Prí­beh dro­go­vé­ho díle­ra, kto­rý vybu­do­val 30-mili­ó­no­vý tech biz­nis

Dárius Polák / 1. septembra 2016 / Zaujímavosti

Duane Jack­son mal 21 rokov, keď ho zatkli na letis­ku v Atlan­te pri poku­se pre­viesť 6 500 pilu­liek extá­zy. Bol okam­ži­te odsú­de­ný a posla­ný do väz­by. Po pre­pus­te­ní však vytvo­ril KashF­low — onli­ne account sys­tém, kto­rý v roku 2013 pre­dal za 30 mili­ó­nov dolá­rov. Teraz sa sna­ží povzbu­diť iných väz­ňov k tomu, aby nepre­mr­ha­li svoj talent na pod­ni­ka­nie.

Jack­son vyras­tal vo východ­nej čas­ti Lon­dý­na. Keď mal 11, bol odde­le­ný od svo­jej mamy a posla­ný do det­ské­ho domo­va. Od začiat­ku to mal v živo­te ťaž­ké. Sám tvr­dí, že to nebo­lo pro­stre­die plné lás­ky, no ani nási­lia. Bez­peč­né, to je ten správ­ny výraz. Čas strá­ve­ný v det­skom domo­ve z neho spra­vil člo­ve­ka s emó­cia­mi na nulo­vej úrov­ni. Mys­lí si, že prá­ve to mu pomoh­lo vo sve­te biz­ni­su a pri­rov­ná­va svo­ju pova­hu k Bil­lo­vi Gate­so­vi.

1

Jack­son ako 4-roč­ný so svo­jou ses­trou Bar­ba­rou.

Tým­to sa však sna­ží zakryť sku­toč­né prob­lé­my. Nie­koľ­ko­krát bol vykop­nu­tý zo ško­ly a musel strá­viť veľa času so sociál­ny­mi pra­cov­ník­mi, kto­rých úlo­hou bolo dohliad­nuť na to, aby deti strá­vi­li svoj čas vzde­lá­va­ním sa. V jeden deň, keď mal 14 zba­dal v rohu počí­tač ZX Spect­rum. Pra­cov­ní­ci boli vďač­ní za to, že sa s ním hrá. Tíne­džer sa stal počí­ta­čom okam­ži­te posad­nu­tý, kaž­dý deň sa veno­val nie­koľ­ko hodín uče­niu prog­ra­mo­va­nia.

To, čo milu­jem na počí­ta­čoch je, že, ak počí­tač uro­bí nie­čo zlé ale­bo neoča­ká­va­né, má pre to jed­no­du­chý dôvod — nie­čo si naprog­ra­mo­val zle. Je to tvo­ja chy­ba. V živo­te je bež­né, že pokiaľ ti to uro­bí člo­vek, môže to mať mili­ón rôz­nych dôvo­dov — nemá svoj deň, nie si mu sym­pa­tic­ký ale­bo to je len oby­čaj­ný aro­gant­ný haj­zel.”

4

V det­skom domo­ve, kde sa naučil prog­ra­mo­vať.

Jack­son našiel v prog­ra­mo­va­ní logi­ku a spo­ľah­li­vosť. Žiaľ, jeho život sa stal cha­otic­kej­ším. Vo veku 16 rokov musel bez vzde­la­nia opus­tiť det­ský domov a pre­su­núť sa do náj­mu. Poda­ri­lo sa mu síce nájsť prá­cu, no do 18-tich bol núte­ný stať sa zlo­čin­com, pre­to­že mal pri­vy­so­ké život­né nákla­dy, dostal sa do dlhov a potre­bo­val pre­žiť.

Dostal sa do sku­pi­ny kri­mi­nál­ni­kov, kto­rá vybu­do­va­la dro­go­vý biz­nis zalo­že­ný na pašo­va­ní extá­zy do USA. Raz jeden díler vypa­dol a Jakc­son sa pri­hlá­sil, pre­to­že by mu to spla­ti­lo všet­ky dlhy. Zopár výle­tov mu pre­šlo bez prob­lé­mov, až ho raz chy­ti­li v spo­mí­na­nej Atlan­te. V USA mu hro­zi­lo 25 rokov väze­nia, bol však pre­ve­ze­ný nas­päť do Anglic­ka, kde oča­ká­val 10 až 12 rokov za mre­ža­mi, dostal však “iba” 5 rokov. Za dob­ré sprá­va­nie ho pre­pus­ti­li za dva a pol roka.

6

Vo väze­ní.

Ešte vo väze­ní sa zúčast­nil počí­ta­čo­vé­ho kur­zu, kto­rý mal trvať nie­koľ­ko týž­dňov, no Jack­son ho dokon­čil za jed­no ráno. Krát­ko na to uči­teľ ocho­rel a Jack­son bol požia­da­ný o vede­nie kurz. Počas odpy­ká­va­nia tres­tu sa dal doko­py so svo­jou ex-pria­teľ­kou, kto­rá s ním čaka­la die­ťa. Za mre­ža­mi si uve­do­mil, že svoj osud má iba vo vlast­ných rukách a bol vďač­ný za to, že neskon­čil ako chla­pi, kto­rí majú na ste­nách fot­ky svo­jich vlast­ných detí a nevi­de­li ako vyras­ta­jú.

Po pre­pus­te­ní z väze­nia zača­la jeho pod­ni­ka­teľ­ská kari­é­ra, hoci si sám seba ako pod­ni­ka­te­ľa nepred­sta­vo­val, keď­že nemal nija­ké vzde­la­nie. Využil cha­ri­ta­tív­ny fond od prin­ca Char­le­sa, kto­rý pomá­hal pre­pus­te­ným väz­ňom s finan­cia­mi a začal s prog­ra­mo­va­cím biz­ni­som, v kto­rom pra­co­val sám. Dari­lo sa mu fajn a zará­bal dosť peňa­zí na to, aby uži­vil svo­ju rodi­nu.

10

Tím Kashf­low.

Vši­mol si, že soft­vér, kto­rý fir­my oko­lo neho využí­va­li na mana­žo­va­nie účtov kli­en­tov je tro­chu krko­lom­ný a prob­le­ma­tic­ký. Ako vývo­jár sa roz­ho­dol vytvo­riť si vlast­ný. Čosko­ro sa ho kli­en­ti pýta­li, či môžu využiť jeho sys­tém pre vlast­né potre­by. Jack­son si po šies­tich mesia­coch uve­do­mil, že by sa mal sústre­diť na mone­ti­zá­ciu svoj­ho mana­žér­ske­ho sys­té­mu, namies­to účto­va­nia si za hodi­no­vú prá­cu od kli­en­tov.

KashF­low tak vzni­kol v roku 2005. Jeho hlav­ný kon­ku­rent bol Sage, s kto­rým sa dostal do PR voj­ny. KashF­low bol webo­vá apli­ká­cia, zatiaľ čo Sage desk­top soft­vér. Pre Jack­so­na to bola jed­na z naj­väč­ších skú­se­nos­tí, kto­rá ho na ces­te pod­ni­ka­te­ľa zastih­la. Sage tvr­dil, že webo­vé apli­ká­cie sú trend, kto­ré pad­nú na dno. Kashf­low videl prí­le­ži­tosť a uchma­tol ju.

Vyda­li tiež rôz­ne tvr­de­nia typu: “Toto je budúc­nosť a Sage si dáme na obed. Pošli­te nám kópiu svoj­ho Sage a dáme Vám Kashf­low na rok zdar­ma. Zo všet­kých DVD oba­lov Sage si potom spra­ví­me na kem­po­va­ní oheň.”

13

Elon Musk a Duane Jack­son

Ako sa Kashf­low dari­lo, zača­li si ho vší­mať rôz­ni inves­to­ri, medzi kto­rý­mi bol aj Lord Young z Graff­ham, pod­ni­ka­teľ­ský porad­ca býva­lé­ho minis­tra Davi­da Came­ro­na a minis­ter­ky Mar­ga­ret That­cher. Po ôsmich rokoch sa Kashf­low pre­dal za $30 mili­ó­nov dolá­rov. Jack­son po čase zalo­žil ďal­šiu spo­loč­nosť s náz­vom Sup­da­te. Ide o soft­vér umož­ňu­jú­ci zasie­lať upo­zor­ne­nia o zme­nách podie­lov ľah­šie. Dúfa, že jeho prí­beh bude inšpi­ru­jú­ci pre iných kri­mi­nál­ni­kov. Podie­ľa sa na prog­ra­me, kto­rý pomá­ha väz­ňom využiť ich pod­ni­ka­teľ­ské zruč­nos­ti v dob­rom sme­re.

14

Prin­ce Char­les, Duane Jack­son a jeho žena Nadia Jack­son.

Mys­lím si, že vo väze­ní je veľa pri­ro­dze­ných pod­ni­ka­te­ľov, hlav­ne medzi dro­go­vý­mi díler­mi, pre­to­že tam exis­tu­jú paralely…pokiaľ svo­je zruč­nos­ti využi­jú pre dob­rú vec, sta­nú sa z nich sku­toč­ní pod­ni­ka­te­lia.”

Jack­son šťast­ne tvr­dí, že je vďač­ný za kaž­dú skú­se­nosť: “Nezme­nil by som nič. Je to ako s dom­če­kom karát. Odstrá­niš jed­nu časť — časť strá­ve­ný vo väze­ní, a celá vec sa zrú­ti, kvô­li čomu by som sa nedos­tal tam, kde som teraz.”

12

S rodi­nou v súčas­nos­ti.

zdroj: busi­nes­sin­si­der, zdroj všet­kých foto­gra­fií: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)