Prezident Trump dostane limuzínu novej generácie. Dokonale ho ochráni pred strelami, výbušninami aj chemickým útokom

Richard Vitkovský / 15. apríla 2018 / Tech a inovácie

zdroj: Cadyluck
  • Do­nald Trump nie je na­job­ľú­be­nej­ším pre­zi­den­tom USA, a tak sa ne­smie nič pod­ce­niť
  • Práve preto do­stane no­vu­čičkú li­mu­zínu hodnú svojho sta­tusu.
  • Tá by ho mala ochrá­niť aj pred pek­lom na Zemi

Pre­zi­dent­ská li­mu­zína, ktorú po­u­ží­val ešte pred­chodca Do­nalda Trumpa, Ba­rack Obama, už po­ma­ličky do­slu­huje, a preto bolo po­trebné roz­mýš­ľať nad náh­ra­dou. No­vu­čič­kej li­mu­zíny sa mi­lo­vaný i ne­ná­vi­dený ame­rický pre­zi­dent Trump dočká už v prie­behu na­sle­du­jú­cich me­sia­cov. Pô­vodne ju mal do­stať už v mi­nulý rok pri svo­jej inau­gu­rá­cii, ale vo­zidlo sa jed­no­du­cho ne­po­da­rilo do­kon­čiť. No­vu­čičká li­mu­zína značky Ca­dil­lac v hod­note 1,2 mi­li­óna eur je však v sú­čas­nosti už ho­tová a pre­chá­dza in­ten­zív­nym nie­koľ­ko­me­sač­ným tes­to­va­ním.

Vô­bec po pr­vý­krát sa ob­ja­vila na ame­ric­kých ces­tách v roku 2016. V tom čase pre­bie­hali tes­to­va­cie jazdy. Bola však do­ko­nale za­mas­ko­vaná pod ne­prie­hľad­nou fó­liou, a tak ni­kto ne­mo­hol ani len tu­šiť, že práve toto je naj­bez­peč­nej­šie ci­vilné vo­zidlo na svete.

Pev­nosť na ko­le­sách

The Be­ast, ako au­to­mo­bil na­zý­vajú, by mal to­tiž ra­pídne zvý­šiť šance ame­ric­kého pre­zi­denta na pre­ži­tie v prí­pade, keby sa ho nie­kto roz­ho­dol zniesť zo sveta. Si­tu­ácia z roku 1963, keď bol za­stre­lený pre­zi­dent Ken­nedy, sa tak s is­to­tou ne­bude opa­ko­vať. Čo toto ma­sívne vo­zidlo do­káže?

Au­to­mo­bil s dĺž­kou dvoch SUV-čiek bude v čierno-strie­bor­nej kom­bi­ná­cii, po­dobne ako je tomu pri sú­čas­nej ver­zii zde­de­nej po Ba­rac­kovi Oba­movi. Toto vo­zidlo však bude o le­vel vyš­šie. Be­ast bude mať re­kordnú hmot­nosť. Nie je to to­tiž kú­sok ten­kého ple­chu, z kto­rého sa vy­rá­bajú bežné au­to­mo­bily. Už len oce­ľové opan­cie­ro­vané dvere, ktoré budú mať hrúbku 20 cen­ti­met­rov sa po­riadne pod­píšu na hmot­nosti. Po­dobné dvere má na­prí­klad Bo­eing 757.


Tieto sú však ešte bez­peč­nej­šie, pre­tože vďaka do­ko­na­lému tes­ne­niu ochrá­nia po­sádku pred prí­pad­ným che­mic­kým alebo bio­lo­gic­kým úto­kom. Vo vnútri bude pri­tom do­sta­tok čerstvého vzdu­chu. O ten sa po­stará kys­lí­ková ná­drž. Predné sklo ne­pre­strelí ani ná­boj .44 Mag­num, ktorý je po­riadne ťaž­kým ka­lib­rom. Pod­vo­zok je upra­vený tak, aby vy­dr­žal vý­buch bomby ulo­že­nej na ceste.

Okienko je ot­vá­ra­cie iba na strane vo­diča. Li­mu­zína bude vy­ba­vená aj zá­sob­níkmi krvi, ktorá je pri­pra­vená v prí­pade zra­ne­nia hlavy štátu. Ak by sa au­to­mo­bil po­da­rilo za­sta­viť, na­prí­klad zni­če­ním kev­la­ro­vých pneuma­tík, ktoré by mali fun­go­vať aj po pre­pic­hnutí, je tu po­riadna vý­bava na po­merne účinnú ob­ranu.

Li­mu­zína má však na­toľko pevné disky ko­lies, že v prí­pade nut­nosti je útek stále možný. Na boj zblízka je ur­če­ných zo­pár bro­kov­níc a na­chá­dza sa tu aj množ­stvo iných zbraní, ba do­konca aj ka­nóny so sl­z­ným ply­nom. Fi­nálna vý­bava vo­zidla však môže byť ešte vy­lep­šená. Do konca leta 2018, kedy má byť pre­zi­den­tovi k dis­po­zí­cii, sa môžu ur­čité pa­ra­metre a vý­bava ešte zme­niť.

zdroj: dai­ly­mail.co.uk

Pridať komentár (0)