Prehľad pracovných pozícií v Microsofte. Zarobíš si viac ako 100 000 € ročne

Nastasia Andrejkovičová / 12. júna 2018 / Biznis

zdroj: pixabay.com
 • Každý vie, že v kaž­dej ob­rov­skej spo­loč­nosti nie je nú­dza o pra­covné po­zí­cie so skve­lým pla­tom.
 • Sa­moz­rejme, že s ta­kouto od­me­nou často stúpa aj zod­po­ved­nosť a ná­roky, no stojí to za to.
 • Mic­ro­soft nie je vý­nim­kou, a mnoho za­mest­nan­cov si ročne príde na slušný ba­lík pe­ňazí.

Mic­ro­soft je po­sledné ob­do­bie na vzo­stupe, a to najmä vďaka vý­kon­nému ria­di­te­ľovi Sa­tya Na­del­lovi. Zá­kaz­níci mi­lujú Mic­ro­soft, Wall Street mi­luje Mic­ro­soft, a čo je dô­le­ži­tej­šie, vý­vo­jári stále viac a viac mi­lujú Mic­ro­soft. To zna­mená, že pri­ťa­huje a láka naj­väč­šie ta­lenty a tie od­me­ňuje veľ­kými pe­niazmi. Rov­nako ako pri článku o naj­lep­šie pla­te­ných po­zí­ciách v Apple, sú na­sle­du­júce údaje ohľa­dom výšky zá­rob­kov v spo­loč­nosti Mic­ro­soft z por­tálu Glass­door.

 • Soft­vé­roví ar­chi­tekti na­vrhujú ná­stroje pre uspo­ko­je­nie po­trieb svo­jich zá­kaz­ní­kov. Ročne si svoje pe­ňa­ženky obo­ha­tia o viac ako 152 300 € a ak k tomu pri­po­čí­tame aj všetky bo­nusy, od­meny a vý­hody, za­ro­bia až 218 000 €.
 • Na po­zí­cií kre­a­tív­neho ria­di­teľa by bolo tvo­jou úlo­hou po­má­hať pri de­fi­no­vaní štruk­túry a formy no­vého soft­véru. Od­me­nou by ti v zá­klade bol plat pri­bližne 153 350 € a s bo­nusmi až 161 900 €.
 • Hlavní ma­na­žéri vý­voja sa po­stupne vy­špl­hali v hie­rar­chii me­dzi in­ter­nými ma­na­žérmi a do­stali sa na pop­redné miesta vďaka fi­nanč­nému ohod­no­te­niu na úrovni 156 000, res­pek­tíve 248 100 € s od­me­nami a be­ne­fitmi.
 • Naj­vyšší vý­skumný tím spo­loč­nosti za­stáva jedno z naj­lep­ších pra­cov­ných miest v cel­ko­vej hie­rar­chii. Oni sú tí, ktorí vedú ve­decký a tech­no­lo­gický  vý­skum no­vých tech­no­ló­gií, ako napr. oku­liare Mic­ro­soft Ho­lo­Lens. Za svoj prí­nos v spo­loč­nosti za­ro­bia ročne 158 600 a s od­me­nami až 248 100 €.
 • Ve­dúci prog­ramu ria­de­nia a ma­naž­mentu majú za úlohu ko­or­di­no­vať in­ži­nier­ske tímy, ktoré pra­cujú na pro­duk­toch a no­vých fun­kciách. Za zod­po­ved­nosť a schop­nosť ria­diť ľudí si za­ro­bia 157 000 € až 258 000 € v zá­vis­losti od od­mien.
 • Ria­di­te­lia jed­not­li­vých ob­chod­ných jed­no­tiek, kto­rých ná­pl­ňou práce je pre­daj alebo úč­tov­níc­tvo, majú plat 170 500 € a so všet­kými od­me­nami až 263 000 €.
 • Hlavný ria­di­teľ mar­ke­tingu pra­cuje pod Chri­som Ca­pos­se­lom a jeho hlav­nou úlo­hou je ší­riť dobré meno spo­loč­nosti. Za túto nie ľahkú úlohu za­ro­bia 166 200 až 287 950 €.
 • Pro­duk­toví ma­na­žéri vedú kon­krétny pro­duk­tový tím, ako na­prí­klad tím Xbox Live alebo Vi­sual Stu­dio. Zá­kladnú mzdu majú na úrovni 166 300 € až 263 700 €.
 • Mic­ro­soft je spo­loč­nos­ťou, ktorá sa vý­razne za­me­riava na in­ži­nier­stvo ako také, čo v praxi zna­mená, že hlavný in­ži­nier si príde na slušný ba­lík pe­ňazí, a to na sumu 166 900 € v zá­klade a po bo­nu­soch a od­me­nách 293 800 €.
 • Ve­dúci pred­sta­vi­te­lia roz­voja pod­ni­ka­nia za­ro­bia až 174 200 € v zá­klade a 362 050 € po kom­pen­zá­ciách. Ich úlo­hou je po­má­hať viesť a udr­žia­vať par­tner­stvá, in­ves­tí­cie, vplyv a iné spô­soby spo­lu­práce s ex­ter­nými spo­loč­nos­ťami.
 • Veľké spo­loč­nosti, akou Mic­ro­soft bez po­chýb je, po­tre­bujú via­cero veľmi dobre pla­te­ných ge­ne­rál­nych ma­na­žé­rov na to, aby všetko fun­go­valo ako má. Zá­kladný plat je vo výške 185 000 € a vy­špl­hať sa môže až na 393 702 €.
 • Ok­rem in­ži­nier­skych or­ga­ni­zá­cií, platí Mic­ro­soft aj via­ce­rým ex­ter­ným za­mest­nan­com. Keďže spo­loč­nosť do­dr­žiava tzv. „Di­gi­tálny Že­nev­ský do­ho­vor“ v sú­vis­losti s na­ras­ta­jú­cou hroz­bou ky­ber­ne­tiky, tak sa spo­loč­nosť ne­za­obíde bez práv­ni­kov. Dô­le­ži­tosť práv­neho za­stú­pe­nia je dô­vo­dom, prečo môže práv­nik spo­lu­pra­cu­júci s Mic­ro­sof­tom za­ro­biť sumu od 166 350 € až do 243 000 €.
 • Veľmi dô­le­ži­tou sú­čas­ťou v kaž­dej väč­šej spo­loč­nosti, Mic­ro­soft ne­vy­ní­ma­júc, sú ľud­ské zdroje, kto­rých ve­dúci resp. ria­di­te­lia zin­ka­sujú ročne od 151 000 € do 204 800 €,
 • A v ne­po­sled­nom rade, naj­lep­šiu po­zí­ciu a zá­ro­veň aj naj­lep­šie fi­nančné ohod­no­te­nie má sa­moz­rejme ge­ne­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti Mic­ro­soft, Sa­tya Na­della. Na jeho účet mu v po­sled­nom fiš­kál­nom roku pri­budlo tak­mer 17 mi­li­ó­nov €. No s veľ­kým zis­kom je spo­jené aj veľké ri­ziko v prí­pade, pre­tože ak Mic­ro­soft ne­na­plní pre­dajné ciele, v oka­mihu stratí mi­li­óny.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)