Pre­staň už konečne prok­ras­ti­no­vať. Tu je 5 spô­so­bov, ako na to

Michaela Líšková / 29. decembra 2016 / Tools a produktivita

Z času na čas prok­ras­ti­nuje každý z nás, no nie­ktorí to robia čas­tej­šie. Pre týchto návy­ko­vých prok­ras­ti­ná­to­rov môže byť aj tá naj­men­šia úloha prob­lé­mom. Je dôle­žité si zapa­mä­tať, že prok­ras­ti­ná­cia je vec psy­chiky a s pár jed­no­du­chými trikmi ju môžeš zasta­viť aj ty.

Prok­ras­ti­ná­cia je niečo, čo k nám pri­chá­dza pri­ro­dzene. Určite to poznáš aj na sebe. Máš uro­biť niečo, čo ti príde nudné, nezau­jí­mavé, na čo potre­bu­ješ veľa času. Tvoja pri­ro­dzená reak­cia je pre­su­núť túto úlohu na neskôr, aby si sa mohol sústre­diť na veci, ktoré ti pri­ná­šajú priamu radosť a zábavu. Podľa psy­cho­ló­gov sa až 20% ľudí iden­ti­fi­kuje ako chro­nickí prok­ras­ti­ná­tori. Chro­nická prok­ras­ti­ná­cia nezna­mená, že prok­ras­ti­nu­ješ iba v jed­nej špe­ci­fic­kej oblasti – je to súčasť tvojho život­ného štýlu, a to môže byť únavné a nebez­pečné. Ak by sa ešte nek­la­si­fi­ko­val ako chro­nický prok­ras­ti­ná­tor, stále je tu šanca, že prok­ras­ti­nu­ješ aspoň ne urči­tej úrovni. Ak s tým chceš ale niečo robiť a začať sa sústre­ďo­vať na veci, ktoré musíš zvlád­nuť, začni konať.

Procrastination-Doodle

foto: jmlalonde.com

Tu je 5 tri­kov, ktoré ti v tom môžu pomôcť.

  1. Roz­plá­nuj si deň na 15 – minú­tové úseky.

Mul­ti­tas­king je jed­nou z naj­jed­no­duch­ších ciest k prok­ras­ti­ná­cií, pre­tože ti dovo­ľuje oddia­liť tie menej zábavné úlohy. Naj­lepší spô­sob, ako tomu zabrá­niť a zvý­šiť svoju pro­duk­ti­vitu, je pou­ží­va­nie časo­vého plánu. Tento kon­cept je podobný tomu, ako keď si na papier napí­šeš roz­po­čet, ale v tomto prí­pade sa sústre­ďu­ješ na to, ako strá­viť svoj čas, nie peniaze.

Začni tým, že si naplá­nu­ješ svoj deň a zahr­nieš všetko, čo chceš v daný deň dosiah­nuť. Ďalej tieto úlohy roz­deľ na 15 – minú­tové časové úseky, čo ti pomôže sta­no­viť si rea­lis­tic­kej­šie ter­míny a nebu­deš zby­točne strá­cať čas.

Táto tech­nika zámer­nej práce v sériách je tiež známa ako Pomo­doro tech­nika. Čo ti môže tiež pomôcť sú appky ako Time­Doc­torRes­cu­e­Time.

  1. Naplá­nuj si S.M.A.R.T ciele

Hovorí sa, že cieľ bez plánu je iba žela­nie. Ak máš kon­krétne úlohy, ktoré treba sti­hnúť do sta­no­ve­ného ter­mínu, šance, že tieto úlohy oddia­liš, sa zni­žujú. S.M.A.R.T ciele sú nepria­teľ prok­ras­ti­ná­cie. Aby si vedel, čo to vôbec zna­mená, ciele, ktoré si sta­no­víš, musia byť špe­ci­fické, mera­teľné, dosia­hnu­teľné, rele­vantné a časovo ohra­ni­čené.

Ak chceš pora­ziť prok­ras­ti­ná­ciu a dosiah­nuť svoje ciele, zadá­vaj si dobre defi­no­vané úlohy. Môžeš pou­žiť appky ako Nozbe alebo Stri­des.

28-082422-researchers_settle_on_the_fastest_and_most_efficient_workout

foto: askmen.com

  1. Použi metódu Georga Was­hing­tona

Poznáš metódu G. Was­hing­tona? Táto metóda obsa­huje výber ľubo­voľ­ného bodu v tvo­jom dni a jeho ozna­če­nie ako polud­nie, čiže tvoja top pri­orita. Odtiaľto sa budeš posú­vať v seg­men­toch, so zame­ra­ním na kon­krétnu hodinu, v kto­rej sa práve nachá­dzaš. Každá hodina bude tvoje polud­nie. Je to skrátka iný spô­sob, ako si zor­ga­ni­zo­vať čas, no stále efek­tívny.

  1. Odstráň zo svojho pra­cov­ného miesta to, čo ťa rozp­ty­ľuje

Každý chce mať zábavný a cool office, ale pre­pl­nené pra­covné stoly, bohu­žiaľ, ponú­kajú veľa pries­toru na tvoje rozp­tý­le­nie. Ak to teda s pora­ze­ním prok­ras­ti­ná­cie mys­líš vážne, musíš si vytvo­riť pro­stre­die bez ruši­vých ele­men­tov. Pár nápa­dov zahŕňa nasle­dovné:

  • Umiestni moni­tor počí­tača prečo od okna. Tento drobný trik ti zabráni rozp­ty­ľo­vať sa nad tým, čo sa deje vonku.
  • Odstráň zo svojho pra­cov­ného stola drob­nosti. Zatiaľ čo ská­ka­júce hlavy, stre­sové guličky a podobné „vychy­távky“ môžu vyze­rať super, ich šarm fun­guje aj na teba a upria­mujú tvoju pozor­nosť neže­la­ným sme­rom.
  • Odin­šta­luj z počí­tača apli­ká­cie, ktoré ťa rozp­ty­ľujú a odstráň všetky záložky, ktoré nemajú nič spo­ločné s pod­ni­ka­ním. Je síce úžasné, koľko času doká­žeš v práci zabiť tým, že kli­káš na rôzne stránky, ale prácu to za teba nevy­koná.
  1. Nájdi si zod­po­ved­ných par­tne­rov.

Keď pod­ni­káš, nie vždy máš šéfa alebo mana­žéra, ktorí ti budú zozadu dýchať na krk a dohlia­dať na to, že si svoju prácu robíš poc­tivo. Aj keď je určite radosť byť sám sebe pánom, má to aj svoju zápornú stránku – keď nemáš nad­ria­de­ných, nemáš nikoho, kto by ťa koor­di­no­val a navá­dzal správ­nym sme­rom a opäť raz začneš prok­ras­ti­no­vať.

Našťas­tie, aj na toto je tu to správne rie­še­nie. Ak pra­cu­ješ z domu, povedz man­želke, nech ťa denne kon­tro­luje. Ak máš blíz­keho pria­teľa alebo kolegu, s kto­rým pra­cu­ješ v rov­na­kom odvetví, môžete si denne volať a zdie­ľať svoj prog­res.

elitedaily-Studio-Firma-job

foto: elite daily

Prok­ras­ti­ná­cia nie je niečo, čo si môžeš dovo­liť brať na ľahkú váhu. Hoci sa vždy všetci poba­víme, keď sedíme vonku na pive a vínku, v sku­toč­nom živote, kde sa točia peniaze a každý cent zna­mená krok bliž­šie k tvo­jej vysní­va­nej jachte, je prok­ras­ti­ná­cia neže­la­ným javom. Samoz­rejme, že si chceme všetci občas oddých­nuť, nestrať sa a nič nero­biť. Ale účty nám to neza­platí a výkon­nosť nám to tiež nezvýši. Takže už nepre­márni ani chvíľu času a choď sa rýchlo zba­viť všet­kého, čo ťa pri práci okráda o čas.

zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: napoleonfour.com/coffeentrees, via the­ad­ven­tu­rer)

Pridať komentár (0)