Pre­zen­tá­cia v kľu­de a s úsme­vom

Lukáš Gašparík jr. / 14. decembra 2014 / Zaujímavosti

Ľud­ský mozog začne pra­co­vať v oka­mi­hu náš­ho naro­de­nia a neza­sta­ví sa až do oka­mi­hu, kedy máme hovo­riť na verej­nos­ti” — Geor­ge Jes­sel

Ste v situ­ácií, keď váš od pre­zen­tá­cie delí menej ako 15 minút, pri­chá­dza ner­vo­zi­ta a neis­to­ta. Typic­ká vlast­nosť, kto­rá pos­ti­hu­je nás Slo­vá­kov, keď máme po prvý krát verej­ne pre­zen­to­vať. Na aké­koľ­vek zme­ny v pre­zen­tá­cií je už nesko­ro, nemá­te na to čas, pre­to sa rad­šej sústreď­te, uvoľ­ni­te a pre­zen­tá­ciu zvlád­ne­te.

Ako na to? Odpo­ve­ďou môže byť aj nasle­du­jú­cich 10 rád.

Choď­te na toale­tu

Áno, je to tak tro­chu smieš­ne. Ale je doká­za­né, že keď sme ner­vóz­ny, naše nut­ka­nie ísť na toale­tu sa zväč­šu­je. Pre­to choď­te rad­šej pop­re­du, lep­šie ako keby vás to malo chy­tiť v stre­de pre­zen­tá­cie.

Pre­zri­te si miest­nosť vašej pre­zen­tá­cie

Ako spe­a­ker si musí­te byť na 100% istý, že všet­ko čo bude­te potre­bo­vať k vašej pre­zen­tá­cií aj fun­gu­je. Rie­šiť to počas pre­zen­tá­cie váš iba zby­toč­ne vyve­die z rov­no­vá­hy a opäť iba viac zner­vóz­ni. Tak­že maj­te všet­ko pri­pra­ve­né, či už ide o pre­zen­tá­ciu, mik­ro­fón, svet­lá, čokoľ­vek.

Než začne­te hovo­riť, zoznám­te sa s pár ľuď­mi

Je fajn, keď vie­te kto je vaše pub­li­kum. Neho­vo­rím, že musí­te poznať všet­kých, ale keď pozná­te aspoň pár ľudí pred kto­rý­mi pre­zen­tu­je­te, môže to pomôcť k uvoľ­ne­nej­šej atmo­sfé­re.

Dýchaj­te zhl­bo­ka

Keď­že ner­vo­zi­ta spô­so­bu­je úzkosť sva­lov v oko­lí hrud­ní­ka a krku, je dôle­ži­té toto obme­dziť, aby ste sa cíti­li pohodl­nej­šie. Toto vám pomô­že lep­šie pre­kr­viť mozog a zní­žiť hla­di­nu adre­na­lí­nu v krky, kto­rý iba zvy­šu­je vašu ner­vo­zi­tu.

Prvú minú­tu vašej pre­zen­tá­cie maj­te doko­na­le nacvi­če­nú

Je jed­no, či plá­nu­je­te začať vti­pom, prí­ho­dou, ale­bo akým­koľ­vek prí­ho­vo­rom, buď­te si dopre­du istý tým, čo z vás vyj­de. Pre­to­že zlý, ale aj dob­rý začia­tok môže do veľ­kej mie­ry ovplyv­niť prie­beh vašej pre­zen­tá­cie.

Zame­raj­te sa na pozi­tív­ne myš­lien­ky

Využi­te silu svo­jej mys­le a nechaj­te sa ovplyv­niť vaši­mi pozi­tív­ny­mi myš­lien­ka­mi. Výsled­kom bude to, že prí­de­te na iné myš­lien­ky a tým zní­ži­te svoj stres. Tak­že keď sa bude­te nabu­dú­ce chys­tať pre­zen­to­vať skús­te vyme­niť svo­je myš­lien­ky z „som ner­vóz­ny a urči­te neprip­ra­ve­ný“ na „som expert na moju tému a urči­te to zvlád­nem“.

Usmie­vaj­te sa

Úsmev má veľ­kú moc, pre­to­že doká­že ovplyv­niť vás, ale aj ľudí vo vašom oko­lí. Pre­to nebuď­te pochmúr­ny, aby aj ľudia pred kto­rý­mi sa chys­tá­te pre­zen­to­vať vide­li, že tam nie ste za trest, ale pre­to aby sa moh­li od vás nie­čo dozve­dieť. Len si pred­stav­te, ako by sa pre­zen­to­va­lo vám, keby na vás všet­ci poze­ra­li pochmúr­ne a naštva­ne?

Napi­te sa

Naj­lep­šia je čis­tá voda izbo­vej tep­lo­ty a ak je to mož­né, tak aj s kvap­kou cit­ró­nu. Pomá­ha to pro­ti suchu v ústach a zapcha­té­mu nosu, čo urči­te nie je prí­jem­né, keď máte pre­zen­to­vať. Urči­te by ste sa pred tým ako vystú­pi­te na pódium mali vyhnúť stu­de­ným jed­lám či nápo­jom, mlieč­nym výrob­kom ale­bo sýte­ným nápo­jom.

Roz­hýb­te sa

Ak máte chvíľ­ku času, roz­cvič­te sa tro­chu. Netre­ba robiť žiad­ne nároč­né cvi­ky, nie­ke­dy posta­čí aj sviž­nej­šia chô­dza, zopár dre­pov, či jed­no­du­chý stre­čing. Opäť si tým tro­chu pre­kr­ví­te mozog a zba­ví­te sa pre­by­toč­nej ener­gie, kto­rá nemu­sí byť až tak pros­peš­ná, ako by sa moh­lo na prvý pohľad zdať.

Stoj­te 

Je samoz­rej­mé, že ak ste jedi­ným spe­ak­rom, tak pri pre­zen­to­va­ní bude­te stáť. Ale v prí­pa­de, že je vás viac, je dob­ré stáť aj počas pre­zen­tá­cie vašich kole­gov. Sed je nehyb­ný a pasív­ny, tak­že by vás mohol uspať. Pre­to by ste mali stáť a udr­žo­vať sa v stre­hu.

Väč­ši­na aj skú­se­ných spe­ak­rov pri­zná­va, že pred samot­nou pre­zen­tá­ciu majú aj oni tré­mu, je to pred­sa ľud­ské. Ale po pár výstu­poch sa aj oni nauči­li ten­to pocit ovlá­dať a v koneč­nom dôsled­ku to využí­va­jú vo svoj pros­pech. Tak­že keď bude­te najb­liž­šie pre­zen­to­vať spo­meň­te si na tých­to 10 rád a hlav­ne ver­te v sami seba.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)