Prí­beh Petera Thiela — spo­lu­za­kla­da­teľa Pay­Palu, miliar­dára a jed­ného z naj­väč­ších inves­to­rov na svete

Klaudia Astrabová / 1. mája 2016 / Business

Peter Thiel je v súčas­nosti jeden z najús­peš­nej­ších a naj­zau­jí­ma­vej­ších rizi­ko­vých inves­to­rov v Sili­con Val­ley. Ak vez­meme do úvahy každý typický prí­beh zo Sili­con Val­ley a spo­jíme ich do jed­ného člo­veka, bol by nim určite Peter Thiel.

Stal sa boha­tým a sláv­nym vďaka Pay­Palu, kto­rého bol spo­lu­za­kla­da­te­ľom a neskôr ran­ným inves­to­rom vo Face­bo­oku. Dnes sa snaží zasta­viť star­nu­tie a smrť pomo­cou náj­de­nia tech­no­ló­gií, ktoré by umož­nili žiť člo­veku navždy a povzbu­dzuje mla­dých a inte­li­gent­ných ľudí, aby sa namiesto vyso­kej školy veno­vali pod­ni­ka­niu. (Je známy svo­jim libe­rál­nym prí­stu­pom).

Naro­dil sa v Nemecku a do Ame­riky sa s rodi­nou pre­sťa­ho­val, keď mal len 1 rok. Žil v nie­koľ­kých mes­tách kým sa usa­dil v San Fran­ciscu. Nav­šte­vo­val Stan­ford, kde štu­do­val filo­zo­fiu a zís­kal aj práv­nicky titul. Počas jeho štú­dia na Stan­forde spoz­nal mnoho ľudí, ktorí by sa mohli stať kľú­čo­vými hráčmi v Pay­Pal zahŕňa­júc mená Keith Rabois, David Sacks a Reid Hoff­man.

Nikdy nemal prob­lém s kon­tro­verz­nými názormi, ani keď v roku 1999 Thiel a jeho kama­rát David Sacks napí­sali knihu pod náz­vom „Roz­ma­ni­tosť mýtov“, v kto­rej tvr­dili že uni­ver­zity sa kla­ňali poli­tic­kej korekt­nosti, ohlu­po­vaní názormi poli­tiky a uml­čo­va­ním inte­li­gent­ného nesú­hlasu pod náz­vom „meno roz­ma­ni­tosti“.

1ddds

Peter Thiel je tiež zara­dený medzi sve­to­vých šachis­tov a údajne raz zís­kal jedno z naj­vyš­ších hod­no­tení v kate­gó­rií hrá­čov do 21 rokov v USA.

Pred kari­é­rou v oblasti tech­no­ló­gií pra­co­val ako úrad­ník na súde, ktorý mu umož­nil zúčast­niť sa poho­vo­rov na post úrad­níka na Naj­vyš­šom súde USA Ant­ho­nyho Ken­ne­dyho a súde Anto­nin Sca­lia. Nezís­kal to miesto a ako sa vyjad­ril: „V tom čase som bol spus­to­šený“.

Tak vzal miesto obchod­níka s deri­vátmi v spo­loč­nosti Cre­dit Suisse Group a zaro­bil dosť peňazí nato, aby spus­til star­tup Pay­Pal s Maxom Lev­chi­nom. Pay­Pal sa zlú­čil s pla­tob­nou spo­loč­nos­ťou X.com Elona Muska, ktorá vyšla na verej­nosť a bola pre­daná spo­loč­nosti eBay za 1.5 miliardy v roku 2002. Všetci pôvodní zamest­nanci sa stali boha­tými angel inves­tormi. Thie­lov podiel mal hod­notu okolo 55 mili­ó­nov dolá­rov a odtiaľ zalo­žil hedge fond Cla­rium Capi­tal. Mimo­cho­dom vtedy mal len 37 rokov a Cla­rium hos­po­dá­ril s 270 mili­ónmi dolá­rov.

V roku 2004 bol súčas­ťou spo­loč­nosti Face­book vďaka jeho angel inves­tí­cií 500 000 dolá­rov, kde zís­kal 10% spo­loč­nosti a z toho 3% si nechal len pre seba. Keďže Reid Hoff­man a Mark Pin­cus boli tiež angeli. Bola to prvá von­kaj­šia inves­tí­cia vo Face­bo­oku a medzi­tým ako Thiel pre­dal akcie cez IPO a tie ktoré pre­dal tesne potom, mu zaro­bili okolo 1 miliardy ame­ric­kých dolá­rov.

2

Vo filme o Face­bo­oku „Sociálna sieť“ hral Thiela herec Wal­lace Lan­gham. Thiel nie je veľký fanú­šik tohto filmu, podľa jeho názoru „tento film nemá spo­ločné nič s tým čo sa deje v Sili­con Val­ley, ale pred­po­kla­dám, že je to presné zobra­ze­nie nefunkč­ných vzťa­hov, ktoré domi­nujú v Hol­ly­wo­ode“.

V roku 2004 Thiel zalo­žil ďal­šiu spo­loč­nosť Palan­tir spolu s Ale­xan­drom Kar­pom. Pat­rili medzi prvých zákaz­ní­kov CIA. Thie­lov nápad bol pou­žiť detek­ciu pod­vo­dov soft­vé­rom vo finanč­nom sek­tore na odha­le­nie tero­ris­tic­kých akti­vít. Palan­tir môže vidieť cez foto­gra­fie, videá a ďal­šie dáta kri­mi­nálne akti­vity. Dnes je spo­loč­nosť Palan­tir známa ako jedna z najús­peš­nej­ších spo­loč­nosti v svo­jom obore vo Val­ley. Zvý­šila svoju hod­notu na 2,42 miliárd dolá­rov a celá spo­loč­nosť bola oce­nená na 20 miliárd dolá­rov.

Thie­lovi rodi­čia mu nedo­vo­lili poze­rať tele­ví­ziu keď bol dieťa. Veľmi rád čítal a jeho najob­ľú­be­nej­šia kniha počas jeho dospie­va­nia bola Pán prs­te­ňov. Dokonca ho kniha inšpi­ro­vala natoľko, že svo­jim pod­ni­kom dával mená podľa tohto diela. Naprí­klad Palan­tir je meno „vidia­cej skaly“ v Tol­kie­no­vej knihe.

3

Thiel je dnes známy ako inves­tor. Jedno z jeho naj­zná­mej­ších pre­hlá­sení znie: „Chceli sme lie­ta­júce autá, namiesto toho sme dostali 140 zna­kov“. Na Twit­teri vyjad­ril svoje skla­ma­nie nad tým, čo pova­žuje za nedos­ta­tok veľ­kých myš­lie­nok zo star­tu­pov. Stále rea­li­zuje svoje angel inves­tí­cie, kto­rými pod­po­ril okolo 80 pod­ni­kov ako Lin­ke­dIn, Yam­mer a Yelp.

Veľký nápad, ktorý sa snaží zre­a­li­zo­vať, je zasta­viť smrť, alebo aspoň spo­ma­liť star­nu­tie. „Väčšina ľudí sa zaoberá star­nu­tím ako neja­kou čud­nou kom­bi­ná­ciou pri­ja­tia a odmiet­nu­tia. Mys­lím si, že psy­chické bloky o tom ako pre­mýš­ľame o star­nutí sú dosť hlboké a preto potre­bu­jeme roz­mýš­ľať o tom, ako proti ním bojo­vať“, takto túto prob­le­ma­tiku vníma Thiel.

Thiel plá­nuje žiť do 120 rokov a berie každý deň ras­tové hor­móny. Daro­val viac ako 6 mili­ó­nov dolá­rov nadá­cií Matu­za­lem, ktorá teraz pra­cuje na tech­no­ló­gií ako zvrá­tiť star­nu­tie. Pod­po­ruje aj SENS výskumnú nadá­ciu, ktorá pra­cuje na tom, ako zasta­viť star­nu­tie a pod­po­ril aj mnoho podob­ných bio­tech­no­lo­gic­kých firiem.

4

Thiel pod­pí­sal zmluvu so spo­loč­nos­ťou Alcor, ktorá zmrazí jeho chor­ľa­ve­júce telo v nádeji, že ho rozm­ra­zia v budúc­nosti, kedy už bude exis­to­vať liek. „Hovo­rím vám o uzav­retí tejto zmluvy aj keď reak­cie budú rôzne, ako je to šia­lené a zne­po­ko­ju­júce. Ale môj názor nato je, že je to zne­po­ko­ju­júce pre­tože to spo­chyb­ňuje našu samo­ľú­bosť“.

Ma rád aj iné veľké myš­lienky. Pod­po­ril inšti­tú­ciu „Seas­te­a­ding“, ktorá buduje samos­tatné plá­va­júce mestá, ktoré chcú expe­ri­men­to­vať s rôz­nymi typmi vlád, čiže niečo, čo ape­luje na ich liber­ta­ria­niz­mus.

Thiel verí, že náklady na vysokú školu sú prí­liš vysoké v porov­naní s tým čo sa vráti a múdre deti by mali rad­šej nechať vysokú školu a začať pod­ni­kať. Takže zalo­žil „The Thiel Fel­lo­ws­hip“ a šti­pen­dium, kde mladí ľudia zís­kajú 100 000 dolá­rov a dvoj­ročnú pod­poru pri zalo­žení ich spo­loč­nosti.

6

The Thiel Fel­lo­ws­hip“ sa stáva naozaj kon­ku­ren­cie­schop­ným a pre­stíž­nym prog­ra­mom. Dopo­siaľ sa tohto pro­jektu zúčast­nilo 104 mla­dých ľudí pod 22 rokov, v roz­me­dzí 20 – 30 ľudí v sku­pine. Ale pod­mien­kou je pre­ru­še­nie školy aspoň na 2 roky trva­nia tohto záväzku.

Takže ak si mladý a ambi­ci­ózny člo­vek s dob­rými nápadmi, určite stojí za to, sa zamys­lieť nad touto mož­nos­ťou!

Zdroj: businessinsider.com, Zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: forbes.com

Pridať komentár (0)