Prí­beh man­žel­ského páru, ktorý zalo­žil Fore­ver 21

Timotej Vančo / 31. októbra 2016 / Zaujímavosti

Prísť do Ame­riky bez peňazí, s láma­vou anglič­ti­nou, bez vyso­koš­kol­ského titulu a snom, ktorý si chceš spl­niť nemusí byť len roz­právka.

V roku 1981 Jin Sook a Do Won Chang emig­ro­vali z Juž­nej Kórei do Los Ange­les za spl­ne­ním Ame­ric­kého sna. Najprv si plá­no­vali zaro­biť v kavia­ren­skom prie­mysle. To, ale nebola cesta, kto­rou boli pre­sved­čení ísť. Tri roky Don pra­co­val, ako škol­ník, pum­po­val plyn a ser­ví­ro­val kávu. Potom sa im do cesty pri­ho­dila mož­nosť, ktorá by z nich spra­vila miliar­dá­rov. “Vši­mol som si, že všetci ľudia jaz­diaci na pek­ných autách, pra­co­vali s odev­ným biz­ni­som,” pove­dal Don pre LA Times v roku 2010.

forever-21

foto: thebubble.com

Toto zis­te­nie ich viedlo k otvo­re­niu obchodu s 89 met­rami štvor­co­vými v LA v roku 1984. Nazvali ho Fas­hion 21. Napriek už trom nevy­da­re­ným biz­ni­som v minu­losti, sa im s týmto novým poda­rilo už v prvom roku zaro­biť 700 000 dolá­rov.

S týmto obrov­ským úspe­chom začali kaž­dých 6 mesia­cov otvá­rať nový obchod a zme­nili názov na Fore­ver 21.

Na základe den­níku For­bes, im dnes už odevný biz­nis z viac ako 600 obcho­dov po celom svete vynie­sol skoro 4.4 miliardy dolá­rov a ich obchodná sieť je ohod­no­tená na 6,1 miliardy dolá­rov.

forever-21-chang-family

Foto: businessinsider.com

Fore­ver 21 je teda známa rodinná firma, kde Don pra­cuje ako CEO a Jin Sook ako šéfka sor­ti­mentu. Ich dve dcéry, ale tak­tiež hrajú veľkú rolu v ich biz­nise. Star­šia Linda je mar­ke­tin­gová mana­žérka a mlad­šia Est­her má na sta­rosti dozor nad vizu­ál­nymi ele­men­tami ich značky.

Je veľmi dôle­žité, že sa moje dcéry učia z tvr­dej práce, akú do tejto spo­loč­nosti vlo­žila moja man­želka a ja. Kto je lepší pre odo­vzda­nie skú­se­ností, ako rodina?” Pove­dal Don pre LA Times.

Ich dcéry, ale nie sú jediné, kto pri­náša inšpi­rá­ciu.

Fore­ver 21 dáva nádej ľudom, ktorí prídu skoro s ničím. A to je cieľ, ktorý mi dáva pokoru. Fakt, že mnoho ame­ric­kých imig­ran­tov, ktorí sem ces­tujú, tak ako som pri­šiel aj ja. Môžu prísť do Fore­ver 21 a vedia, že toto všetko bolo vybu­do­vané oby­čaj­ným imig­ran­tom z Kórei, ktorý mal sen.”

Zdroj článku: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)