Predajca lacnej obuvi si poriadne vystrelil z „módnych znalcov“, ich reakcie ťa skvele pobavia

Richard Vítkovský / 30. novembra 2018 / Marketing & Reklama

  • Pre­daj­covi ex­trémne lac­nej obuvy spo­loč­nosti Pa­y­less sa v spo­lu­práci s mar­ke­tin­go­vou agen­tú­rou DCX Gro­wth Ac­ce­le­ra­tor po­da­ril hu­sár­sky kú­sok
  • Kva­litu to­pá­nok z Číny v hod­note nie­koľko de­sia­tok do­lá­rov ohod­no­tili in­flu­en­ceri v ob­lasti módy na nie­koľko sto­viek do­lá­rov
zdroj: Youtube Payless
  • Pre­daj­covi ex­trémne lac­nej obuvy spo­loč­nosti Pa­y­less sa v spo­lu­práci s mar­ke­tin­go­vou agen­tú­rou DCX Gro­wth Ac­ce­le­ra­tor po­da­ril hu­sár­sky kú­sok
  • Kva­litu to­pá­nok z Číny v hod­note nie­koľko de­sia­tok do­lá­rov ohod­no­tili in­flu­en­ceri v ob­lasti módy na nie­koľko sto­viek do­lá­rov

Sieť pre­dajní lac­nej obuvi Pa­y­less sa po­sta­rala v ka­li­forn­skej Santa Mo­nice o po­riadny roz­ruch. Ich naj­nov­šia re­klamná kam­paň bola to­tiž ne­fal­šo­va­nou di­va­del­nou hrou. Značka tu to­tiž iba na­oko ot­vá­rala lu­xusnú pre­dajňu obuvi. Mar­ke­tin­goví má­go­via z re­klam­nej agen­túry DCX Gro­wth Ac­ce­le­ra­tor, ktorá sa na tvorbe re­klamy pre Pa­y­less po­die­ľala, za­pra­co­vali na­ozaj vy­ni­ka­júco. O ich naj­nov­šom kúsku sa bude roz­prá­vať ešte po­riadne dlhú dobu.

Lu­xusný ob­chod ne­nie­sol ná­zov Pa­y­less, pre­tože ľu­dia by to okam­žite od­ha­lili. Pa­lessi bolo tým správ­nym me­nom hod­ným top pre­dajne obuvi. Na pul­toch pre­dajne si však ne­na­šiel sku­točné lu­xusné kúsky v hod­note nie­koľko sto­viek do­lá­rov, ale lacnú obuv, kto­rej ceny sa po­hy­bo­vali v roz­me­dzí od 20 do 40 do­lá­rov.

Aby bolo celé di­vadlo ešte do­ko­na­lej­šie, na ot­vo­re­nie boli po­zvaní známi in­flu­en­ceri v ob­lasti módy a obuvi. Tí boli z ce­lej vy­sta­ve­nej ko­lek­cie une­sení a ku­po­vali to­pánky za ceny v roz­me­dzí od 200 do 640 do­lá­rov. Na­sle­do­vala voľná zá­bava, po­čas kto­rej sa on­line mód­nych guru pý­tali na to, aký majú ná­zor na di­zajn a kva­litu obuvi.

Od­bor­níci na módu sa po­riadne sekli

Od­po­vede boli na­ozaj prek­va­pivé. Títo ľu­dia to­tiž ne­tu­šili, že ku­po­vali po­riadne pre­dra­ženú obuv. Ich re­ak­cie za­chy­tené ob­jek­tí­vom ka­mery stoja na­ozaj za to. Tak­mer každý je­den sa vy­jad­ril v tom zmysle, že obuv je na­ozaj fan­tas­tická po di­zaj­no­vej stránke a zá­ro­veň kva­lita ma­te­riá­lov a spra­co­va­nia je na veľmi vy­so­kej úrovni.

Po­čas pár ho­dín na­kú­pila sku­pina in­flu­en­ce­rov obuv v hod­note 3 000 do­lá­rov. Pe­niaze im, sa­moz­rejme, po od­ha­lení „tvr­dej re­a­lity“ vrá­tili. Lep­šiu re­klamu na svoje to­pánky si lacný pre­dajca ani ne­mo­hol že­lať. Naj­zá­bav­nej­šou čas­ťou je re­ak­cia „od­bor­ní­kov na módu a obuv“ po tom, čo sa do­zve­deli, aká je sku­točná cena to­pá­nok.

Pa­y­less tak ne­priamo po­u­ká­zal na kva­litu svo­jej obuvi, za ktorú by ľu­dia za­pla­tili omnoho viac. Jedná sa tak­tiež o so­ciálny expe­ri­ment, ktorý po­u­ka­zuje na to, že aj on­line módny guru, ktorý ovplyv­ňuje mienku mla­dých ľudí v tom, ako sa majú ob­lie­kať, sa môže po­riadne mý­liť.

zdroj: adweek.com

Pridať komentár (0)