Pri­chá­dza na trh nové Pla­y­sta­ti­on? Neo to nie je

Lýdia Repková / 2. septembra 2016 / Tech a inovácie

Inter­ne­tom sa šíria foto­gra­fie nové­ho Pla­y­sta­ti­on 4 Slim. 

Krát­ko po tom, čo Xbox pred­sta­vil svo­ju ver­ziu One S sa na inter­ne­te obja­vi­li foto­gra­fie, kto­ré zobra­zu­jú kon­zo­lu podob­nú Pla­yS­ta­ton 4. Malo by ísť o nový prí­ras­tok do rodi­ny her­ných kon­zol Sony, s náz­vom Pla­y­Sta­ti­on 4 Slim. Už na prvý pohľad je jas­né, že ide o men­šiu ver­ziu zná­mej kon­zo­ly s užším telom a oblý­mi hra­na­mi. Že ide o men­šiu kon­zo­lu uka­zu­je aj porov­na­nie Pla­y­Sta­ti­on 4 a jej slim ver­zie na obráz­ku.

PlayStation 4 Slim Neo (leak)

foto: businessinsider.com

foto: twimg.com

foto: twimg.com

Avšak, všet­ci sa pýta­jú, či je táto kon­zo­la pra­vá ale­bo je to pod­vrh. Pod­ľa Euro­ga­mer, kto­rá štu­do­va­la video zobra­zu­jú­ce aktív­nu kon­zo­lu napo­je­nú na TV, ide naozaj o funkč­nú kon­zo­lu. Bohu­žiaľ, toto video bolo krát­ko po tom stia­hnu­té z inter­ne­tu.

foto: eurogamer.net

Spo­loč­nosť Sony sa však nevy­jad­ri­la k danej téme a naďa­lej mlčí. Zau­jí­ma­vos­ťou je aj to, že danú kon­zo­lu už môžeš zakú­piť na jed­nej zahra­nič­nej strán­ke. Či ide o mar­ke­tin­go­vý ťah ale­bo ešte samot­ná Pla­y­Sta­ti­on 4 slim nie je tech­nic­ky vyla­de­ná to ostá­va zatiaľ len v doha­doch. Vyjad­ri­la sa však k inej kon­zo­le, kto­rú by mali pred­sta­viť. Pla­y­Sta­ti­on 4 Neo pri­tom pred­sta­vi­li len pred pár týžd­ňa­mi. Fak­tom však ostá­va, že samot­né video a obráz­ky naz­na­ču­jú, že sa môže­me tešiť na viac novi­niek od tej­to zná­mej spo­loč­nos­ti.

Pla­y­Sta­ti­on 4 Neo

foto:techraptor.net

Ako však vyze­rá plá­no­va­né Pla­y­Sta­ti­on 4 Neo? Veľ­ké zme­ny by mali nastať v har­dwe­ro­vej čas­ti. Mala by sa vylep­šiť gra­fi­ka, čomu sa nie jeden hráč pote­ší. Tak­tiež bude pod­po­ro­vať Ultra HD Blu-ray dis­ky. Zvý­ši sa aj frek­ven­cia pro­ce­so­ra na 2.1 GHz. A tak­tiež sa zlep­ší GPU. Spo­lu s ďal­ší­mi vylep­še­nia­mi by mala byť dva­krát rých­lej­šia ako zná­ma Pla­y­Sta­ti­on 4. Kon­zo­la by sa mala pred­sta­viť na uda­los­ti v New Yor­ku už 7 sep­tem­bra. Cena by mala byť pri­bliž­ne 400 dolá­rov.

Zdroj: businessinsider.com Zdroj titul­nej foto: techraptor.net

Pridať komentár (0)