Prí­beh Sun­dara Pichaia: CEO Google, ktorý sa stáva jed­ným z naj­bo­hat­ších ľudí sveta

Rudolf Nečas / 12. februára 2016 / Business

Cha­lan z Indie, ktorý tvrdo makal a jeho práca pri­niesla ovo­cie.

CEO Google, Sun­dar Pichai práve dostal veľkú výplatu. Zís­kal zhruba 183 mili­ó­nov dolá­rov vo ves­to­va­ných akciách spo­loč­nosti, ktoré získa v prie­behu nasle­du­jú­cich šty­roch rokov. Podľa agen­túry Blo­om­berg, to je naj­vyš­šia suma, akú Google nie­kedy dal vedú­cemu zamest­nan­covi.

Sundar Pichai, CEO Google

foto: huffingtonpost.in

Hoci Larry Page je stále CEO Alp­ha­bet — mater­skej spo­loč­nosti Google, Pichai má neuve­ri­teľne dôle­žitú úlohu uis­tiť sa, že kľú­čové pod­niky tejto spo­loč­nosti zostanú silné. Takže kto je Pichai a ako sa vyšpl­hal po reb­ríčku, aby zís­kal jedno z naj­dô­le­ži­tej­ších miest v jed­nej z naj­výz­nam­nej­ších spo­loč­ností na svete?

Toto je jeho prí­beh:

Pichai vyrás­tol v meste Chen­nai v Indii. Pred tým, ako sa on a jeho mladší brat naro­dili, pra­co­val jeho otec ako elek­tro­in­ži­nier a jeho matka bola ste­no­grafka. Rodina nebola bohatá a chlapci spali spo­ločne v obý­va­cej izbe ich dvo­j­iz­bo­vého bytu. Pichai mal už od mla­dého veku talent pre zapa­mä­ta­nie čísel, ktorý si jeho rodina všimla, keď doká­zal zopa­ko­vať každé tele­fónne číslo, na aké kedy volal na ich tele­fóne s otoč­ným čísel­ní­kom. Svoje schop­nosti zapa­mä­ta­nia ešte nie­kedy pred­vázda pri stret­nu­tiach.

Sundar Pichai, Chennai India

foto: bloomberg.com

Neskôr sa začal zau­jí­mať o počí­tače — prvý soft­vé­rový prog­ram, ktorý napí­sal bola šachová hra. Pichai vyštu­do­val hut­nícke inži­nier­stvo na Indian Ins­ti­tute of Tech­no­logy Kha­rag­pur. Jeho úspech mu tam zís­kal šti­pen­dium na Stan­forde. Pre­sťa­ho­va­nie sa do Kali­for­nie bol obrov­ský skok. Vždy som milo­val tech­no­ló­giu a sní­val som o Sili­con Val­ley,” pove­dal Pichai. “Zvy­kol som o ňom čítať a počú­vať prí­behy od môjho strýka.”

Keď sa dostal do Ame­riky, nemo­hol uve­riť, aké bolo všetko drahé — batoh za 60 dolá­rov! Tiež mu chý­bala jeho pria­teľka Anjali. Ale nako­niec sa vzali a majú syna a dcéru. Na Stan­forde Pichai zís­kal magis­ter­ský titul a potom nav­šte­vo­val Uni­ver­sity of Whar­ton School Penn­syl­va­nia kde zís­kal titul Mas­ter of Busi­ness Admi­ni­stra­tion. Pred Goog­lom pra­co­val v spo­loč­nosti App­lied Mate­rials a pora­den­skej firme McKin­sey & Co.

Sundar Pichai a jeho začiatky v Google

foto: arstechnica.com

Na poho­vore bol na Goog­lep­lex 1. apríla roku 2004 — v rov­naký deň kedy spo­loč­nosť spus­tila Gmail. Každý vrá­tane Pichaia si spo­čiatku mys­lel, že e-mail zadarmo bol jed­ným zo žar­tov Google. Začal pra­co­vať na lište vyhľa­dá­va­nia Google. Tá sa stala veľmi dôle­ži­tou v roku 2006, kedy Mic­ro­soft vytvo­ril horo­rový sce­nár pre Google tým, že nasta­vil Bing ako pred­vo­lený vyhľa­dá­vač pre Inter­net Explo­rer. Pichai pomo­hol pre­sved­čiť výrob­cov počí­ta­čov aby pre­idin­šta­lo­vali túto lištu na ich hard­vér s cie­ľom zmier­niť dopad tejto zmeny.

Tento prob­lém ho vie­dol k jed­nému z jeho naj­väč­ších raných úspe­chov: pre­sved­čil spo­lu­za­kla­da­te­ľov Lar­ryho Pagea a Ser­geya Brina, že Google by mal vytvo­riť svoj vlastný pre­hlia­dač. Výsle­dok tohto úsi­lia — Chrome je dnes naj­viac pou­ží­va­ným pre­hlia­da­čom.

Ako vodca bol Pichai vždy popu­lárny a viac zame­raný na výsledky než na vytŕča­nie z davu. Tento postoj pri­ťa­ho­val pozor­nosť a začal dostá­vať čoraz viac zod­po­ved­nosti. Naprí­klad Android. Pichai pre­vzal diví­ziu v roku 2013. Jed­nou z hlav­ných snáh, ktorú vie­dol bol Android One, snaha Google vyro­biť lacné smart­fóny pre “ďal­ších 5 miliárd ľudí” pri­chá­dza­jú­cich online. Ďalší medz­ník v Pichai­ovej ceste na vrchol: Údajne zásadne pomo­hol pri 3,2 miliar­do­vej akvi­zí­cií Nest, ktorú Google zís­kal v roku 2014. Pichai tiež stojí za ope­rač­ným sys­té­mom Chrome OS, ktorý poháňa lacné Chro­me­bo­oky.

2013_Sindar_Pichai_Chromebook_Pixel_1

foto: hotdigitalnews.com

Zostal verný Googlu aj napriek tomu, že od Twit­teru nie­koľko krát dostal ponuku na vysoko posta­vené pozí­cie.

Jeho talent a úspech s Chrome, apli­ká­ciami a Andro­idom viedli k jeho ďal­šiemu dôle­ži­tému pový­še­niu na konci roka 2014, kedy mu dal Page na sta­rosť tak­mer všetky pro­duk­tové oblasti spo­loč­nosti, vrá­tane vyhľa­dá­va­nia, máp, Google+, obchodu a reklamy, a infra­štruk­túry. V pod­state sa stal Page­ovou pra­vou rukou.

Page rešpek­tuje Pichaia. “Sun­dar má obrov­skú schop­nosť vidieť to, čo je pred nami, a mobi­li­zo­vať tímy okolo super dôle­ži­tých vecí,” napí­sal v poznámke ozna­mu­jú­cej Pichai­ove pový­še­nie. “V pod­state mys­líme rov­nako pokiaľ ide o pro­dukty, vďaka čomu sa doko­nale hodí pre túto úlohu.”

Google CEO Larry Page. What's he going to say now?

foto: loisirs-accueil.fr

Keď spo­loč­nosť tak­mer o rok neskôr zme­nila svoju pod­ni­kovú štruk­túru, nebolo žiad­nym prek­va­pe­ním, že Pichai dostal za úlohu viesť Google, pre­tože bol zod­po­vedný za ich hlavné pro­dukty. Aj keď je dis­krétny, Pichai je ochotný hovo­riť o urči­tých názo­roch, kto­rým verí. V nad­väz­nosti na nie­ktoré z pri­po­mie­nok Donalda Trumpa o imig­rá­cii, napí­sal verejný prís­pe­vok vyjad­ru­júci jeho názor: “Nebojme sa chrá­niť naše hod­noty. Musíme pod­po­ro­vať mos­lim­ské a ďal­šie men­ši­nové komu­nity v Spo­je­ných štá­toch a po celom svete.”

A aj keď Pichai nevy­užíva Ins­ta­gram a len zriedka niečo twe­etne, je aktív­nym na Google+, vďaka čomu môžeme tro­chu lep­šie nazrieť do jeho osob­nosti. Jeho prís­pevky hlavne upo­zor­ňujú na rôzne vyda­nia Chrome, ale tiež odha­ľujú, že obdi­vuje ľudí ako Nel­son Man­dela, Ant­hony Sha­did, Den­nis Rit­chie, Wan­gari Maat­hai, John McCarthy, a Aaron Swartz. Tiež vieme, že miluje kri­ket a hra Flappy Bird. Stre­tol sa aj s jej tvor­com, Don­gom Ngu­y­enom.

Vo svo­jej domov­skej kra­jine je Pichai pova­žo­vaný za hrdinu. “Uro­bili ste niečo o čom každý sní­val” pove­dal Hárs Bhogle v roz­ho­vore na uni­ver­zite v Dillí. Skrz jeho rake­tový vzo­stup zostal neuve­ri­teľne skromný: “Je vždy dobré pra­co­vať s ľuďmi, pri kto­rých si nie ste sebou istí. Týmto spô­so­bom budete stále tla­čiť na svoje limity.”

Zdroj: businessinsider.com titulná fotka: theverge.com

Pridať komentár (0)