rý sa zame­ria­va na pre­po­je­nie domác­nos­tí zažil zme­nu na čele vede­nia, kedy CEO Tony Fadell v júni opus­til spo­loč­nosť a bol nahra­de­ný býva­lým CEO Moto­ro­ly Mar­wa­nom Fawa­zom. Nest navy­še čelil kri­ti­ke v rám­ci prob­lé­mov s vlast­ný­mi pro­duk­ta­mi, zlým vede­ním manaž­men­tu, nere­a­lis­tic­kým dead­li­nom a podob­ne.

6

Veri­ly, spo­loč­nosť zame­ra­ná na využi­tie tech­no­ló­gii pre včas­né odha­le­nie a odstrá­ne­nie cho­rôb zaži­la kri­ti­ku tiež. Pod­ľa via­ce­rých zdro­jov však nie­kto­ré tech­no­ló­gie nie sú vedec­ky mož­né a CEO Andrew Con­rad údaj­ne vyhnal nie­koľ­ko naj­lep­ších talen­tov zo spo­loč­nos­ti.

7

Cali­co, ďal­šia spo­loč­nosť zame­ra­ná na zlep­še­nie zdra­via, o sebe veľa neod­ha­li­la. Spo­loč­nosť sa má zame­ria­vať na pre­dl­žo­va­nie ľud­ské­ho živo­ta.

8

Zato Side­walk Labs sa čini­la. Cie­ľom spo­loč­nos­ti je zme­niť sys­tém met­ské­ho živo­ta. Za rok stih­li poskyt­núť New York Wi-Fi zdar­ma a pou­žiť ano­nym­né dáta na pocho­pe­nie dopra­vy v mes­te.

9

Spus­til sa pro­jekt Jig­saw, zame­ra­ný na geopol­tic­ké výzvy ako násil­ný extré­miz­mus, onli­ne cen­zú­ra a digi­tál­ne úto­ky pro­stred­níc­tvom tech­no­ló­gii.

10

Goog­le Capi­tal, gro­wth equ­ity fund, kúpil podiel v spo­loč­nos­ti Care.com za 46,35 mili­ó­nov dolá­rov. Strán­ka je zame­ra­ná na pomoc ľuďom hľa­dať pes­tún­ky ale­bo gaz­di­né.

11

Access & Ener­gy, zná­ma pre svoj super rých­ly inter­net Fiber, uči­ni­la stra­te­gic­kú zme­nu. Pôvod­ný plán bol roz­ší­riť Fiber po celých Spo­je­ných Štá­toch nain­šta­lo­va­ním fiber-optic­ké­ho káb­lu do kaž­dé­ho domo­va. Ten­to pro­ces bol však straš­ne dra­hý a zdĺha­vý. Pre­to sa spo­loč­nosť roz­hod­la vyvi­núť spô­sob, kto­rý pre­po­jí fiber s bez­drô­to­vou tech­no­ló­gi­ou.

12

X, spo­loč­nosť, kto­rá chce roz­ší­riť inter­net pro­stred­níc­tvom tep­lo­vzduš­ných baló­nov usku­toč­ni­la tes­ty v Indo­né­zii. Wing, dron pro­jekt, dostal povo­le­nie na tes­to­va­nie v Spo­je­ných Štá­toch.

13

Bos­ton Dyna­mics, fir­mu zame­ra­nú na pokro­či­lú robo­ti­ku, sa Goog­le sna­ží pre­dať.

14

Vývoj auto­nóm­ne­ho vozid­la pokra­ču­je. S Fiat sa uzav­re­lo par­tner­stvo ohľa­dom vybu­do­va­ní auto­nóm­nych mini dodá­vok. Pro­jekt spa­dá pod spo­loč­nosť X, nemá však ešte vytvo­re­ný žiad­ny pod­ni­ka­teľ­ský plán a vedú­ci tech­no­ló­gií tak­tiež skon­čil, vďa­ka čomu pro­jekt nevy­ze­rá prá­ve ružo­vo.

15

Za dru­hý kvar­tál zazna­me­nal Goog­le na všet­kých svo­jich pro­jek­toch stra­tu 859 mili­ó­nov dolá­rov. Pre porov­na­nie, minu­lý rok bola stra­ta vo výš­ke 660 mili­ó­nov dolá­rov. Aj napriek tomu je CFO Ruth Porat v klu­de a zdô­raz­ni­la, že Alp­ha­bet je veľ­mi dis­cip­li­no­va­ná, čo sa týka inves­to­va­nia.

16

Wall Stre­et takis­to Alp­ha­bet verí. Hod­no­ta jed­nej akcie v porov­na­ní s minu­lým rokom vzrá­stla o 22%.

17

Čo všet­ko teda Alp­ha­bet má?

18

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)