Pred rokom sa z Google stal Alp­ha­bet. Aké zmeny to pri­nieslo?

Dárius Polák / 20. augusta 2016 / Business

Pred rokom sa všetko, čo sme pova­žo­vali za Google (search engine, mapy, Gmail, Android, You­tube a iné pro­dukty) stalo diví­ziou oveľa väč­šej spo­loč­nosti s náz­vom Alp­ha­bet. Expe­ri­men­tálne pro­jekty ako auto­nómne vozidlá a pre­po­jené domác­nosti sa stali samos­tat­nými mini spo­loč­nos­ťami, každá s vlast­ným CEO a zara­dená do Alp­ha­bet.

Larry Page sa stal CEO Alp­ha­bet, čo mu umož­nilo udr­žo­vať si nízku pub­li­citu. Page je známy pre svoju dis­krét­nosť, pre­tože posky­tuje veľmi málo roz­ho­vo­rov a ostáva mimo dohľadu médii. Neuká­zal sa dokonca ani na roč­nom stret­nutí akci­oná­rov. Zis­tilo sa však, že tajne inves­tuje do star­tu­pov pra­cu­jú­cich na lie­ta­jú­cich autách.

1

Pred­seda Alp­ha­bet Eric Sch­midt rieši väč­šinu sťaž­ností ohľa­dom nedô­ver­či­vosti voči Google. Spo­loč­nosť v súčas­nosti čelí 3 sťaž­nos­tiam od Európ­skej Únie ohľa­dom svojho reklam­ného sys­tému.

2

Na čele Google teraz stojí Sun­dar Pichai, ktorý má za sebou zanep­ráz­dnený rok. Spo­loč­nosť zís­kala zo svojho adver­ti­singu 19,14 miliárd dolá­rov za posledný štvrť­rok a ďal­šie príjmy má z posky­to­va­nia svo­jich cloud slu­žieb. Google sa ďalej zame­riava na pre­daj hard­véru, z kto­rého zís­kal 2,2 miliardy dolá­rov, výskumu ume­lej inte­li­gen­cie, výskumu vir­tu­ál­nej rea­lity a v rámci You­tube bojuje s Face­bo­okom vo vojne videí.

3

Pre pod­ni­ka­teľ­sky zame­ra­ných zamest­nan­cov sa spus­til inku­bá­to­rový prog­ram Area 120, ktorý im poskytne na nie­koľko mesia­cov pros­triedky pre vytvo­re­nie ambi­ci­óz­nych pro­jek­tov.

4

Nesmieme zabud­núť, že sa zme­nilo logo Google.

5

Pro­jekt Nest, ktorý sa zame­riava na pre­po­je­nie domác­ností zažil zmenu na čele vede­nia, kedy CEO Tony Fadell v júni opus­til spo­loč­nosť a bol nahra­dený býva­lým CEO Moto­roly Mar­wa­nom Fawa­zom. Nest navyše čelil kri­tike v rámci prob­lé­mov s vlast­nými pro­duk­tami, zlým vede­ním manaž­mentu, nere­a­lis­tic­kým dead­li­nom a podobne.

6

Verily, spo­loč­nosť zame­raná na využi­tie tech­no­ló­gii pre včasné odha­le­nie a odstrá­ne­nie cho­rôb zažila kri­tiku tiež. Podľa via­ce­rých zdro­jov však nie­ktoré tech­no­ló­gie nie sú vedecky možné a CEO Andrew Con­rad údajne vyhnal nie­koľko naj­lep­ších talen­tov zo spo­loč­nosti.

7

Calico, ďal­šia spo­loč­nosť zame­raná na zlep­še­nie zdra­via, o sebe veľa neod­ha­lila. Spo­loč­nosť sa má zame­ria­vať na pre­dl­žo­va­nie ľud­ského života.

8

Zato Side­walk Labs sa činila. Cie­ľom spo­loč­nosti je zme­niť sys­tém met­ského života. Za rok stihli poskyt­núť New York Wi-Fi zdarma a pou­žiť ano­nymné dáta na pocho­pe­nie dopravy v meste.

9

Spus­til sa pro­jekt Jig­saw, zame­raný na geopol­tické výzvy ako násilný extré­miz­mus, online cen­zúra a digi­tálne útoky pro­stred­níc­tvom tech­no­ló­gii.

10

Google Capi­tal, gro­wth equ­ity fund, kúpil podiel v spo­loč­nosti Care.com za 46,35 mili­ó­nov dolá­rov. Stránka je zame­raná na pomoc ľuďom hľa­dať pes­túnky alebo gaz­diné.

11

Access & Energy, známa pre svoj super rýchly inter­net Fiber, uči­nila stra­te­gickú zmenu. Pôvodný plán bol roz­ší­riť Fiber po celých Spo­je­ných Štá­toch nain­šta­lo­va­ním fiber-optic­kého káblu do kaž­dého domova. Tento pro­ces bol však strašne drahý a zdĺhavý. Preto sa spo­loč­nosť roz­hodla vyvi­núť spô­sob, ktorý pre­pojí fiber s bez­drô­to­vou tech­no­ló­giou.

12

X, spo­loč­nosť, ktorá chce roz­ší­riť inter­net pro­stred­níc­tvom tep­lo­vzduš­ných baló­nov usku­toč­nila testy v Indo­né­zii. Wing, dron pro­jekt, dostal povo­le­nie na tes­to­va­nie v Spo­je­ných Štá­toch.

13

Bos­ton Dyna­mics, firmu zame­ranú na pokro­čilú robo­tiku, sa Google snaží pre­dať.

14

Vývoj auto­nóm­neho vozidla pokra­čuje. S Fiat sa uzav­relo par­tner­stvo ohľa­dom vybu­do­vaní auto­nóm­nych mini dodá­vok. Pro­jekt spadá pod spo­loč­nosť X, nemá však ešte vytvo­rený žiadny pod­ni­ka­teľ­ský plán a vedúci tech­no­ló­gií tak­tiež skon­čil, vďaka čomu pro­jekt nevy­zerá práve ružovo.

15

Za druhý kvar­tál zazna­me­nal Google na všet­kých svo­jich pro­jek­toch stratu 859 mili­ó­nov dolá­rov. Pre porov­na­nie, minulý rok bola strata vo výške 660 mili­ó­nov dolá­rov. Aj napriek tomu je CFO Ruth Porat v klude a zdô­raz­nila, že Alp­ha­bet je veľmi dis­cip­li­no­vaná, čo sa týka inves­to­va­nia.

16

Wall Street takisto Alp­ha­bet verí. Hod­nota jed­nej akcie v porov­naní s minu­lým rokom vzrá­stla o 22%.

17

Čo všetko teda Alp­ha­bet má?

18

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)