Prí­beh man­žel­ské­ho páru, kto­rý zalo­žil Fore­ver 21

Timotej Vančo / 31. októbra 2016 / Zaujímavosti

Prí­sť do Ame­ri­ky bez peňa­zí, s láma­vou anglič­ti­nou, bez vyso­koš­kol­ské­ho titu­lu a snom, kto­rý si chceš spl­niť nemu­sí byť len roz­práv­ka.

V roku 1981 Jin Sook a Do Won Chang emig­ro­va­li z Juž­nej Kórei do Los Ange­les za spl­ne­ním Ame­ric­ké­ho sna. Najprv si plá­no­va­li zaro­biť v kavia­ren­skom prie­mys­le. To, ale nebo­la ces­ta, kto­rou boli pre­sved­če­ní ísť. Tri roky Don pra­co­val, ako škol­ník, pum­po­val plyn a ser­ví­ro­val kávu. Potom sa im do ces­ty pri­ho­di­la mož­nosť, kto­rá by z nich spra­vi­la miliar­dá­rov. “Vši­mol som si, že všet­ci ľudia jaz­dia­ci na pek­ných autách, pra­co­va­li s odev­ným biz­ni­som,” pove­dal Don pre LA Times v roku 2010.

forever-21

foto: thebubble.com

Toto zis­te­nie ich vied­lo k otvo­re­niu obcho­du s 89 met­ra­mi štvor­co­vý­mi v LA v roku 1984. Nazva­li ho Fas­hi­on 21. Napriek už trom nevy­da­re­ným biz­ni­som v minu­los­ti, sa im s tým­to novým poda­ri­lo už v prvom roku zaro­biť 700 000 dolá­rov.

S tým­to obrov­ským úspe­chom zača­li kaž­dých 6 mesia­cov otvá­rať nový obchod a zme­ni­li názov na Fore­ver 21.

Na zákla­de den­ní­ku For­bes, im dnes už odev­ný biz­nis z viac ako 600 obcho­dov po celom sve­te vynie­sol sko­ro 4.4 miliar­dy dolá­rov a ich obchod­ná sieť je ohod­no­te­ná na 6,1 miliar­dy dolá­rov.

forever-21-chang-family

Foto: businessinsider.com

Fore­ver 21 je teda zná­ma rodin­ná fir­ma, kde Don pra­cu­je ako CEO a Jin Sook ako šéf­ka sor­ti­men­tu. Ich dve dcé­ry, ale tak­tiež hra­jú veľ­kú rolu v ich biz­ni­se. Star­šia Lin­da je mar­ke­tin­go­vá mana­žér­ka a mlad­šia Est­her má na sta­ros­ti dozor nad vizu­ál­ny­mi ele­men­ta­mi ich znač­ky.

Je veľ­mi dôle­ži­té, že sa moje dcé­ry učia z tvr­dej prá­ce, akú do tej­to spo­loč­nos­ti vlo­ži­la moja man­žel­ka a ja. Kto je lep­ší pre odo­vzda­nie skú­se­nos­tí, ako rodi­na?” Pove­dal Don pre LA Times.

Ich dcé­ry, ale nie sú jedi­né, kto pri­ná­ša inšpi­rá­ciu.

Fore­ver 21 dáva nádej ľudom, kto­rí prí­du sko­ro s ničím. A to je cieľ, kto­rý mi dáva poko­ru. Fakt, že mno­ho ame­ric­kých imig­ran­tov, kto­rí sem ces­tu­jú, tak ako som pri­šiel aj ja. Môžu prí­sť do Fore­ver 21 a vedia, že toto všet­ko bolo vybu­do­va­né oby­čaj­ným imig­ran­tom z Kórei, kto­rý mal sen.”

Zdroj člán­ku: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)