Pre­zen­tá­cia v kľude a s úsme­vom

Lukáš Gašparík jr. / 14. decembra 2014 / Zaujímavosti

Ľud­ský mozog začne pra­co­vať v oka­mihu nášho naro­de­nia a neza­staví sa až do oka­mihu, kedy máme hovo­riť na verej­nosti” — George Jes­sel

Ste v situ­ácií, keď váš od pre­zen­tá­cie delí menej ako 15 minút, pri­chá­dza ner­vo­zita a neis­tota. Typická vlast­nosť, ktorá pos­ti­huje nás Slo­vá­kov, keď máme po prvý krát verejne pre­zen­to­vať. Na aké­koľ­vek zmeny v pre­zen­tá­cií je už neskoro, nemáte na to čas, preto sa rad­šej sústreďte, uvoľ­nite a pre­zen­tá­ciu zvlád­nete.

Ako na to? Odpo­ve­ďou môže byť aj nasle­du­jú­cich 10 rád.

Choďte na toaletu

Áno, je to tak tro­chu smiešne. Ale je doká­zané, že keď sme ner­vózny, naše nut­ka­nie ísť na toaletu sa zväč­šuje. Preto choďte rad­šej pop­redu, lep­šie ako keby vás to malo chy­tiť v strede pre­zen­tá­cie.

Pre­zrite si miest­nosť vašej pre­zen­tá­cie

Ako spe­a­ker si musíte byť na 100% istý, že všetko čo budete potre­bo­vať k vašej pre­zen­tá­cií aj fun­guje. Rie­šiť to počas pre­zen­tá­cie váš iba zby­točne vyve­die z rov­no­váhy a opäť iba viac zner­vózni. Takže majte všetko pri­pra­vené, či už ide o pre­zen­tá­ciu, mik­ro­fón, svetlá, čokoľ­vek.

Než začnete hovo­riť, zoznámte sa s pár ľuďmi

Je fajn, keď viete kto je vaše pub­li­kum. Neho­vo­rím, že musíte poznať všet­kých, ale keď poznáte aspoň pár ľudí pred kto­rými pre­zen­tu­jete, môže to pomôcť k uvoľ­ne­nej­šej atmo­sfére.

Dýchajte zhl­boka

Keďže ner­vo­zita spô­so­buje úzkosť sva­lov v okolí hrud­níka a krku, je dôle­žité toto obme­dziť, aby ste sa cítili pohodl­nej­šie. Toto vám pomôže lep­šie pre­kr­viť mozog a zní­žiť hla­dinu adre­na­línu v krky, ktorý iba zvy­šuje vašu ner­vo­zitu.

Prvú minútu vašej pre­zen­tá­cie majte doko­nale nacvi­čenú

Je jedno, či plá­nu­jete začať vti­pom, prí­ho­dou, alebo akým­koľ­vek prí­ho­vo­rom, buďte si dopredu istý tým, čo z vás vyjde. Pre­tože zlý, ale aj dobrý začia­tok môže do veľ­kej miery ovplyv­niť prie­beh vašej pre­zen­tá­cie.

Zame­rajte sa na pozi­tívne myš­lienky

Využite silu svo­jej mysle a nechajte sa ovplyv­niť vašimi pozi­tív­nymi myš­lien­kami. Výsled­kom bude to, že prí­dete na iné myš­lienky a tým zní­žite svoj stres. Takže keď sa budete nabu­dúce chys­tať pre­zen­to­vať skúste vyme­niť svoje myš­lienky z „som ner­vózny a určite neprip­ra­vený“ na „som expert na moju tému a určite to zvlád­nem“.

Usmie­vajte sa

Úsmev má veľkú moc, pre­tože dokáže ovplyv­niť vás, ale aj ľudí vo vašom okolí. Preto nebuďte pochmúrny, aby aj ľudia pred kto­rými sa chys­táte pre­zen­to­vať videli, že tam nie ste za trest, ale preto aby sa mohli od vás niečo dozve­dieť. Len si pred­stavte, ako by sa pre­zen­to­valo vám, keby na vás všetci poze­rali pochmúrne a naštvane?

Napite sa

Naj­lep­šia je čistá voda izbo­vej tep­loty a ak je to možné, tak aj s kvap­kou cit­rónu. Pomáha to proti suchu v ústach a zapcha­tému nosu, čo určite nie je prí­jemné, keď máte pre­zen­to­vať. Určite by ste sa pred tým ako vystú­pite na pódium mali vyhnúť stu­de­ným jed­lám či nápo­jom, mlieč­nym výrob­kom alebo sýte­ným nápo­jom.

Roz­hýbte sa

Ak máte chvíľku času, roz­cvičte sa tro­chu. Netreba robiť žiadne náročné cviky, nie­kedy postačí aj sviž­nej­šia chô­dza, zopár dre­pov, či jed­no­du­chý stre­čing. Opäť si tým tro­chu pre­kr­víte mozog a zba­víte sa pre­by­toč­nej ener­gie, ktorá nemusí byť až tak pros­pešná, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Stojte 

Je samoz­rejmé, že ak ste jedi­ným spe­ak­rom, tak pri pre­zen­to­vaní budete stáť. Ale v prí­pade, že je vás viac, je dobré stáť aj počas pre­zen­tá­cie vašich kole­gov. Sed je nehybný a pasívny, takže by vás mohol uspať. Preto by ste mali stáť a udr­žo­vať sa v strehu.

Väč­šina aj skú­se­ných spe­ak­rov pri­znáva, že pred samot­nou pre­zen­tá­ciu majú aj oni trému, je to predsa ľud­ské. Ale po pár výstu­poch sa aj oni naučili tento pocit ovlá­dať a v koneč­nom dôsledku to využí­vajú vo svoj pros­pech. Takže keď budete najb­liž­šie pre­zen­to­vať spo­meňte si na týchto 10 rád a hlavne verte v sami seba.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)