Prí­beh dro­go­vého dílera, ktorý vybu­do­val 30-mili­ó­nový tech biz­nis

Dárius Polák / 1. septembra 2016 / Zaujímavosti

Duane Jack­son mal 21 rokov, keď ho zatkli na letisku v Atlante pri pokuse pre­viesť 6 500 pilu­liek extázy. Bol okam­žite odsú­dený a poslaný do väzby. Po pre­pus­tení však vytvo­ril KashF­low — online account sys­tém, ktorý v roku 2013 pre­dal za 30 mili­ó­nov dolá­rov. Teraz sa snaží povzbu­diť iných väz­ňov k tomu, aby nepre­mr­hali svoj talent na pod­ni­ka­nie.

Jack­son vyras­tal vo východ­nej časti Lon­dýna. Keď mal 11, bol odde­lený od svo­jej mamy a poslaný do det­ského domova. Od začiatku to mal v živote ťažké. Sám tvrdí, že to nebolo pro­stre­die plné lásky, no ani nási­lia. Bez­pečné, to je ten správny výraz. Čas strá­vený v det­skom domove z neho spra­vil člo­veka s emó­ciami na nulo­vej úrovni. Myslí si, že práve to mu pomohlo vo svete biz­nisu a pri­rov­náva svoju povahu k Bil­lovi Gate­sovi.

1

Jack­son ako 4-ročný so svo­jou ses­trou Bar­ba­rou.

Týmto sa však snaží zakryť sku­točné prob­lémy. Nie­koľ­ko­krát bol vykop­nutý zo školy a musel strá­viť veľa času so sociál­nymi pra­cov­níkmi, kto­rých úlo­hou bolo dohliad­nuť na to, aby deti strá­vili svoj čas vzde­lá­va­ním sa. V jeden deň, keď mal 14 zba­dal v rohu počí­tač ZX Spect­rum. Pra­cov­níci boli vďační za to, že sa s ním hrá. Tíne­džer sa stal počí­ta­čom okam­žite posad­nutý, každý deň sa veno­val nie­koľko hodín uče­niu prog­ra­mo­va­nia.

To, čo milu­jem na počí­ta­čoch je, že, ak počí­tač urobí niečo zlé alebo neoča­ká­vané, má pre to jed­no­du­chý dôvod — niečo si naprog­ra­mo­val zle. Je to tvoja chyba. V živote je bežné, že pokiaľ ti to urobí člo­vek, môže to mať milión rôz­nych dôvo­dov — nemá svoj deň, nie si mu sym­pa­tický alebo to je len oby­čajný aro­gantný haj­zel.”

4

V det­skom domove, kde sa naučil prog­ra­mo­vať.

Jack­son našiel v prog­ra­mo­vaní logiku a spo­ľah­li­vosť. Žiaľ, jeho život sa stal cha­otic­kej­ším. Vo veku 16 rokov musel bez vzde­la­nia opus­tiť det­ský domov a pre­su­núť sa do nájmu. Poda­rilo sa mu síce nájsť prácu, no do 18-tich bol nútený stať sa zlo­čin­com, pre­tože mal pri­vy­soké životné náklady, dostal sa do dlhov a potre­bo­val pre­žiť.

Dostal sa do sku­piny kri­mi­nál­ni­kov, ktorá vybu­do­vala dro­gový biz­nis zalo­žený na pašo­vaní extázy do USA. Raz jeden díler vypa­dol a Jakc­son sa pri­hlá­sil, pre­tože by mu to spla­tilo všetky dlhy. Zopár výle­tov mu pre­šlo bez prob­lé­mov, až ho raz chy­tili v spo­mí­na­nej Atlante. V USA mu hro­zilo 25 rokov väze­nia, bol však pre­ve­zený nas­päť do Anglicka, kde oča­ká­val 10 až 12 rokov za mre­žami, dostal však “iba” 5 rokov. Za dobré sprá­va­nie ho pre­pus­tili za dva a pol roka.

6

Vo väzení.

Ešte vo väzení sa zúčast­nil počí­ta­čo­vého kurzu, ktorý mal trvať nie­koľko týž­dňov, no Jack­son ho dokon­čil za jedno ráno. Krátko na to uči­teľ ocho­rel a Jack­son bol požia­daný o vede­nie kurz. Počas odpy­ká­va­nia trestu sa dal dokopy so svo­jou ex-pria­teľ­kou, ktorá s ním čakala dieťa. Za mre­žami si uve­do­mil, že svoj osud má iba vo vlast­ných rukách a bol vďačný za to, že neskon­čil ako chlapi, ktorí majú na ste­nách fotky svo­jich vlast­ných detí a nevi­deli ako vyras­tajú.

Po pre­pus­tení z väze­nia začala jeho pod­ni­ka­teľ­ská kari­éra, hoci si sám seba ako pod­ni­ka­teľa nepred­sta­vo­val, keďže nemal nijaké vzde­la­nie. Využil cha­ri­ta­tívny fond od princa Char­lesa, ktorý pomá­hal pre­pus­te­ným väz­ňom s finan­ciami a začal s prog­ra­mo­va­cím biz­ni­som, v kto­rom pra­co­val sám. Darilo sa mu fajn a zará­bal dosť peňazí na to, aby uži­vil svoju rodinu.

10

Tím Kashf­low.

Vši­mol si, že soft­vér, ktorý firmy okolo neho využí­vali na mana­žo­va­nie účtov kli­en­tov je tro­chu krko­lomný a prob­le­ma­tický. Ako vývo­jár sa roz­ho­dol vytvo­riť si vlastný. Čoskoro sa ho kli­enti pýtali, či môžu využiť jeho sys­tém pre vlastné potreby. Jack­son si po šies­tich mesia­coch uve­do­mil, že by sa mal sústre­diť na mone­ti­zá­ciu svojho mana­žér­skeho sys­tému, namiesto účto­va­nia si za hodi­novú prácu od kli­en­tov.

KashF­low tak vzni­kol v roku 2005. Jeho hlavný kon­ku­rent bol Sage, s kto­rým sa dostal do PR vojny. KashF­low bol webová apli­ká­cia, zatiaľ čo Sage desk­top soft­vér. Pre Jack­sona to bola jedna z naj­väč­ších skú­se­ností, ktorá ho na ceste pod­ni­ka­teľa zastihla. Sage tvr­dil, že webové apli­ká­cie sú trend, ktoré padnú na dno. Kashf­low videl prí­le­ži­tosť a uchma­tol ju.

Vydali tiež rôzne tvr­de­nia typu: “Toto je budúc­nosť a Sage si dáme na obed. Pošlite nám kópiu svojho Sage a dáme Vám Kashf­low na rok zdarma. Zo všet­kých DVD oba­lov Sage si potom spra­víme na kem­po­vaní oheň.”

13

Elon Musk a Duane Jack­son

Ako sa Kashf­low darilo, začali si ho vší­mať rôzni inves­tori, medzi kto­rými bol aj Lord Young z Graff­ham, pod­ni­ka­teľ­ský poradca býva­lého minis­tra Davida Came­rona a minis­terky Mar­ga­ret That­cher. Po ôsmich rokoch sa Kashf­low pre­dal za $30 mili­ó­nov dolá­rov. Jack­son po čase zalo­žil ďal­šiu spo­loč­nosť s náz­vom Sup­date. Ide o soft­vér umož­ňu­júci zasie­lať upo­zor­ne­nia o zme­nách podie­lov ľah­šie. Dúfa, že jeho prí­beh bude inšpi­ru­júci pre iných kri­mi­nál­ni­kov. Podieľa sa na prog­rame, ktorý pomáha väz­ňom využiť ich pod­ni­ka­teľ­ské zruč­nosti v dob­rom smere.

14

Prince Char­les, Duane Jack­son a jeho žena Nadia Jack­son.

Mys­lím si, že vo väzení je veľa pri­ro­dze­ných pod­ni­ka­te­ľov, hlavne medzi dro­go­vými dílermi, pre­tože tam exis­tujú paralely…pokiaľ svoje zruč­nosti využijú pre dobrú vec, stanú sa z nich sku­toční pod­ni­ka­te­lia.”

Jack­son šťastne tvrdí, že je vďačný za každú skú­se­nosť: “Nezme­nil by som nič. Je to ako s dom­če­kom karát. Odstrá­niš jednu časť — časť strá­vený vo väzení, a celá vec sa zrúti, kvôli čomu by som sa nedos­tal tam, kde som teraz.”

12

S rodi­nou v súčas­nosti.

zdroj: busi­nes­sin­si­der, zdroj všet­kých foto­gra­fií: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)