Pre­dal svoju spo­loč­nosť Snap­chatu a roz­ho­dol sa aj s rodi­nou ces­to­vať po svete – už navždy

Lýdia Repová / 24. júla 2016 / Tools a produktivita

Pokiaľ si si mys­lel, že si užíva peniaze, ktoré zaro­bil vďaka dealu so Snap­cha­tom, tak si na omyle.

Gar­rett Gee, spolu so svo­jimi vyso­koš­kol­skými kama­rátmi, vymys­lel a v roku 2014 pre­dal tech­no­ló­giu Scan spo­loč­nosti Snap­chat, za čo zís­kali 54 mili­ó­nov dolá­rov. Vtedy si 26-ročný Gar­rett vzal svoj podiel z pre­daja a roz­ho­dol sa, že svoju ener­giu venuje na neko­nečné ces­to­va­nie okolo sveta so svo­jou rodi­nou.

Aj keď peniaze na takúto cestu zaru­čené mal, pove­dal, že sa ich nedot­kne a nechá ich ulo­žené v banke. Za čo teda rodinka ces­tuje? Po pre­daní svojho majetku v gará­žo­vom výpre­daji zís­kala táto rodina 45 000 dolá­rov. Tie chceli využiť na rea­li­zá­ciu svojho plánu, avšak táto suma im mohla vysta­čiť len na 6 mesačnú cestu okolo sveta.

Nie­kedy v polke ces­to­va­nia sa Gee roz­ho­dol, že ich výlet neskončí už po 6 mesia­coch. Keď zis­til, že ešte nemi­nuli všetky peniaze, začal uva­žo­vať o spô­so­boch lac­ného ces­to­va­nia. Po dlhom plá­no­vaní a uskrom­ňo­vaní sa (naprí­klad pri kupo­vaní naj­lac­nej­ších lete­niek) mali aj po 6 mesia­coch ešte dosta­tok peňazí.

the-bucket-list-family

Po tom, čo pre­dal Scan Snap­chatu, si Gee uve­do­mil, že už stra­til určitý zmy­sel života. V pamäti mu pri­tom utk­vela istá myš­lienka, ktorú mu pove­dal Naval Ravi­kant, zakla­da­teľ Angel­List: “Pokiaľ si mladý, jed­nou z naj­lep­ších vecí, akú môžeš uro­biť, je vytvo­riť okolo seba značku.”

A tak sa aj stalo. Vytvo­ril The Buc­ket List Family. Vďaka svo­jej láske k foto­gra­fo­va­niu a nahrá­va­niu videí zalo­žil blog, kde sa delí o zážitky z rôz­nych kra­jín, ktoré s rodi­nou nav­ští­vili. Gee hovorí, že The Buc­ket List Family nie je len zmy­sel jeho života, ale aj práca, ktorú si vždy prial. Tak­tiež tvrdí, že osobná značka je niečo, čo ti nik nevezme.

scq

Po pre­sťa­ho­vaní sa do Bay Area, kde mohol so svo­jim tímom ďalej pra­co­vať na Scan-e, sa Gee často obja­vo­val v médiach. No čoskoro si uve­do­mil, že čas, ktorý venuje spo­loč­nosti, ide na úkor času, ktorý by mohol trá­viť so svo­jou rodi­nou. Aj napriek tomu, že zbož­ňo­val svoju prácu, nepá­čila sa mu cesta, kto­rou sme­ruje. Po dohode so svo­jim tímom sa roz­ho­dol, že spo­loč­nosť pre­dajú. V roku 2013 pre­ja­vil záu­jem práve Snap­chat, a tak sa po pre­daní mohol Gee znova veno­vať tomu, na čom mu naozaj zále­žalo.

A že si ces­to­va­nie naozaj uží­vajú, o tom sved­čia aj foto­gra­fie z ich Ins­ta­gramu.

Alebo you­tu­bo­vom kanáli.

zdroj: businessinsider.com, zdroj fotografií:businessinsider.com

Pridať komentár (0)