Pri­chá­dza na trh nové Pla­y­sta­tion? Neo to nie je

Lýdia Repková / 2. septembra 2016 / Tech a inovácie

Inter­ne­tom sa šíria foto­gra­fie nového Pla­y­sta­tion 4 Slim. 

Krátko po tom, čo Xbox pred­sta­vil svoju ver­ziu One S sa na inter­nete obja­vili foto­gra­fie, ktoré zobra­zujú kon­zolu podobnú Pla­yS­ta­ton 4. Malo by ísť o nový prí­ras­tok do rodiny her­ných kon­zol Sony, s náz­vom Pla­y­Sta­tion 4 Slim. Už na prvý pohľad je jasné, že ide o men­šiu ver­ziu zná­mej kon­zoly s užším telom a oblými hra­nami. Že ide o men­šiu kon­zolu uka­zuje aj porov­na­nie Pla­y­Sta­tion 4 a jej slim ver­zie na obrázku.

PlayStation 4 Slim Neo (leak)

foto: businessinsider.com

foto: twimg.com

foto: twimg.com

Avšak, všetci sa pýtajú, či je táto kon­zola pravá alebo je to pod­vrh. Podľa Euro­ga­mer, ktorá štu­do­vala video zobra­zu­júce aktívnu kon­zolu napo­jenú na TV, ide naozaj o funkčnú kon­zolu. Bohu­žiaľ, toto video bolo krátko po tom stia­hnuté z inter­netu.

foto: eurogamer.net

Spo­loč­nosť Sony sa však nevy­jad­rila k danej téme a naďa­lej mlčí. Zau­jí­ma­vos­ťou je aj to, že danú kon­zolu už môžeš zakú­piť na jed­nej zahra­nič­nej stránke. Či ide o mar­ke­tin­gový ťah alebo ešte samotná Pla­y­Sta­tion 4 slim nie je tech­nicky vyla­dená to ostáva zatiaľ len v doha­doch. Vyjad­rila sa však k inej kon­zole, ktorú by mali pred­sta­viť. Pla­y­Sta­tion 4 Neo pri­tom pred­sta­vili len pred pár týžd­ňami. Fak­tom však ostáva, že samotné video a obrázky naz­na­čujú, že sa môžeme tešiť na viac novi­niek od tejto zná­mej spo­loč­nosti.

Pla­y­Sta­tion 4 Neo

foto:techraptor.net

Ako však vyzerá plá­no­vané Pla­y­Sta­tion 4 Neo? Veľké zmeny by mali nastať v har­dwe­ro­vej časti. Mala by sa vylep­šiť gra­fika, čomu sa nie jeden hráč poteší. Tak­tiež bude pod­po­ro­vať Ultra HD Blu-ray disky. Zvýši sa aj frek­ven­cia pro­ce­sora na 2.1 GHz. A tak­tiež sa zlepší GPU. Spolu s ďal­šími vylep­še­niami by mala byť dva­krát rých­lej­šia ako známa Pla­y­Sta­tion 4. Kon­zola by sa mala pred­sta­viť na uda­losti v New Yorku už 7 sep­tem­bra. Cena by mala byť pri­bližne 400 dolá­rov.

Zdroj: businessinsider.com Zdroj titul­nej foto: techraptor.net

Pridať komentár (0)